LINA PLIŠKO:
O djelatniku

prof. dr. sc. Lina Pliško

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: dekanica

Konzultacije:

 Prema dogovoru na e-adresu lplisko@unipu.hr 

Telefon:
377-501
Katedra/služba:
Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"
Godina diplomiranja:
1985.
Godina magistriranja:
1999.
Godina doktoriranja:
2003.

Nastava

Životopis

Rođena je u Puli. Godine 1983. diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani Hrvatski ili srpski jezik i književnosti i Bibliotekarstvo, 1985. diplomirala  na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (sada Filozofskom) Hrvatski ili srpski jezik i književnosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 26. veljače 1999., stekla akademski stupanj magistrice humanističkih znanosti obranivši radnju pod naslovom «Govor Barbanštine», a  5. prosinca 2003., na istome fakultetu, stekla  akademski stupanj doktorice humanističkih znanosti obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom «Hrvatska gramatika Francesca Marije Appendinija». U zvanje više asistenice birana je 9. rujna 2004.  U znanstveno-nastavno zvanje docentice birana je  6. travnja 2006., a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 7. veljače 2012. U zvanje znanstvene savjetnice izabrana je 18. siječnja 2019., a u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice 17. srpnja 2019.

Nositeljica je kolegija: Povijest hrvatskoga jezika, Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Dijalektologija hrvatskoga jezika, Čakavski idiomi u Istri, Starije hrvatsko jezikoslovlje, Povijesna gramatika hrvatskoga jezika i Dijalektologija hrvatskoga jezika: Terenska istraživanja. Svojim prilozima sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. U svojem znanstvenom radu usmjerena je na terenska istraživanja u čakavologiji, na dijalektološke klasifikacije i komparatistička dijalektološka istraživanja, u prvom redu jugozapadnoga istarskoga dijalekta.

"Za izuzetan doprinos u promicaju i promoviranju autohtonih tradicijskih i kulturnih vrijednosti Barbana i Barbanštine" 6. prosinca 2012. proglašena je počasnom građankom općine Barban.

Izabrane publikacije

 

KNJIGE

Govor Barbanštine, Filozofski fakultet u Puli, Pula, 2000.

Lina Pliško, David Mandić: Govori općine Ližnjan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2011.

Lina Pliško, David Mandić: Govori općine Marčana, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2019.

DIO U KNJIZI

Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005.  

  • Buzetski (gornjomiranski) dijalekt, str. 123.
  • Crnogorska štokavština Peroja, str. 149–150.
  • Čakavsko narječje u Istri, str. 153–154.
  • Hraste, Mate, str. 303–304.
  • Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt, str. 358.
  • Južnočakavski dijalekt ili ikavsko-čakavski dijalekt, str. 362.
  • Małecki Mieczysław,  str. 464.
  • Ribarić, Josip, str. 687–688.
  • Sjevernočakavski ili ekavskočakavski dijalekt, str. 727–728.
  • Srednjočakavski ili ikavsko-ekavski dijalekt, str. 743–744.

 Natuknice dostupne i na: www.istrapedia.hr

David Mandić, Lina Pliško: Govori općine Medulin, u: Monografija općine Medulin, Medulin, 2013., str. 430-441.

Lina Pliško, David Mandić: Govor Svetvinčenta, u: A tko to ide?, Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu (Minsk, 20. – 27. kolovoza 2013.), Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2013, str. 115-128.

Sanja Holjevac, Josip Lisac, Lina Pliško, Ivo Pranjković, Diana Stolac: Antologija djela iz 19. stoljeća, u: Povijest hrvatskoga jezika, 4. knj., Croatica, Zagreb,  2015., str. 616-711.

Lina Pliško, Marijana Fabijanić: Romanizmi u nazivlju ženske odjeće u mjesnome govoru Orbanića kod Žminja, u: Definitely Perfect: Festchrift for Janneke Kalsbeek, Pegasus Oost-Europese Studies 26, Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2017, str. 513-540.

Ante Bičanić, Josip Bratulić, Željka Brlobaš, Bernardina Petrović, Lina Pliško, Marko Samardžija, Diana Stolac: Antologija djela hrvatskoga jezika iz 20. stoljeća, u: Povijest hrvatskoga jezika, 6. knj., Croatica, Zagreb, 2019., str. 491-570.

ZNANSTVENI ČLANCI

Refleks praslavenskoga fonema /ě/ u mjesnim govorima Barbanštine, Tabula 1 (1999), Pula, Filozofski fakultet, str. 83–91.

Akcenatski sustav mjesnih govora Barbanštine, Koper, Annales, 16 (1999), str. 57–66.

Novija istraživanja mjesnih govora Barbanštine, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 9. do 11. studenoga 2000., Filozofski fakultet Rijeka, 2002., str. 385–395.

Hrvatsko-talijanski jezični doticaji u leksemima za vinogradarstvo u mjesnim govorima Barbanštine, Hrvatski dijalektološki zbornik,  knj. 12, HAZU, Zagreb, 2003., str. 49–62.

Fonološki i morfonološki opis mjesnoga govora Krnice, Čakavska rič, god. 30, br. 1-2, Split, siječanj-prosinac, 2003.,  str. 61–70.

Mjesni govor Nove Vasi – prilog poznavanju čakavskih idioma Poreštine, Fluminensia, god. 17., br. 1, Rijeka, 2005., str. 25–35.

Jezične značajke mjesnoga govora Orbanići, Croatica et Slavica Iadertina II., Zadar, 2006., str. 83–93.

Mjesni govor Hreljići, Zbornik u čast Ivi Lukežić,  Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka,  2007., str. 123-136.

Pliško, Lina, David Mandić: Dijalektološki povratak Marčani, Čakavska rič, god. 35, br. 2, srpanj – prosinac, Split, 2007., str. 323–338.

Deklinacija imenica u mjesnim govorima Barbanštine, Zadarski filološki dani 1., Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i 21. svibnja 2005., Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar, 2007., str. 61–82.

Štakavsko-čakavski govori Tinjanštine – mjesni govor Hlistića, Croatica et Slavica Iadertina, br. 3, Zadar, 2007., str. 95-106.

Mjesni govor naselja Peruški - prilog opisu govora Marčanštine, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006., knj. 7,  Rijeka, 2008., str. 739-751.

Lina Pliško, Elvi Piršl: Bolonjski proces na pulskoj kroatistici, Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvškega slavističnega srečanja, ki je bil v Jeruzalemu v Slovenskih goricah, 13. - 14. junija 2008., Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2009., str. 93-103.

Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt u svjetlu Hrastina istraživanja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 15, HAZU, Zagreb, 2009. , str. 111-124.

Lina Pliško, David Mandić: Mjesni govor Kacane, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 35, Zagreb, 2009., str. 201-215.

Lina Pliško, Tatjana Ljubešić: Novija istraživanja mjesnoga govora Kringe, Croatica et Slavica Iadertina, br. 5, Zadar, 2009., str. 97-105.  

Lina Pliško, Melani Ivetić: O govoru Butora, Fluminensia, god. 22, br. 2, Rijeka, 2010.,  str. 127-135.  

Novija istraživanja mjesnoga govora Ližnjana, Filologija, br. 55, Zagreb, 2010., str. 105-115.

Mjesni govor Loborike, Tabula, br. 9, 2011., str. 176-187.

Roverska čakavština u Peruškanki Vladimira Gagliardija, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 18, Zagreb, 2013., str. 255-268.

Istročakavština" Orlićeva prijevoda Libra o Jobu, Croatica et Slavica Iadertina, br. 9, 2013., str. 99-110.

Lina Pliško, Marina Diković: Pogreške u hrvatskom jeziku učenika talijanskih osnovnih škola. Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura - zbornik radova. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013., knj. I, str. 125-138.

Punterska čakavština u Mirkovićevu Didu, Barbanski zapisi, sv. 2, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2014., str. 215-228.

Mali glosar kuhinjskih romanizama u govoru Manjadvoraca, Barbanski zapisi, sv. 3, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2015., str. 265-284.

Romanizmi u hreljićkoj spavaćoj sobi, Fluminensia, god. 28, br. 2, Rijeka, 2016., str. 27-38.

Lina Pliško, Romana Percan: Iz rakljanske frazeologije, Barbanski zapisi sv. 5, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2017., str. 221-246.

Čakavština Bacaljine poezije, Domaća rič 12, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Domaća rič 12" održanoga 25. travnja 2015. u gradu Pagu, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Pagu, Pag-Zadar, 2017., str. 61-72.

Lina Pliško, Katarina Matanović: Iz fonologije Šegotića, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 9(2016), Split, 2017., str. 123-134.

Mjesni govor Kavrana u kontekstu sjeverozapadnih ližnjanskih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik, 21(2017), str. 249-265.

Lina Pliško, Tatjana Ljubešić: Govor Voštena, Jezikoslovlje 18.1 (2017), Osijek, 2017, str. 347-356.

Lina Pliško, Tatjana Ljubešić:  Govor Banki - prilog opisu porečkih govora, Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43/2(2017), str. 443-456.

Čakavština kozerija Franina i Jurina iz Naše Sloge, Tragovi tradicije, znakovi kulture: Zbornik u čast Stipi Botici, Sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, Zagreb, 2018. str. 671-685.

Renata Šamo, Lina Pliško: The linguistic landscape in the Brijuni National Park, HUM: časopis Filozofskog fakulteta u Mostaru, XIII(2018)20, str. 66-86.

Lina Pliško: Krnička čakavština u "Čerišnji" Darije Rojnić, Domaća rič 13, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Domaća rič 13" održanoga 22. travnja 2017. u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar 2019, str. 17-30.

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU

Članica je predsjedništva Katedre Čakavskog sabora Susreti na dragom kamenu u Raklju

Članica je Mediterranean Studies Association

Članica je Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Članica je Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Izabrani projekti

Istraživač na projektu HRZZ Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika, voditelj: prof. dr. sc. Josip Lisac (IP-2014-09-1946; trajanje projekta 2015. - 2019.).