Šifra: 41921
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnove fonetike: artikulacijska, akustika. Tipologija suglasnika s gledišta artikulacijskih i akustičnih svojstava.
Fonologija kao funkcionalna fonetika. Fonem, fon, alofon. Segmentni i suprasegmentni fonem. Metoda minimalnih parova. Fonološki sustav suvremenoga hrvatskog standardnog jezika. Inherentna distinktivna obilježja fonema (IDO). Sustav suglasničkih fonema. Sustav samoglasničkih fonema.
Morfonologija. Morfonem, morfon, alomorfon. Alternacije suglasničkih fonema: na morfemskim granicama, unutar korijenskoga morfema i na granicama riječi. Vrsta i karakter morfemske granice: fuzija i aglutinacija.
Fonemska distribucija (fonemske skupine). Fonetska i fonološka transkripcija.
Ortografija i ortoepija. Grafem i grafemski sustav hrvatskoga standardnog jezika.
Prozodija: prozodijska distinktivna obilježja (PDO), prozodijske jedinice (prozodemi). Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika. Naglašene i nenaglašene riječi. Pravila o distribuciji naglasaka.
Fonologija iskaza: sintagma i intonacija; rečenica i intonacija; rečenični naglasak.
Fonološka adaptacija riječi stranoga podrijetla. Transfonemizacija i fonologizacija. Adaptacija naglaska. Redistribucija fonema. Fonostilistika i grafostilistika.
Literatura:
 1. Eugenija Barić i dr.; Hrvatska gramatika; Školska knjiga (1995), str. 39-95
 2. Stjepan Babić i dr.; Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika; Nakladni zavod Globus (2007), str. 17-151; 161-261; 261-279
Preporučena literatura:
 1. Rudolf Filipović; Fonologizacija i aktiviranje latentnih fonema u jezičnom posuđivanju; Suvremena lingvistika, 19/20 (1979), str. 3-8
 2. Roman Jakobson; O identifikaciji fonemskih jedinica; Suvremena lingvistika, 3 (1964), str. 11-17
 3. Zrinka Jelaska; Fonološki opisi hrvatskoga jezika; HSN, Zagreb (2004)
 4. Bertil Malmberg; Fonetika; Ivor, Zagreb (1997)
 5. Ana Meštrović, Sanda Martinčić-Ipšić, Mihaela Matešić; Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik; Govor, 32/1 (2015), str. 3-34
 6. Ivo Pranjković; Je li dugi refleks jata fonem ili morfonem?; Jezik, 45/5 (1998), str. 192-195
 7. Marija Turk; Fonologija hrvatskoga jezika (raspodjela fonema); Rijeka-Varaždin (1992)
 8. Marija Turk; Inherentna distinktivna obilježja i distribucija fonema u hrvatskome jeziku; Govor, 13/1-2 (1996), str. 41-54
 9. Stjepan Vukušić, Ivan Zoričić, Marija Grasselli-Vukušić; Naglasak u hrvatskome književnom jeziku.; HAZU-NZ Globus (2007)
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Hrvatski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: