Lingvistika jezičnih dodira


OSNOVNI PODACI

Šifra:

65039

ECTS:

4.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni

Izvođači:

doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Kod kolegija
Naziv kolegija LINGVISTIKA JEZIČNIH DODIRA
Opći podaci
Studijski program DIPLOMSKI STUDIJ - HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - (1P)
Godina 2.
Nositelj kolegija Dr. sc., doc. Jasna Gačić
Status kolegija X Obvezatan Izborni
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave
Zimski semestar
ECTS koeficijent opterećenja studenta 4
Broj sati po semestru 45 (30 P + 15 S)

Ciljevi kolegija, metode i ishodi

Temeljni cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja iz područja teorije jezika u kontaktu u cilju i osvještavanja jezičnih pojava koje su rezultat jezičnih dodira.

Ciljevi u terminima očekivanih rezultata:
Studenti će nakon odslušanog kolegija u ovom semestru biti osposobljeni za:
1. pravilno definiranje bitnih pojmova iz lingvistike jezičnih dodira te njihovu primjenu u znanstvenom promišljanju jezika, a posebno na poučavanje stranih jezika, na prevođenje i na područje dvojezične leksikografije i sociolingvistike, ;
2. kritičko analiziranje modela jezičnih dodira na različitim jezičnim razinama: fonološkoj, morfosintaktičkoj, leksičkoj i semantičkoj razini, kao i načine prilagodbe elemenata jezika L1 u jeziku L2;
3. provođenje osnovnih bibliografskih istraživanja te uspoređivanje i analiziranje otkrivenih rezultata s teorijskim razmatranjem odabranog problema.

Preduvjeti, korespodentnost i korelativnost
Kolegij korelira s lingvističkim kolegijima iz prve tri godine studija (Opća lingvistika, Fonetika i fonologija, Morfologija, Sintaksa, itd.).
Sadržaj kolegija

1. Jezici u kontaktu. Definicija, predmet proučavanja, metodologija. Bibliografija.
2. Pregled proučavanja jezika u dodiru u prošlosti (do XX. st.).
3. Pregled proučavanja jezika u dodiru u prošlosti (XX.st.)
4. Teorija jezika u kontaktu u modernom vremenu.
5. Višekulturalnost i višejezičnost. Jednojezičnost, dvojezičnost, višejezičnost, diglosija.
6. Jezični dodir i interferencija. Dvojezični govornik.
7. Mehanizmi posuđivanja.
8. Interferencije na fonološkoj razini.
9. Interferencije na gramatičkoj razini.10. Leksičko posuđivanje.
11. Jezično posuđivanje i semantičke promjene.
12. Pidgin i kreolski
13. Jezični dodiri u Istri /Dalmaciji.
Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom)
Predavanja Seminari i radionice Multimedija i internet Konzultacije

Napomene:
Studentske obveze

? pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavnome procesu
? izraditi referat te ga izložiti
? proučiti 3 rada iz predložene bibligrafije te ih pripremiti za završni ispit
? položiti završni ispit
Praćenje i ocjenjivanje studenata
Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Referat Usmeni ispit Kontinuirana provjera znanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE SATI (procjena) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI
pohađanje nastave i aktivnost u nastavi 15 0,5 maksimum 10%
(4 moguća izostanka)
referat 35 1,5 maksimum 40 %
završni ispit: usmeni 50 2 maksimum 50 %

Dodatna pojašnjenja:

Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 30% neopravdanih izostanaka. Izostanak s nastave veći od toga onemugućava pristup završnom ispitu.

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:
0% = Ne dolazi na predavanja i ne sudjeluje u radu.
2% = Prisustvuje predavanjima, ali ne sudjeluje u radu.
4% = Pripremljen/-na je, ali je priprema nepotpuna ? uz veće nedostatke.
6% = Pripremljen/-na je, ali je priprema nepotpuna ? uz manje nedostatke.
8% = Redovito je pripremljen/-na, priprema je korektna, dobrovoljno sudjeluje u nastavnome procesu.
10% = Student/studentica pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij, uvijek je pripremljen/-na.

Referat (o pročitanom) se ocjenjuju na sljedeći način:

Student/ica nije održao/la referat . = 0% ocjene
Student/ica je održao/la referat, ali je pripremljeni materijal iznijet zbrkano i nerazumljivo. Nisu prikazani video-materijal, preslike i sl., kao ni odgovarajuća Bibliografija. = 8% ocjene
Student/ica je održao/la referat, ali je izlaganje bilo nedovoljno pregledno i jasno. Prikazana Bibliografija je nedovoljna. Nisu korišteni video-materijal, preslike i sl. = 16% ocjene
Student/ica je održao/la referat, izlaganje je bilo pregledno i jasno, mada s omaškama. Prikazani su i zadovoljavajući video-materijal, preslike i sl. kao i Bibliografija (uz veće greške). = 24% ocjene
Student/ica je održao/la referat, izlaganje je bilo vrlo dobro, mada s manjim omaškama. Prikazani su i vrlo dobar video-materijal, preslike i sl. te Bibliografija koja sadrži nešto manje greške. = 32 % ocjene
Student/ica je održao/la referat, izlaganje je bilo vrlo dobro strukturirano. Prikazani su i odličan video-materijal, preslike i sl. te odlično pripremljen Bibliografija = 40% ocjene

Završni ispit (usmeni):
manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene
od 51% do 60% = 10% ocjene
od 61% do 70% = 20% ocjene
od 71% do 80% = 30% ocjene
od 81% do 90% = 40% ocjene
od 91% do 100% = 50% ocjene

Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
A = 90 ? 100% 5 (izvrstan) = 90 ? 100% ocjene
B = 80 ? 89,9% 4 (vrlo dobar) = 76 ? 88,9% ocjene
C = 70 ? 79,9% 3 (dobar) = 63 ? 75,9% ocjene
D = 60 ? 69,9% 2 (dovoljan) = 50 ? 62,9% ocjene
E = 50 ? 59,9%

Popis literature
Obvezna literatura
1. Filipi, G. (1989.), Situazione linguistica istro-quarnerina, ?Ricerche sociali? 1, 73-83,
2. Filipović R. (1986.), Teorija jezika u kontaktu, JAZU, Zagreb,
3. Romaine, S. (1988.), Pidgin and Creole Languages, London and New York, Longman,
4. Weinreich U. (1970.), Languages in contact. Mouton. The Hague.

Izborna literatura
Berruto, G. (1995.), La sociolinguistica, Laterza, Bari,
Filipi, G., (1995.), Pseudoprestiti, ?La Battana? (materiali e ricerche, n.speciale, 170-174,
Filipi, G. (1996.), Dialettologia istriana, u ?La Scuola nostra? 26, 113-121,
Filipović, R., Dabo-Denegri, Lj., Dragičević D., Menac, Antica, Nikolić-Hoyt, A., Sočanac, L., Žagar-Szentesi, O. (1999.), Transmorfemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskom, ?Filologija? 33, 1, 1-54,
Gačić, J. (1979.), Romanski elementi u splitskom čakavskom govoru, ?Čakavska rič? 1-2, 3-54, 107-155,
Gusmani, R. (1976.), Per una tipologia del calco linguistico, ?Incontri linguistici? 1, Universit? degli Studi di Trieste, Trst, 21-50,
Gusmani, R. (1986.), Saggi sull interferenza linguistica, Le Lettere, Firenze,
Hall, R.A. (1966.), Pidgin and Creole Languages, Ithaca, Cornell University Press,
Holm, J. (2004.), An Introduction to Pidgins and creoles, Cambridge University Press, Cambridge,
Hope, T.E. (1971.), Lexical Borrowing in the Romance Languages. A Critiacal Study of Italianisms in French and Gallicisms in italian from 1100 to 1900, 1-2. New York,
Kouwenberg S. i J. V. Singler (2008.), The Handbook of Pidgin and Creole Studies,Wiley-Blackwell,
Ljubičić, M. (1998.), Bilješke o semantičkoj specijalizaciji posuđenica, ?Suvremena lingvistika?, 45-46, 17-37,
Ljubičić, M. (2002.), Hrvatsko-talijanski lažni parovi: standardni jezik i dijalekt, ?Filologija?, 38-39, 19-31,
Martinet, A. (1970.), Le probl?me des sabirs, ?Bollettino dell?Atlante linguistico mediterraneo?, 10-12, 1-9,
Milani N., S. Zilli (1996.), Bibliografia linguistica dell?Istria:ambito istroveneto . Linguistica e dialettologia, u ?Annales?, 8, 243-248,
Muhlhausler, P. (1986.), Pidgin and Creole Linguistics, London, Basil Blackwell,
Siegel, J. (2008.), The Emergence of Pidgin and Creole Languages, Oxford University Press Inc., New York,
Sočanac, L. (1999.), Transmorfemizacija talijanizama, ?Filologija? 33, 15-54, 41-45,
Sočanac, L. (2002.), Talijanizmi u hrvatskome jeziku, ?Suvremena lingvistika? 53-54, 127-142,
Tekavčić, P. (2005.), L istroromanzo e la sociolinguistica odierna, ?Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje?, 31, 383-388,
Zolli, P. (1980.), Le parole straniere, Zanichelli, Bologna.

Dodatne informacije o kolegiju


Nositelj/nositeljica kolegija:
Dr.sc., doc. Jasna Gačić
_________________________________________
Mrežne stranice:
E-adresa: jgacic@unipu.hr.
Telefon:
Primanje studenata:
utorak: 9.45 ? 11.15 h

LITERATURA:

 1. 1. Filipi, G. (1989.), Situazione linguistica istro-quarnerina, Ricerche sociali , 1, 73-83, +#13;
  2. Filipović R. (1986.), Teorija jezika u kontaktu, JAZU, Zagreb, +#13;
  3. Romaine, S. (1988.), Pidgin and Creole Languages, London and New York, Longman, +#13;
  4. Weinreich U. (1970.), Languages in contact. Mouton. The Hague.;
 2. 1. Berruto, G. (1995.), La sociolinguistica, Laterza, Bari, +#13;
  2. Filipi, G., (1995.), Pseudoprestiti, La Battana (materiali e ricerche, n.speciale), 170-174, +#13;
  3. Filipi, G. (1996.), Dialettologia istriana, u La Scuola nostra 26, 113-121, +#13;
  4. Filipović, R., Dabo-Denegri, Lj., Dragičević D., Menac, Antica, Nikolić-Hoyt, A., Sočanac, L., 5. Žagar-Szentesi, O. (1999.), Transmorfemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskom, Filologija , 33, 1, 1-54, +#13;
  6. Gačić, J. (1979.), Romanski elementi u splitskom čakavskom govoru, Čakavska rič , 1-2, 3-54, 107-155, +#13;
  7. Gusmani, R. (1976.), Per una tipologia del calco linguistico, Incontri linguistici , 1, Universit? degli Studi di Trieste, Trst, 21-50, +#13;
  8. Gusmani, R. (1986.), Saggi sull interferenza linguistica, Le Lettere, Firenze, +#13;
  9. Hall, R.A. (1966.), Pidgin and Creole Languages, Ithaca, Cornell University Press, +#13;
  10. Holm, J. (2004.), An Introduction to Pidgins and creoles, Cambridge University Press, Cambridge, +#13;
  11. Hope, T.E. (1971.), Lexical Borrowing in the Romance Languages. A Critiacal Study of Italianisms in French and Gallicisms in italian from 1100 to 1900, 1-2. New York, +#13;
  12. Kouwenberg S. i J. V. Singler (2008.), The Handbook of Pidgin and Creole Studies, Wiley-Blackwell, +#13;
  13. Ljubičić, M. (1998.), Bilješke o semantičkoj specijalizaciji posuđenica, Suvremena lingvistika , 45-46, 17-37, +#13;
  14. Ljubičić, M. (2002.), Hrvatsko-talijanski lažni parovi: standardni jezik i dijalekt, Filologija , 38-39, 19-31, +#13;
  15. Martinet, A. (1970.), Le probl?me des sabirs, Bollettino dell Atlante linguistico mediterraneo , 10-12, 1-9, +#13;
  16. Milani N., S. Zilli (1996.), Bibliografia linguistica dell Istria:ambito istroveneto. Linguistica e dialettologia, u Annales , 8, 243-248, +#13;
  17. Muhlhausler, P. (1986.), Pidgin and Creole Linguistics, London, Basil Blackwell, +#13;
  Siegel, J. (2008.), The Emergence of Pidgin and Creole Languages, Oxford University Press Inc., New York, +#13;
  18. Sočanac, L. (1999.), Transmorfemizacija talijanizama, Filologija , 33, 15-54, 41-45, +#13;
  19. Sočanac, L. (2002.), Talijanizmi u hrvatskome jeziku, Suvremena lingvistika , 53-54, 127-142, +#13;
  20. Tekavčić, P. (2005.), L istroromanzo e la sociolinguistica odierna, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 31, 383-388, +#13;
  21. Zolli, P. (1980.), Le parole straniere, Zanichelli, Bologna.;


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 2.sem FF - Redovni studij - Japanologija
Izborna grupa dipl JAPAN smjer: nast. i educ 2.sem FF - Redovni studij - Japanologija; smjer: nastavnički
Izborna grupa dipl JAPAN smjer: opći i educ 2.sem FF - Redovni studij - Japanologija; smjer: opći


TERMINI KONZULTACIJA