Šifra: 53068
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Ljubešić
Izvođači: Majda Čolak , mag. philol. croat. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u stilistiku i njezino predmetno područje. Definiranje stila. Stilski odabir i stilem. Odnos stila i značenja. Individualni stil i grupni stilovi. Stilski obilježene i stilski neobilježene jedinice. Izražajna sredstva. Stilistički postupak. Jezične funkcije (referencijalna, ekspresivna, konativna, fatička, metajezična i poetska). Jezično raslojavanje (socijalno, individualno, teritorijalno i funkcionalnostilsko) te jezični varijeteti. Odnos suvremene stilistike prema vlastitoj tradiciji (odnos stilistike i retorike) te prema bliskim disciplinama (semiotici, semantici, sociolingvistici, analizi diskursa, konverzacijskoj analizi...). Pravci u stilistici (impresionistička, strukturalna, poststrukturalna, deskriptivna, afektivna, stilistika kodiranja i dekodiranja, komparativna, funkcionalna, feministička, korpusna, pragmatična, multimodalna i kognitivna). Lingvostilistika i lingvostilistički pristup tekstu. Stilske figure. Klasifikacije stilskih figura.
Literatura:
 1. Krešimir Bagić; Rječnik stilskih figura; Školska knjiga (2012)
 2. Marina Katnić-Bakaršić; Stilistika; Svjetlost (2001)
 3. Marina Kovačević, Lada Badurina, Cecilija Jurčić; Raslojavanje jezične stvarnosti; Hrvatska sveučilišna naklada (2001)
 4. Josip Silić; Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika; Disput (2006)
 5. Lada Badurina; Jezično raslojavanje i tipovi diskursa; e-dokument: http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1835+naslov=jezicno-raslojavanje-i-tipovi-diskursa
Preporučena literatura:
 1. Antica Antoš; Osnove lingvističke stilistike za studente pedagoških akademija i nastavnike; Školska knjiga (1974)
 2. Gaston Bachelard; Poetika prostora; Ceres (2001)
 3. Ur. Krešimir Bagić; Važno je imati stila; Disput (2002)
 4. Douglas Biber, Susan Conrad; Register, Genre, and Style; Cambridge University Press (2009)
 5. Krešimir Mićanović; Hrvatski s naglaskom; Disput (2006)
 6. Ivo Pranjković; Jezik i beletristika; Disput (2006)
 7. Lada Badurina; Tekst i kontekst; Riječ 6 (2000)
 8. Krešimir Bagić; Figurativnost reklamnoga diskurza; Jezik i mediji - Jedan jezik više svjetova (2006)
 9. Krešimir Bagić; Treba li pisati kako dobri pisci pišu; Disput (2004)
 10. Stanley Fish; Književnost u čitaocu: afektivna stilistika; Književna kritika 3 (1989)
 11. Krešimir Bagić, Gabrijela Puljić i Anera Ryznar; Jezik in fabula. Pisci o jeziku i stilu; e-dokument: http://stilistika.org/jezik-in-fabula-pisci-o-jeziku-i-stilu
 12. Ivo Frangeš; Nove stilističke studije; Nakladni zavod Globus (1986)
 13. Jorgen Dines Johansen, Svend Erik Larsen; Uvod u semiotiku; Croatialiber (2000)
 14. Barbara Kovačević i Antun Halonja; Jezični problemi u komunikaciji internetom; Drugi hrvatski slavistički kongres - zbornik radova I (2001), str. 489 - 495
 15. Barbara Kovačević i Antun Halonja; Usporedba suvremene metode reklamiranja putem interneta s klasičnim metodama reklamiranja; Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike: zbornik (1999), str. 285 - 292
 16. Milica Mihaljević; Funkcionalni stilovi hrvatskoga (standardnog) jezika; Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 28 (2002), str. 325 - 343
 17. Diana Stolac; Atributi u reklamama; Zbornik radova IV. Međunarodnog kroatističkog skupa (2000), str. 35 - 40
 18. Branko Tošović; Funkcionalni stilovi; Svjetlost (1988)
 19. Anđela Frančić, Lana Hudeček i Milica Mihaljević; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Termini konzultacija: