Šifra: 169270
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lina Pliško
Izvođači: Samanta Milotić Bančić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
 1. Lisac, Josip; Hrvatska dijalektologija 1: Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski dijalekti torlačkog narječja; Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb (2003), str. 168
 2. Lončarić, Mijo; Kajkavsko narječje; Školska knjiga, Zagreb (1996), str. 200
 3. Lukežić, Iva; Štokavsko narječje (Nacrt sveučilišnih predavanja), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, sv. 32; Zagreb (1998), str. 117-135
 4. Menac-Mihalić, Mira - Anita Celinić; Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije + CD; Knjigra, Zagreb (2012), str. 304
 5. Lukežić, Iva; Zajednička povijest hrvatskih narječja: 2. Morfologija; Hrvatska sveučilišna naklada (2015), str. 492
Preporučena literatura:
 1. Brozović, Dalibor - Pavle Ivić; Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije; JLZ, Zagreb (1988), str. 119
 2. Blažeka, Đuro; Međimurski dijalekt: hrvatski kajkavski govori Međimurja; Ogranak Matice hrvatske Čakovec, Čakovec (2008), str. 272
 3. Brozović, Dalibor; Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 7-1; Zagreb (1985), str. 59-71
 4. Ivšić, Stjepan; Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU 48, 1934-35, (O stotoj godišnjici priredio Josip Lisac, sv. 3); Matica hrvatska, Ogranak Zaprešić, Zaprešić (1986), str. 88
 5. Lončarić, Mijo; Kaj jučer i danas. Ogledi o dijalektologiji i hrvatskoj kajkavštini; Čakovec (1990), str. 287
 6. Lukežić, Iva; Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija; Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine (2012), str. 367
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: