Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Elvi Piršl

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: učionica 12
Interni telefon:385 (0) 52 377 500
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za nastavničko obrazovanje
Godina diplomiranja:1982.
Godina magistriranja:1987.
Godina doktoriranja:2001.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

prijediplomski

Konzultacije

Putem virtualne učionice BigBlueButton, u dogovoru sa studentima.

Životopis

1978. diplomirala je studij Razredne nastave na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a 1982. studij Pedagogije na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 1987. godine stekla je stupanj magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, a doktorirala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1982. do 1992. radi kao učiteljica razredne nastave u Talijanskoj osnovnoj školi Galileo Galilei (područno odjeljenje Bassania/Bašanija), a od 1992., stalno zaposlena na Pedagoškom fakultetu u Puli (danas Sveučilište Jurja Dobrile). Na Filozofskom fakultetu te Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti predaje Uvod u pedagogiju, Opću pedagogiju, Uvod u didaktiku i Opću didaktiku te Interkulturalnu kompetenciju i komunikaciju na talijanskom jeziku, a na Filozofskom fakultetu iste ove kolegije na hrvataskom jeziku (osim Didaktike). Od 2001. do 2014. godine predavala je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kolegij Metodika nastave prirode i društva. Tijekom 2009. godine predavala je na doktorskom studiju pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2014. godine je sudjelovala u realizaciji nastave na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Odgojnih znanosti - pedagogije pri Sveučilištu u Mostaru. Bila je mentorica u izradi više od 60 diplomskih radova te mentorica na doktorskom studiju pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Od sredine devedesetih godina sudjelovala je u provedbi više međunarodnih znanstveno-istraživačkih i domaćih projekta te bila suradnica u dva stručna projekta.Vodila je znanstveno-istraživački projekt „Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju”, uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Samostalno je ili u koautorstvu objavila više od pedesetak znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku te autorsku knjigu sa suradnicima. Isto tako, bila je recenzentica značajnog broja radova različitih kategorija. Do 2010. aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu, ali i usavršavala se u zemlji i inozemstvu. Na Sveučilištu je obnašala različite funkcije.

Izabrane publikacije

Piršl, E., Drandić, D., Matošević, A. (2022). Cultural Intelligence: Key Intelligence of the 21st Century? Validation of CQS Instrument. Medijske studije/Media Studies, 13 (25), 90-105 pp. 

Krajcar, S., Piršl, E. (2022). Intercultural Competences of Preschool Teachers in Promoting Interculturalism// Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije 19. Dani Mate Demarina “Razvojni aspekti u odgoju i obrazovanju”. I. Blažević, M. Diković, I. Kovačić, L. Lazarić, B. Antunović-Piton (ur.). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti,  str. 135-150

Piršl, E. (2022). Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju (vjero)učitelja. U: R. Razum, N. Malović, K. Vujica (ur.) Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi/Religious Education in Intercultural Europe, Zbornik radova/Proceedings, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 8-22 str. (ISBN 978-953-6420-40-7)

Močinić S., Piršl, E. (2019). Initial Teacher Education: Appropriate Models for a Knowledge Society? European Journal of Eduaction, January – April 2019; Education Volume 2, Issue 1; 81-91 pp. 

Piršl, E. (2019). Educazione all'interculturalità – una questione ancora sempre aperta per la società complessa. U: V. Požgaj, Hadži, M. Ljubešić, J. Ziherl (ur.) Ususret dijalogu - Zbornik posvećen Mirjani Benjak. Novigrad-Cittanova, Pula, Ljubljana, 183-193str. (ISBN 978-953-7608-25-5)

Matković, A., Piršl, E. (2019). Research Projects in Homeland Education, rad je predstavljen na na 18. međunarodnom znanstvenom skupu Dani Mate Demarina, “Novi izazovi u odgoju i obrazovanju” u Puli, 30. svibnja 2019.

Anđić, D., Piršl, E., Ćurić, A. (2018). Education of Teachers in the Repubic of Croatia; Challenges and Expectations in the European Surroundings, U: K.G. Karas, C.C. Wolhuter (eds). International Handbook on Teacher Education Worldwide: Revised and Augmented Edition. Volume I.; Nicosia 2018: HM Studies and Publishing, 330-343 pp. (ISBN 978-9963-2415-5-2 (VOL 1) 

Piršl, E. (2018). Je li moguća procjena interkulturalne kompetencije? U: N. Hrvatić (ur.) Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti. Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek za pedagogiju/Zavod za pedagogiju,  (ISBN 978-953-8028-08-3).

Drandić, D., Piršl, E. (2017). Integracija romske djece u društvo iz perspektive obrazovne inkluzije. U: D. Maleš, A. Širanović, A. Višnjić Jevtić (ur.). Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse. Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa u Opatiji, 30. rujna - 2.listopada 2015. Zagreb: Odsjek pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 66-75 str.,(ISBN 978-953-175-661-7). 

Piršl, E. i suradnici (2016). Vodič za interkulturalno učenje. Zagreb: Naklada Ljevak, 227str., (ISBN 978-953-303-922-0).

Diković, M.; Piršl, E.; Antunović, J. (2016). How competent are we to reach Citizenship Education? U: M. Radetić-Paić; I. Blažević; Đ. Zuliani (eds). Competences of Participants in Citizenship Education. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 5-27 str., (ISBN 978-953-7320-31-7).

Ćurić, A., Piršl, E., Anđić, D. (2014). Osposobljavanje učitelja za poučavanje prirodnih znanosti u Hrvatskoj i Danskoj: usporedna analiza, Acta Iadertina, vol.10, 11-23 str., (ISSN 1845-3392; UDK: 371.13 (489:497.5) 378.14(489:497.5).

Piršl, E. (2014). Modeli interkulturalne kompetencije. Pedagogijska istraživanja, 11, 2; 27-39 str., (ISSN 1334-7888; UDK 37).

Diković, M., Piršl, E. (2014). Interkulturalizam, ljudska prava i građanstvo u inicijalnom obrazovanju nastavnika. U: N. Hrvatić, A.Lukenda, S. Pavlović, V. Spajić-Vrkaš, M. Vasilj. (ur.). Pedagogija, obrazovanje i nastava, svezak 1., 2. međunarodna znanstvena konferencija, Mostar: Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 195-204 str., (ISBN 978-9958-16-023-3).

Piršl, E. (2014). (Re)definicija pojma kompetencije i interkulturane kompetencije, U: N. Hrvatić: Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. U: N. Hrvatić, (ur.), Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. Zagreb-Virovitica: Filozofski  fakultet u Zagrebu-Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovotici, 47-68 str., (ISBN: 978-953-56216-1-4).

Piršl, E. (2013). Interkulturalna kompetencija i/ili kulturna inteligencija? U: N. Hrvatić, A. Klapan (ur.): Pedagogija i kultura, svezak 1. Znanstvena monografija. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 335-345 str., (ISBN: 978-953-99167-5-4 ; sv.1).

Piršl, E. (2011). Odgoj i obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju, Pedagogijska istraživanja, broj 1, godina VIII, 53-71 str., (ISSN 1334-7888; UDK 37).

Piršl, E., Ambrosi-Randić, N. (2010). Prati li reforma učenika reformu visokog obrazovanja?, Informatologija 43, 3, 212-218 str., (UDK : 347.337.014:681.3; ISSN 1330-0067).   

Piršl, E., Diković, M., Pokrajac-Bulian, A. (2010). Intercultural competence and sensitivity from students’ viewpoint. U: N. Popov, Ch. Wolhuter, B. Leutwyler, M. Mihova, J. Ogunleye (ur.). Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion, Sofia: Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Bureau for Educational Services, Vol. 8, 363-369 str., (ISBN 978-954-9842-15-9).

Uzelac, V., Piršl, E., Anđić, D. (2010). The Education of ower Primary and Pre-School teachers in the Republic of Croatia, U: K.G. Karras, C.C. Wolhuter (eds). International Handbook on Teacher Education Worldwide: Issues and challenges for teacher profession, Preface: Gaston Mialert; Volume I. Athens: Atrapos Editions, 123-157 str. (ISBN: 978-960-459-088-9: Volume I: 978-960-459-088-6).

Pliško, L., Piršl, E. (2009).  Bolonjski proces na pulskoj kroatistici. U: M. Hladnik (ur.) Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvškega slavističnega srečanja, održanog v Jeruzalemu v Slovenskih goricah, 13. - 14. junija 2008. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 107 - 117 str. (ISBN 978-961-237-268-2).

Piršl, E. (2007). Students' attitude towards civic education at the university. In: T. Toldy, C. Ramos, P. V. Maior, S. Lira (eds.). CIDADANIA(S): discursos e praticas / CITIZENSHIP(S): Discourses and practices. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 463-487 (CDU 342.71; ISBN 978-972-88380-98-4).

Hrvatić, N, Piršl, E. (2007). Kurikulum pedagoške izobrazbe učitelja. U: V. Previšić (ur.). Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura. Zagreb:Školska knjiga, 333-356 (ISBN 978-953-0-61910-4).

Piršl, E., Marušić-Štimac, O., Pokrajac-Bulian, A. (2007). The attitudes of students and teachers towards civic education and human rights. Metodički obzori, 2, 19-35 str.(UDK 371.3; ISSN 1846 – 1484)

Hrvatić, N., Piršl, E. (2007). Interkulturalne kompetencije učitelja. U: N. Babić (ur.). Kompetencije i kompetentnost učitelja. Osijek: Učiteljski fakultet, Ukraine: Kherson State University Kherson, 221-230 str. (UDK:371.12:376.74; ISBN 978-953-6965-11-3)

Piršl, E., Vučković, A. (2007). Spolne uloge u nastavi prirode i društva. U: V. Kadum (ur.). Deontologija učitelja. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 397-417str. (UDK 371.12:174>(063); ISBN 978-953-7191-05-4)    

Piršl, E. (2007). Interkulturalna osjetljivost kao dio pedagoške kompetencije. U: V. Previšić, N. N. Šoljan, N. Hrvatić (ur.). Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 275-292 str. (ISBN 978-953-99167-2-3)

Piršl, E., Marušić-Štimac, O. (2006). A case of good practice in raising intercultural awareness: the Roma example in primary school in Rijeka. In: L. Čok (ed.). Bližina drugosti/The Close Otherness. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (Knjižnica Annales Majora), 375-381 str. (37.035:316.72 (082); ISBN –10 961-6033-75-1 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; ISBN 13 978-961-6033-75-6 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko).

Hrvatić, N., Piršl, E. (2005). Kurikulum pedagoške izobrazbe i interkulturalne kompetencije učitelja, Pedagogijska istraživanja, br. 2, 251-267str. (ISSN 1334-7888; UDK 37). 

Piršl, E. (2005). Verbalna i neverbalna interkulturalna komunikacija. U: M. Benjak i drugi (ur.) Bez predrasuda i stereotipa: interkulturalna komunikacijska kompetencija u društvenom i političkom kontekstu s uvodom Michaela Byrama. Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 50 – 90 str.  (ISBN 953-6939-26-6).

Piršl, E., Vican, D. (2004). Europske demokratske vrijednosti i regionalizam. Pedagogijska istraživanja, br. 1, 89-105 str. (ISSN 1334-7888; UDK 37).

Spajić-Vrkaš, V. (u suradnji s Božić, J., Piršl, E.) (2004) Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice Through Quality Assurance: Stoctaking in Southeast Europe: Country Erport: Croatia. Zagreb: Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizenship, Faculty of Philosphy University of Zagreb i Strasbourg: Council of Europe, 2003./ Obrazovanje za demokratsko građanstvo: od politike do učinkovitosti prakse osiguranjem kvalitete: istraživanje u jugoistočnoj Europi: Nacionalno izvješče: Hrvatska. Studija je objavljena u objedinjenom izvještaju: Project Education for Democratic Citizenship: From policy to Effective practice through Quality Assurance: Stoctaking Study on Quality Assurance in Education and EDC: Country Reports. Pariz: UNESCO, 2004., 37-66, doc. ED-2004/WS/52.

Piršl, E., Benjak, M. (2003). Humanistički odgoj – temelj interkulturalizma.U: D. P. Franić, M. Kovačević (ur./eds.). Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini II.: teorijska razmatranja, primjena. Communicative Competence in Language Pluralistic Environment II.: Theoretical Consideration and Practice. TEMPUS PROJECT CD_JEP-15085-2000 Communicative Competence in Language Pluralistic Environment/Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini 2001/2003; Jastrebarsko: Naklada Slap; Zagreb: Sveučilište, 182-192 str. (UDK 371.3:811>(082); ISBN 953-191-208-4).

Piršl, E. (2003). L'educazione interculturale nella teoria e nella pratica nei paesi balcanici. U: A. Portera (ur.). Pedagogia interculturale in Italia e in Europa: aspetti epistemologici e didattici. Milano: Vita e Pensiero, 103-115 str. (Collana: Pedagogia e scienze dell'educazione – Ricerche. Serija: Pedagogija i znanosti o odgoju – Istraživanja. Drugo izdanje: ISBN: 978-88-343-0968-1)

Piršl, E. (1999). Različitost – izvor i bogatstvo iskustva u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi. U: S. Paragvaj (ur.). Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja, Opatija: Grad Opatija, Općina Lovran i Dječji vrtić Opatija, 92-99 str. (ISBN 953-96564-2-7)

Piršl, E. (1999.). Odabrani elementi poredbenog pregleda odgoja i obrazovanja u zemljama članicama Europske unije.U: A. Mijatović, H. Vrgoč, A. Peko, A. Mrkonjić, J. Ledić (Ur.). Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 300-305.

Piršl, E. (1998). La dimensione interculturale nell'educazione. U: N.M. Kruljac (ur.). Civiltà Istriana – ricerche e proposte. Etnia E.S. n.1. Trieste-Rovigno: Centro di Ricerche storiche di Rovigno, 345-357str. (CDU.323.15(=50)497.4/.5; Istria-Fiume; ISSN 0353-3271).

Piršl, E. (1998.). The Italian school system and eduaction for democratic co-existence. U: I. Vidačak, J. Božić (ur.). Common Goals – Varieties of Approaches: Promotion of Peace, Human Rights and Democratic Citizenship Through Education (International Symposium, Dubrovnik, International Centre of Croatian Univerities, 26-29 November 1998). Zagreb: Croatian Commission for UNESCO and Peace and Human Rights Education for Croatian Primary School Porject, 2000, 200-2008 (http://www.ffzg.hr/hre-edc/DubrSymp-fin.pdf)

Piršl, E. (1997). Italians. U: V. Katunarić, (ur.). Multiculatural Reality and Perspectives in Croatia, Zagreb:Interkultura,105-114 str. (UDK 316.7 (497.5); 323.1 (497.5); (ISBN 953-96967-0-4).

Uzelac, V., Rosić, V., Piršl, E. (1997). Programi (sadržaji) izobrazbe nastavnika za okoliš. Socijalna ekologija, vol. 6., br. 1-2, 23-36 str. (UDK 316.334.5:504; ISSN 1330-0113).

Piršl, E. (1996). Istra i interkulturalni odgoj. Društvena istraživanja, vol. 5, br. 5-6 (25-26), 895-911 str. (UDK 1:3/33; ISSN 1330-0288)

Piršl, E., Kovač, V. (1996). Model učenja ekoloških sadržaja pomoću prosocijalnog ponašanja. Zbornik radova: Očuvajmo zemlju zajedno. Čakovec: Dječji centar i Filozofski fakultet Zagreb Pedagogijske znanosti Odsjek Čakovec, Zrinski d.d., Čakovec, 112-118 str. (UDK 373.2(063)(082); ISBN 953-155-027-1)

Piršl, E. (1991). O interkulturalnom odgoju u dvojezičnoj sredini. Zbornik radova: Odgoj i pedagogija u uvjetima demokratske preobrazbe, 107-109 str.  (UDK: 37.014)

Piršl, E. (1988). La TV e i ragazzi. Zbornik radova: Suvremena obrazovna tehnologija. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci, 277-284 str. (UDK: 371.8)

Piršl, E. (1985). L'insegnante d'oggi nella scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana (Nastavnik danas u osnovnoj školi s talijanskim nastavnim jezikom). Zbornik radova: Nastavnik u samoupravnoj školi i društvenoj sredini. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci, 209-211 str.(UDK: 371.1)

 

Izabrani projekti

1995. – 1996. «Genealogija i transfer modela interkulturalizma» pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (MZOS RH, broj 5-12-128). Voditelj projekta: prof. dr.sc. Vlatko Previšić.

1997. – 1998. «Culture locali/Lokalne kulture» pri Filozofskom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci i u suradnji s Centrom za povijesna istraživanja u Rovinju, Pučkim sveučilištem u Trstu i Talijanskom unijom u Rijeci. Voditeljica: prof.dr.sc. N.M.Kruljac. 

1997. – 2000. «Školski kurikulum i obilježja hrvatske nacionalne kulture» pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (MZOS RH, broj 131002). Voditelj projekta: prof. dr. sc. Vlatko Previšić.

2001.–2003. Tempus projekt: CD_JEP-15085-2000 „Communicative Competence in Language Pluralistic Environment 2001-2003“, koordiniran od strane Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - Odsjek za logopediju Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji sa Sveučilištem u Beču, Odsjek lingvistike (Contractor za Austriju - dr.sc. Wolfgang Dressler, red. prof.). Hrvatska: „Razvoj jezika jednojezične i dvojezične djece“. Voditeljica projekta za Hrvatsku: prof. dr. sc. Melita Kovačević.

2003. – 2004. «Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice Through Quality Assurance (EDC-QA Project) – Stoctaking Research in Southeast Europe. Country Report: Croatia» pri Vijeću Europe. Koordinatorica projekta za Hrvatsku: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš; istraživači: mr.sc. Jasmina Božić i dr.sc. Elvi Piršl. 

2003. – 2007. «Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma» pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (MZOS RH, broj 131002). Voditelj projekta: prof. dr. sc. Vlatko Previšić.

2004. – 2006. «Kurikulum za ljudska prava i demokratsko građanstvo» pri Istraživačko-obrazovnom centru za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (partner institucija: European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, Graz, Austria). Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš. 

2007. - 2009. «Demokratija i ljudska prava u Bosni i Hercegovini» pri CIVITAS BiH (partner institucija: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Voditeljica projekta za Hrvatsku: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš i za Bosnu i Hercegovinu Rahela Džidić.

2007. - 2014.Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju” (MZOS RH 303-1401173 -0983), Odjel za talijanski jezik (danas Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, voditeljica projekta.

2007. – 2011.: «Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima» pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju), Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Neven Hrvatić

2011. - 2012. “Interkulturalni pristup obrazovanju na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija“. Voditelji: prof. dr. sc. Neven Hrvatić i prof. dr. sc. Olivera Gajić.

2013. - 2014. “Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti” pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni projekt; partner institucije: odsjeci za pedagogiju sa Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišta u Novom Sadu i Sveučilišta u Podgorici). Voditelj projekta: prof.dr.sc. Neven Hrvatić.

2018. - 2019. “Interkulturalna osjetljivost i europske vrijednosti” - voditelj prof.dr.sc. Neven Hrvatić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju)

2019. - 2022. " Kulturna inteligencija - validacija metrijskih karakteristika Skale kuturne inteligencije (CQS - Cultural Intelligence Scale)" - voditeljica institucijskog projekta pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Puli

Povijest zaposlenja

1982. - 1992. - Talijanska osnovna škola "Galileo Galilei" Umag (područno odjeljenje Bašanija/Bassania), nastavnica razredne nastave

od 1992. - stalno zaposlena na Pedagoškom fakultetu u Puli, danas Sveučilište Jurja Dobrile

2001. - 2014. - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci gdje kao vanjska suradnica predaje kolegij Metodika nastave prirode i društva