ANA MIHALJEVIĆ:
O djelatniku

Ana Mihaljević, dipl. lat.

Zvanje: asistent

Konzultacije:

Prema dogovoru e-porukom

Katedra/služba :
Odsjek za klasičnu filologiju
Godina diplomiranja:
2012
Godina doktoriranja:
2018
Na katedri od:
2017

Nastava

Životopis

Ana Mihaljević rođena je 3. svibnja 1989. u Zagrebu. U Zagrebu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Studirala je latinski i kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija dobila je Rektorovu nagradu za rad Onomastička analiza imena s latinskih epigrafskih spomenika iz prvih stoljeća hrvatske pismenosti te tri dekanove nagrade za izvrsnost u studiju.  Tijekom srednjoškolskoga je obrazovanja i tijekom preddiplomskoga, diplomskoga i doktorskoga studija dobivala stipendiju grada Zagreba za nadarene učenike i studente. Diplomirala je 2012. s diplomskim radom Hrvatskoglagoljski Život Marije Magdalene u odnosu na latinski predložak. Od 2012. do 2014. predavala je hrvatski i latinski u Osnovnoj Montessori školi, a od 2014. do prosinca 2017. u Klasičnoj gimnaziji. U kolovozu 2014. kao stipendist je sudjelovala na međunarodnoj ljetnoj školi NetWordS – Words: structure, meaning, acquisition, processing u Trondheimu u Norveškoj, godine 2015. bila je  stipendist OeAD-a na CEEPUS stipendiji na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču, a u kolovozu 2017. na ljetnoj školi Summer School of Linguistics u Litomyšlu u Češkoj. Od prosinca 2017. asistentica je na Odsjeku za klasičnu filologiju. Godine 2018. obranila je doktorski rad Sintaksa hrvatskoglagoljskih tekstova prevedenih s latinskoga (mentor: dr. sc. Ivo Pranjković) u sklopu poslijediplomskoga doktorskog studija lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Izabrane publikacije

RADOVI:

1. Povratne konstrukcije u hrvatskoglagoljskome Životu Marije Magdalene. U suautorstvu s Juricom Polančecom. U zborniku Jučer, danas, sutra – slavistika. Zagreb. 2013.

 

2. Анета Димитрова, Синтактична структура на преводната агиография. Prikaz. Slovo 63. Zagreb. 2013.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=172065

 

3. Slavenska imena na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti. U zborniku 2nd Conference for Young Slavists in Budapest. Budimpešta. 2014.

 

4. Usporedba fonološkoga nazivlja u Klaićevim pravopisima s ostalim hrvatskim pravopisima. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2. Zagreb, 2014. – izvorni znanstveni rad 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194264

 

5. Stručni ispit očima pripravnika. U suautorstvu s Igorom Medićem. Hrvatski jezik 1/4, Zagreb. 2014.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=246003

 

6. Hrvatskoglagoljski Život Marije Magdalene u odnosu na latinski predložak. Ricerche slavistiche. Rim. 2014.

http://www.ricercheslavistiche.it/downloads/nuova_serie/2014/RS_2014_213-293_Mihaljevic.pdf

 

7. Neslavenski antroponimi na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti. Folia Onomastica Croatica 23. Zagreb. 2014. – izvorni znanstveni rad

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207681

 

8. Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika. U suautorstvu s Maris Prce. Luč. Velika Gorica. 2015.

 

9. Riječi iz klasičnih jezika u Pravopisu hrvatskoga jezika Petra Tutavca Bilića. Neretvanski zbornik. Metković. 2015.

 

10. Primjena Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik. U suautorstvu s Igorom Medićem i Anđelom Vukasović Korunda. Hrvatski jezik 2/2. Zagreb. 2015. 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253672

 

11. Reklame očima jezikoslovaca. Prikaz. Rasprave 41/1. 2015.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=209362

 

12. Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića. U suautorstvu s Milanom Mihaljevićem. Radovi 47. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. 2015. – izvorni znanstveni rad  

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=226773

 

13. Croatian Substandard Invariant Relativizers šta and kaj: A Corpus Study. U suautorstvu s Juricom Polančecom. Jezikoslovlje 17. 2016. – izvorni znanstveni rad

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=247523

 

14. Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskim pravopisima. Latina et Graeca. 2016. br. 29.

 

15. Sapfo, Medeja, kurikul, silab, skripta… Hrvatski jezik 4/3. Zagreb. 2017.

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=276202

 

16. Анета Димитрова, Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници. Prikaz. Slovo 67. 2017.

 https://hrcak.srce.hr/193371 ​​​​​​​

 

17. The Concept of Travel in Croatian Trilingual Heritage (Latin, Croatian Church Slavonic, and Croatian). International Journal Of Euro-Mediterranean Studies 11/2. 2018.

https://emuni.si/wp-content/uploads/2019/05/IJMS-11-2-2018_spletni-izvod.pdf

 

18. Prevođenje iz povijesnoga kuta – primjer jezičnih dodira latinskoga i hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika. Hrvatski jezik 6/1. Zagreb 2019.

https://hrcak.srce.hr/218019


19. Mrežne igre u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika. U suautorstvu s Josipom Mihaljevićem. Dijete i jezik – zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Dijete i jezik.

 

20. Josip Bepo Karaman – nepoznato o poznatome. Studije o europskim intelektualcima na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. Pula 2019.

 

21. Prevođenje latinskoga ablativa apsolutnoga u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Fluminensia 31/1. Rijeka 2019. – izvorni znanstveni rad

https://hrcak.srce.hr/223194

 

 

SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJAMA:

1. Second Conference for Young Slavist in Budapest, Budimpešta, 19. i 20. ožujka 2012., referat: Slavenska imena na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti.

 

2. IV. međunarodni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 19. i 20. prosinca 2012., referat: Primjena osnovnih postavki Montessori pedagogije pri usvajanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika.

 

3. Third Conference for Young Slavist in Budapest, Budimpešta, 25. i 26. travnja 2013., referat: Red riječi u hrvatskoglagoljskome Životu Marije Magdalene.

 

4. Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Zagreb. 27. i 28. rujna 2013., referat: Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića, suautorstvo s Milanom Mihaljevićem.

 

5. Međunarodna studentska konferencija Jučer, danas, sutra – slavistika, Zagreb, 9. – 11. listopada 2013., referat: Povratne konstrukcije u hrvatskoglagoljskome Životu Marije Magdalene, suautorstvo s Juricom Polančecom.

 

6. znanstveni skup Hrvatski jezikoslovac – Adolf Bratoljub Klaić, Zagreb, 6. i 7. ožujka 2014., referat: Fonološko nazivlje u Klaićevim pravopisima.

 

7. 140. godina klasične filologije na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, 6. studenoga 2014., referat: Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskim pravopisima.

 

8. Šesti hrvatski slavistički kongres, Vinkovci i Vukovar, 10. – 13. rujna 2014., referat: Služba u čast sv. Antunu Padovanskomu u hrvatskoglagoljskim brevijarima.

 

9. 6. Hrvatski sintaktički dani – imenska skupina, Osijek, 7. – 9. svibnja 2015., referat: Obilježja rečenica s nesklonjivim relativizatorima kaj i šta: analiza primjera iz korpusa hrWac, suautorstvo s Juricom Polančecom.

 

10. Znanstveno-stručni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Zagreb, 30. lipnja i 1. srpnja 2016., referat: Latinski i talijanski utjecaj na leksik i sintaksu u Mikaljinu rječniku.

 

11. VI. međunarodni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 15. – 17. prosinca 2016., referat: Elektroničke obrazovne igre u poučavanju hrvatskoga jezika kao materinskoga, drugoga i stranoga, suautorstvo s Josipom Mihaljevićem.

 

12. VIII. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas, Osijek, 1. i 2. prosinca 2017., referat: Mrežne igre u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika, suautorstvo s Josipom Mihaljevićem.

 

13. 6. Hrvatski sintaktički dani – sintaksa zavisnosložene rečenice, Osijek, 17. – 19. svibnja, referat: Latinski utjecaj na sintaksu zavisnosloženih rečenica u hrvatskoglagoljskim tekstovima.

 

14. Sapiens Ubique Civis, Szeged, Mađarska,  29. – 31. kolovoza 2018., referat: Latin Influence on Croatian Church Slavonic Syntax – the Case of Prepositional Phrases.

 

15. Borders and Crossings: International and multidisciplinary Conference on Travel Writing, Pula – Brijuni, 13. – 16. rujna 2018., referat: The Concept of Travel in Croatian Trilingual Heretage (Latin, Croatian Church Slavonic, and Croatian). 

 

16. Međunarodni znanstveni skup Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, Pazin, 4. – 7. listopada 2018., referat: Služba u čast sv. Thomasu Becketu u hrvatskoglagoljskim brevijarima.

 

 17. Međunarodni znanstveni skup Kultura Mare Internum – Humanističke ideje, veze i paralele u ranome novom vijeku, Pula, 12. – 14. listopada 2018., referat: Italian and Latin Elements from the Oldest Croatian Dictionaries to Thesaurus Linguae Illyricae by Jakov Mikalja – Cultural and Lexicographic Influence.

 

18. Riječki filološki dani, Rijeka, 8. – 10. studenoga 2018., referat Gramatički metajezik – usporedba hrvatskoga i latinskoga.

 

19. Neo-Latin Symposium, Cork, Irska, 11. – 14. travnja 2019., referat: Vernacular Influences on Neo-Latin of the East Adriatic Coast, suautorstvo s Violetom Moretti.

 

20. 4. Međimurski filološki i pedagoški dani, Čakovec,  26. travnja 2019., referat: Antika i klasični jezici u nastavi Hrvatskoga jezika.

 

21. HDPL – ZNAČENJE U JEZIKU – OD INDIVIDUALNOGA DO KOLEKTIVNOGA, Rijeka, 16. – 18. svibnja 2019., referat: Traduktološki aspekti dodira latinskoga i hrvatskoga crkvenoslavenskog.

 

22. THE 48th CONFERENCE OF THE ISRAEL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF CLASSICAL STUDIES, Tel Aviv, Izrael, 29. – 30. svibnja 2019., referat: Reception of Hesiod in Croatian Neo-Latin Literature, suautorstvo s Petrom Šoštarić.

 

23. Europski intelektualci na prijelazu XIX. u XX. stoljeće, Pula, 3. – 7. lipnja 2019., referat: Josip Bepo Karaman – nepoznato o poznatome.

 

24. ICHLL-10: 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORICAL LEXICOGRAPHY AND LEXICOLOGY, Leeuwarden, Nizozemska, 12. – 14. lipnja 2019., referat: Latin and Italian Influence on Croatian Dictionaries – a Historical Overview.

 

25. V. International Conference Andalusian Slavic Studies Workdays – Granaslavic, Granada, Španjolska, 9. – 11. srpnja 2019., referat: Translating from Latin into Croatian Church Slavonic – The Case of the Office for Saint Francis, suautorstvo s Milanom Mihaljevićem.

 

 

 

POZVANA STRUČNA PREDAVANJA I JAVNA IZLAGANJA

1. 16. travnja 2014. Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita II. dio, Zagreb, predavanje: Polaganje stručnoga ispita – nastavni sat, s Ladom Ledić i Igorom Medićem.

 

2. 23. travnja 2015. Županijsko stručno vijeće za učitelje i nastavnike klasičnih jezika u osnovnim školama i klasičnim gimnazijama u Zagrebu, Zagreb, predavanje: Riječi antičkoga podrijetla u hrvatskome jeziku.

 

3. 21. studenoga 2015. Županijsko stručno vijeće nastavnika Hrvatskoga jezika u gimnazijama Grada Zagreba, Zagreb, predavanje: Primjena Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik, s Igorom Medićem i Anđelom Vukasović Korunda.

 

4. 7. ožujka 2017. Zagrebački lingvistički krug, Zagreb, predavanje: Sintaksa hrvatskoglagoljskih tekstova prevedenih s latinskoga

.

5. 14. prosinca 2017. Županijsko stručno vijeće za učitelje i nastavnike klasičnih jezika u osnovnim školama i klasičnim gimnazijama Grada Zagreba, predavanje: Antika u nastavi hrvatskoga jezika.

O djelatniku

Ana Mihaljević, dipl. lat.

Zvanje: asistent

Konzultacije:

Prema dogovoru e-porukom

Katedra/služba :
Odsjek za klasičnu filologiju
Godina diplomiranja:
2012
Godina doktoriranja:
2018
Na katedri od:
2017

Nastava

Životopis

Ana Mihaljević rođena je 3. svibnja 1989. u Zagrebu. U Zagrebu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Studirala je latinski i kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija dobila je Rektorovu nagradu za rad Onomastička analiza imena s latinskih epigrafskih spomenika iz prvih stoljeća hrvatske pismenosti te tri dekanove nagrade za izvrsnost u studiju.  Tijekom srednjoškolskoga je obrazovanja i tijekom preddiplomskoga, diplomskoga i doktorskoga studija dobivala stipendiju grada Zagreba za nadarene učenike i studente. Diplomirala je 2012. s diplomskim radom Hrvatskoglagoljski Život Marije Magdalene u odnosu na latinski predložak. Od 2012. do 2014. predavala je hrvatski i latinski u Osnovnoj Montessori školi, a od 2014. do prosinca 2017. u Klasičnoj gimnaziji. U kolovozu 2014. kao stipendist je sudjelovala na međunarodnoj ljetnoj školi NetWordS – Words: structure, meaning, acquisition, processing u Trondheimu u Norveškoj, godine 2015. bila je  stipendist OeAD-a na CEEPUS stipendiji na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču, a u kolovozu 2017. na ljetnoj školi Summer School of Linguistics u Litomyšlu u Češkoj. Od prosinca 2017. asistentica je na Odsjeku za klasičnu filologiju. Godine 2018. obranila je doktorski rad Sintaksa hrvatskoglagoljskih tekstova prevedenih s latinskoga (mentor: dr. sc. Ivo Pranjković) u sklopu poslijediplomskoga doktorskog studija lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Izabrane publikacije

RADOVI:

1. Povratne konstrukcije u hrvatskoglagoljskome Životu Marije Magdalene. U suautorstvu s Juricom Polančecom. U zborniku Jučer, danas, sutra – slavistika. Zagreb. 2013.

 

2. Анета Димитрова, Синтактична структура на преводната агиография. Prikaz. Slovo 63. Zagreb. 2013.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=172065

 

3. Slavenska imena na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti. U zborniku 2nd Conference for Young Slavists in Budapest. Budimpešta. 2014.

 

4. Usporedba fonološkoga nazivlja u Klaićevim pravopisima s ostalim hrvatskim pravopisima. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2. Zagreb, 2014. – izvorni znanstveni rad 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194264

 

5. Stručni ispit očima pripravnika. U suautorstvu s Igorom Medićem. Hrvatski jezik 1/4, Zagreb. 2014.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=246003

 

6. Hrvatskoglagoljski Život Marije Magdalene u odnosu na latinski predložak. Ricerche slavistiche. Rim. 2014.

http://www.ricercheslavistiche.it/downloads/nuova_serie/2014/RS_2014_213-293_Mihaljevic.pdf

 

7. Neslavenski antroponimi na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti. Folia Onomastica Croatica 23. Zagreb. 2014. – izvorni znanstveni rad

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207681

 

8. Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika. U suautorstvu s Maris Prce. Luč. Velika Gorica. 2015.

 

9. Riječi iz klasičnih jezika u Pravopisu hrvatskoga jezika Petra Tutavca Bilića. Neretvanski zbornik. Metković. 2015.

 

10. Primjena Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik. U suautorstvu s Igorom Medićem i Anđelom Vukasović Korunda. Hrvatski jezik 2/2. Zagreb. 2015. 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253672

 

11. Reklame očima jezikoslovaca. Prikaz. Rasprave 41/1. 2015.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=209362

 

12. Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića. U suautorstvu s Milanom Mihaljevićem. Radovi 47. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. 2015. – izvorni znanstveni rad  

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=226773

 

13. Croatian Substandard Invariant Relativizers šta and kaj: A Corpus Study. U suautorstvu s Juricom Polančecom. Jezikoslovlje 17. 2016. – izvorni znanstveni rad

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=247523

 

14. Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskim pravopisima. Latina et Graeca. 2016. br. 29.

 

15. Sapfo, Medeja, kurikul, silab, skripta… Hrvatski jezik 4/3. Zagreb. 2017.

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=276202

 

16. Анета Димитрова, Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници. Prikaz. Slovo 67. 2017.

 https://hrcak.srce.hr/193371 ​​​​​​​

 

17. The Concept of Travel in Croatian Trilingual Heritage (Latin, Croatian Church Slavonic, and Croatian). International Journal Of Euro-Mediterranean Studies 11/2. 2018.

https://emuni.si/wp-content/uploads/2019/05/IJMS-11-2-2018_spletni-izvod.pdf

 

18. Prevođenje iz povijesnoga kuta – primjer jezičnih dodira latinskoga i hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika. Hrvatski jezik 6/1. Zagreb 2019.

https://hrcak.srce.hr/218019


19. Mrežne igre u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika. U suautorstvu s Josipom Mihaljevićem. Dijete i jezik – zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Dijete i jezik.

 

20. Josip Bepo Karaman – nepoznato o poznatome. Studije o europskim intelektualcima na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. Pula 2019.

 

21. Prevođenje latinskoga ablativa apsolutnoga u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Fluminensia 31/1. Rijeka 2019. – izvorni znanstveni rad

https://hrcak.srce.hr/223194

 

 

SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJAMA:

1. Second Conference for Young Slavist in Budapest, Budimpešta, 19. i 20. ožujka 2012., referat: Slavenska imena na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti.

 

2. IV. međunarodni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 19. i 20. prosinca 2012., referat: Primjena osnovnih postavki Montessori pedagogije pri usvajanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika.

 

3. Third Conference for Young Slavist in Budapest, Budimpešta, 25. i 26. travnja 2013., referat: Red riječi u hrvatskoglagoljskome Životu Marije Magdalene.

 

4. Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Zagreb. 27. i 28. rujna 2013., referat: Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića, suautorstvo s Milanom Mihaljevićem.

 

5. Međunarodna studentska konferencija Jučer, danas, sutra – slavistika, Zagreb, 9. – 11. listopada 2013., referat: Povratne konstrukcije u hrvatskoglagoljskome Životu Marije Magdalene, suautorstvo s Juricom Polančecom.

 

6. znanstveni skup Hrvatski jezikoslovac – Adolf Bratoljub Klaić, Zagreb, 6. i 7. ožujka 2014., referat: Fonološko nazivlje u Klaićevim pravopisima.

 

7. 140. godina klasične filologije na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, 6. studenoga 2014., referat: Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskim pravopisima.

 

8. Šesti hrvatski slavistički kongres, Vinkovci i Vukovar, 10. – 13. rujna 2014., referat: Služba u čast sv. Antunu Padovanskomu u hrvatskoglagoljskim brevijarima.

 

9. 6. Hrvatski sintaktički dani – imenska skupina, Osijek, 7. – 9. svibnja 2015., referat: Obilježja rečenica s nesklonjivim relativizatorima kaj i šta: analiza primjera iz korpusa hrWac, suautorstvo s Juricom Polančecom.

 

10. Znanstveno-stručni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Zagreb, 30. lipnja i 1. srpnja 2016., referat: Latinski i talijanski utjecaj na leksik i sintaksu u Mikaljinu rječniku.

 

11. VI. međunarodni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 15. – 17. prosinca 2016., referat: Elektroničke obrazovne igre u poučavanju hrvatskoga jezika kao materinskoga, drugoga i stranoga, suautorstvo s Josipom Mihaljevićem.

 

12. VIII. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas, Osijek, 1. i 2. prosinca 2017., referat: Mrežne igre u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika, suautorstvo s Josipom Mihaljevićem.

 

13. 6. Hrvatski sintaktički dani – sintaksa zavisnosložene rečenice, Osijek, 17. – 19. svibnja, referat: Latinski utjecaj na sintaksu zavisnosloženih rečenica u hrvatskoglagoljskim tekstovima.

 

14. Sapiens Ubique Civis, Szeged, Mađarska,  29. – 31. kolovoza 2018., referat: Latin Influence on Croatian Church Slavonic Syntax – the Case of Prepositional Phrases.

 

15. Borders and Crossings: International and multidisciplinary Conference on Travel Writing, Pula – Brijuni, 13. – 16. rujna 2018., referat: The Concept of Travel in Croatian Trilingual Heretage (Latin, Croatian Church Slavonic, and Croatian). 

 

16. Međunarodni znanstveni skup Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, Pazin, 4. – 7. listopada 2018., referat: Služba u čast sv. Thomasu Becketu u hrvatskoglagoljskim brevijarima.

 

 17. Međunarodni znanstveni skup Kultura Mare Internum – Humanističke ideje, veze i paralele u ranome novom vijeku, Pula, 12. – 14. listopada 2018., referat: Italian and Latin Elements from the Oldest Croatian Dictionaries to Thesaurus Linguae Illyricae by Jakov Mikalja – Cultural and Lexicographic Influence.

 

18. Riječki filološki dani, Rijeka, 8. – 10. studenoga 2018., referat Gramatički metajezik – usporedba hrvatskoga i latinskoga.

 

19. Neo-Latin Symposium, Cork, Irska, 11. – 14. travnja 2019., referat: Vernacular Influences on Neo-Latin of the East Adriatic Coast, suautorstvo s Violetom Moretti.

 

20. 4. Međimurski filološki i pedagoški dani, Čakovec,  26. travnja 2019., referat: Antika i klasični jezici u nastavi Hrvatskoga jezika.

 

21. HDPL – ZNAČENJE U JEZIKU – OD INDIVIDUALNOGA DO KOLEKTIVNOGA, Rijeka, 16. – 18. svibnja 2019., referat: Traduktološki aspekti dodira latinskoga i hrvatskoga crkvenoslavenskog.

 

22. THE 48th CONFERENCE OF THE ISRAEL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF CLASSICAL STUDIES, Tel Aviv, Izrael, 29. – 30. svibnja 2019., referat: Reception of Hesiod in Croatian Neo-Latin Literature, suautorstvo s Petrom Šoštarić.

 

23. Europski intelektualci na prijelazu XIX. u XX. stoljeće, Pula, 3. – 7. lipnja 2019., referat: Josip Bepo Karaman – nepoznato o poznatome.

 

24. ICHLL-10: 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORICAL LEXICOGRAPHY AND LEXICOLOGY, Leeuwarden, Nizozemska, 12. – 14. lipnja 2019., referat: Latin and Italian Influence on Croatian Dictionaries – a Historical Overview.

 

25. V. International Conference Andalusian Slavic Studies Workdays – Granaslavic, Granada, Španjolska, 9. – 11. srpnja 2019., referat: Translating from Latin into Croatian Church Slavonic – The Case of the Office for Saint Francis, suautorstvo s Milanom Mihaljevićem.

 

 

 

POZVANA STRUČNA PREDAVANJA I JAVNA IZLAGANJA

1. 16. travnja 2014. Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita II. dio, Zagreb, predavanje: Polaganje stručnoga ispita – nastavni sat, s Ladom Ledić i Igorom Medićem.

 

2. 23. travnja 2015. Županijsko stručno vijeće za učitelje i nastavnike klasičnih jezika u osnovnim školama i klasičnim gimnazijama u Zagrebu, Zagreb, predavanje: Riječi antičkoga podrijetla u hrvatskome jeziku.

 

3. 21. studenoga 2015. Županijsko stručno vijeće nastavnika Hrvatskoga jezika u gimnazijama Grada Zagreba, Zagreb, predavanje: Primjena Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik, s Igorom Medićem i Anđelom Vukasović Korunda.

 

4. 7. ožujka 2017. Zagrebački lingvistički krug, Zagreb, predavanje: Sintaksa hrvatskoglagoljskih tekstova prevedenih s latinskoga

.

5. 14. prosinca 2017. Županijsko stručno vijeće za učitelje i nastavnike klasičnih jezika u osnovnim školama i klasičnim gimnazijama Grada Zagreba, predavanje: Antika u nastavi hrvatskoga jezika.