ANTE MATAN:
O djelatniku

doc. dr. sc. Ante Matan

Zvanje: docent

Konzultacije:

Četvrtkom od 11.30–13 h.

Telefon:
052 377 500
Katedra/služba :
Odsjek za klasičnu filologiju
Godina diplomiranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2010.

Nastava

Životopis

Rođen 1982. u Puli, osnovnu je školu polazio u Rovinju, a klasičnu gimnaziju u Pazinu. Na filozofskom fakultetu u Zadru 2000. upisuje studij klasične filologije. Dobitnik rektorove nagrade 2001. Diplomirao 2004. na Sveučilištu u Zadru s temom 'Život i djelo S. J. Frontina', a iste godine ondje upisuje poslijediplomski studij jezikoslovlja. Doktorsku je disertaciju pod naslovom 'Stilsko određenje Frontinova spisa De aquaeductu urbis Romae' obranio 2010.

Na Sveučilištu u Puli zaposlen kao asistent od 2005.-2010., kao viši asistent od 2010.-2015, a kao docent od prosinca 2015.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Matan, Ante.
Pachalis Verronus, Životopis svete Eufemije djevice i mučenice .
Rovinj : Župa svete Eufemije Rovinj, 2004 (monografija).

2. Matan, Ante.
Frontinus: Strategemata u četiri knjige .
Zagreb : Demetra, 2004 (monografija).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Matan, Ante.
"Rimski akvedukti" Petra Stankovića. // Barbanski zapisi. 4 (2016) , 1; 107-126 (članak, znanstveni).

2. Matan, Ante.
EXCERPTA MANVSCRIPTI CANFANARIENSIS: VLADARSKE LISTINE I PAPINSKA POVLASTICA IZ KODEKSA MONUMENTA CAPITULI ECCLESIAE COLLEGIATAE S. SOPHIAE DUORUM CASTRORUM AB ANNO 983.-1815.. // Acta Histriae. 21 (2013) , 4; 513-542 (članak, znanstveni).

3. Matan, Ante; Markušić, Tamara.
Tehnički i stručni termini u spisu o rimskim akveduktima. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 11 (2013) , 1; 159-172 (članak, znanstveni).

4. Matan, Ante.
Leksik u Frontinovu De aquaeductu urbis Romae. // Živa antika. Antiquité vivante. 62 (2012) ; 111-131 (članak, znanstveni).

5. Matan, Ante.
O podrijetlu toponima "Umag". // Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia. 17 (2007) , 1; 167-174 (članak, znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Matan, Ante.
The Authority of Frontinus' De aquaeductu urbis Romae and its Audience // Book of Abstracts-Knjiga sažetaka, Mare internum culture / Bulić, Nada ; Glavan, Maria Mariola (ur.).
Pula : Sveučilište J. Dobrile u Puli, 2018. 36-36 (predavanje,sažetak).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Matan, Ante.
Pachalis Verronus, Životopis svete Eufemije djevice i mučenice .
Rovinj : Župa svete Eufemije Rovinj, 2004 (monografija).

2. Matan, Ante.
Frontinus: Strategemata u četiri knjige .
Zagreb : Demetra, 2004 (monografija).
 

Povijest zaposlenja

2004.-2005.: Pazinski kolegij - Klasična gimnazija Pazin

                     Opća i jezična gimnazija Poreč

2005.-        : Filozofski fakultet u Puli, od 2006. Sveučilište J. Dobrile u Puli