Šifra: 146617
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lina Pliško
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Razvoj i uspostava hrvatskih narječja
1.1. Suodnos termina jezik, narječje i dijalekt.
1.2. Vremenske odrednice protojezičnoga i starojezičnoga razdoblja hrvatskoga jezika i njihovih podrazdoblja.
1.3. Jezične značajke pojedinih razdoblja.
2. Uvod u dijalektologiju
2.1. Definiranje pojma dijalektologije kao znanosti i predmeta njezina bavljenja
2.2. Klasifikacijska terminologija: mjesni govor i skupine govora
kao konkretne jedinice, poddijalekti, dijalekti i narječja kao apstraktne jedinice.
2.3. Primjena generalnih i strukturalnih kriterija pri određivanju narječnih sustava.
2.4. Razlikovni kriteriji u dijalektologiji: alijeteti, alteriteti, arealne i lokalne značajke.
3. Čakavsko narječje
3.1. Povijesna i današnja stratifikacija hrvatskih narječja (uvid u dijalekatske karte).
3.2. Dijalekti i poddijalekti čakavskoga narječja.
3.3. Fonološke, morfonološke, morfološke, sintaktičke i leksičke značajke čakavskoga narječja.
Literatura:
 1. Lisac, Josip; Hrvatska dijalektologija 2., Čakavsko narječje; Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb (2009), str. 190
 2. Lukežić, Iva; Prilog raspravi o genezi hrvatskih narječja, u: Fluminensia, 8, 1-2; Rijeka (1996), str. 223-226
 3. Lukežić, Iva; Razvoj i uspostava hrvatskoga jezika u starijim razdobljima, u: Fluminensia, 11, 1-2; Rijeka (1999), str. 101-142
 4. Lukežić, Iva; Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija; Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra čakavskog sabora Grobinšćine (2012), str. 367
 5. Moguš, Milan; Čakavsko narječje, Fonologija; Školska knjiga, Zagreb (1977), str. 103
Preporučena literatura:
 1. Brozović, Dalibor - Pavle Ivić; Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski; Zagreb (1988), str. 5-54
 2. Hraste, Mate; Govori jugozapadne Istre; JAZU, Zagreb (1964)
 3. Hraste, Mate; Ikavski govori sjeverozapadne Istre, u: Filologija, 5; Zagreb (1967)
 4. Lisac, Josip; Nastanak i razvoj jugozapadnoga istarskog dijalekta, u: Nova Istra 2; Zagreb (2003), str. 195 - 198
 5. Lisac, Josip; Glasovi jugozapadnoga istarskog dijalekta, u: Drugi Hercigonjin zbornik; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2005)
 6. Lukežić, Iva; Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt; Izdavački centar Rijeka, Rijeka (1990), str. 126
 7. Mandić, David; Akut u jugozapadnim istarskim govorima, u: Hrvatski dijalektološki zbornik, 15; (2009), str. 83 - 109
 8. Mandić, David - Lina Pliško; Mjesni govor Kacane, u: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35; (2009), str. 201 - 215
 9. Pliško, Lina; Govor Barbanštine; Filozofski fakultet Pula (2000), str. 216
 10. Pliško, Lina; Fonološki i morfonološki opis mjesnoga govora Krnice, u: Čakavska rič, 1-2; (2003), str. 61 - 70
 11. Pliško, Lina; Jezične značajke mjesnoga govora Orbanići, u: Croatica et Slavica Iadertina, 2; Zadar (2006), str. 83 - 93
 12. Pliško, Lina; Mjesni govor Hreljići - prilog poznavanju govora općine Marčana, u: U službi jezika: Zbornik u čast Ivi Lukežić; (2007), str. 123 - 135
 13. Pliško, Lina; Mjesni govor naselja Peruški - prilog opisu govora Marčanštine, u: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, 7; Rijeka (2008), str. 739 - 751
 14. Pliško, Lina; Novija istraživanja mjesnoga govora Ližnjana, u: Filologija, 55; (2010), str. 105 - 115
 15. Pliško, Lina - David Mandić; Dijalektološki povratak Marčani, u: Čakavska rič, 2; (2007), str. 323 - 338
 16. Pliško, Lina - David Mandić; Govori općine Ližnjan; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula (2011), str. 107
 17. Ribarić, Josip; O istarskim dijalektima: Razmještaj južnoslavenskih dijalekata na poluotoku Istri s opisom vodičkog govora; Josip Turčinović d. o. o., Pazin (2002), str. 278
 18. Šimunović, Petar; Dijalekatske značajke buzetske regije, u: Istarski mozaik, 8; (1970), str. 35-49
 19. Vivoda, Nataša; Buzetski govori; Annales, Kopar (2005), str. 245
 20. Vranić, Silvana; Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka (2005), str. 376
 21. Vranić, Silvana; Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 1. Fonologija; Matica hrvatska, Rijeka (2002)
 22. Vranić, Silvana; Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija; Matica hrvatska Ogranak Novalja, Filozofski fakultet Rijeka, Rijeka (2011)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Lina Pliško :

   Prema dogovoru na e-adresu lplisko@unipu.hr 

  Lokacija: