Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Lina Pliško

Zvanje: redoviti profesor
Funkcija:dekanica
Telefon:052-377-513
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"
Godina diplomiranja:1985.
Godina magistriranja:1999.
Godina doktoriranja:2003.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

 Prema dogovoru na e-adresu lplisko@unipu.hr 

Životopis

Rođena je u Puli. Godine 1983. diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani Hrvatski ili srpski jezik i književnosti i Bibliotekarstvo, 1985. diplomirala  na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (sada Filozofskom) Hrvatski ili srpski jezik i književnosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 26. veljače 1999., stekla akademski stupanj magistrice humanističkih znanosti obranivši radnju pod naslovom «Govor Barbanštine», a  5. prosinca 2003., na istome fakultetu, stekla  akademski stupanj doktorice humanističkih znanosti obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom «Hrvatska gramatika Francesca Marije Appendinija». U zvanje više asistenice birana je 9. rujna 2004.  U znanstveno-nastavno zvanje docentice birana je  6. travnja 2006., a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 7. veljače 2012. U zvanje znanstvene savjetnice izabrana je 18. siječnja 2019., a u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice 17. srpnja 2019.

Nositeljica je kolegija: Povijest hrvatskoga jezika, Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika, Dijalektologija hrvatskoga jezika, Čakavski idiomi u Istri, Starije hrvatsko jezikoslovlje, Povijesna gramatika hrvatskoga jezika i Dijalektologija hrvatskoga jezika: Terenska istraživanja. Svojim prilozima sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. U svojem znanstvenom radu usmjerena je na terenska istraživanja u čakavologiji, na dijalektološke klasifikacije i komparatistička dijalektološka istraživanja, u prvom redu jugozapadnoga istarskoga dijalekta.

"Za izuzetan doprinos u promicaju i promoviranju autohtonih tradicijskih i kulturnih vrijednosti Barbana i Barbanštine" 6. prosinca 2012. proglašena je počasnom građankom općine Barban.

O Danu Grada Zagreba, 31. svibnja 2021., dodijeljena joj je Nagrada Grada Zagreba kao članici radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća.  

Istarska županija joj je 17. prosinca 2021. dodijelila nagradu Istriana 2021. u kategoriji znanost i obrazovanje. 

Izabrane publikacije

KNJIGE

Lina Pliško: Govor Barbanštine, Filozofski fakultet u Puli, Pula, 2000.

Lina Pliško, David Mandić: Govori općine Ližnjan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2011.

Lina Pliško, David Mandić: Govori općine Marčana, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2019.

DIO U KNJIZI

Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005.  

  • Buzetski (gornjomiranski) dijalekt, str. 123.
  • Crnogorska štokavština Peroja, str. 149–150.
  • Čakavsko narječje u Istri, str. 153–154.
  • Hraste, Mate, str. 303–304.
  • Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt, str. 358.
  • Južnočakavski dijalekt ili ikavsko-čakavski dijalekt, str. 362.
  • Małecki Mieczysław,  str. 464.
  • Ribarić, Josip, str. 687–688.
  • Sjevernočakavski ili ekavskočakavski dijalekt, str. 727–728.
  • Srednjočakavski ili ikavsko-ekavski dijalekt, str. 743–744.

 Natuknice dostupne i na: www.istrapedia.hr

David Mandić, Lina Pliško: Govori općine Medulin, u: Monografija općine Medulin, Medulin, 2013., str. 430-441.

Lina Pliško, David Mandić: Govor Svetvinčenta, u: A tko to ide?, Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu (Minsk, 20. – 27. kolovoza 2013.), Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2013, str. 115-128.

Sanja Holjevac, Josip Lisac, Lina Pliško, Ivo Pranjković, Diana Stolac: Antologija djela iz 19. stoljeća, u: Povijest hrvatskoga jezika, 4. knj., Croatica, Zagreb,  2015., str. 616-711.

Lina Pliško, Marijana Fabijanić: Romanizmi u nazivlju ženske odjeće u mjesnome govoru Orbanića kod Žminja, u: Definitely Perfect: Festchrift for Janneke Kalsbeek, Pegasus Oost-Europese Studies 26, Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2017, str. 513-540.

Ante Bičanić, Josip Bratulić, Željka Brlobaš, Bernardina Petrović, Lina Pliško, Marko Samardžija, Diana Stolac: Antologija djela hrvatskoga jezika iz 20. stoljeća, u: Povijest hrvatskoga jezika, 6. knj., Croatica, Zagreb, 2019., str. 491-570.

ZNANSTVENI ČLANCI

Lina Pliško: Refleks praslavenskoga fonema /ě/ u mjesnim govorima Barbanštine, Tabula 1 (1999), Pula, Filozofski fakultet, str. 83–91.

Lina Pliško: Akcenatski sustav mjesnih govora Barbanštine, Koper, Annales, 16 (1999), str. 57–66.

Lina Pliško: Novija istraživanja mjesnih govora Barbanštine, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 9. do 11. studenoga 2000., Filozofski fakultet Rijeka, 2002., str. 385–395.

Lina Pliško: Hrvatsko-talijanski jezični doticaji u leksemima za vinogradarstvo u mjesnim govorima Barbanštine, Hrvatski dijalektološki zbornik,  knj. 12, HAZU, Zagreb, 2003., str. 49–62.

Lina Pliško: Fonološki i morfonološki opis mjesnoga govora Krnice, Čakavska rič, god. 30, br. 1-2, Split, siječanj-prosinac, 2003.,  str. 61–70.

Lina Pliško: Mjesni govor Nove Vasi – prilog poznavanju čakavskih idioma Poreštine, Fluminensia, god. 17., br. 1, Rijeka, 2005., str. 25–35.

Lina Pliško: Jezične značajke mjesnoga govora Orbanići, Croatica et Slavica Iadertina II., Zadar, 2006., str. 83–93.

Lina Pliško: Mjesni govor Hreljići, Zbornik u čast Ivi Lukežić,  Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka,  2007., str. 123-136.

Pliško, Lina, David Mandić: Dijalektološki povratak Marčani, Čakavska rič, god. 35, br. 2, srpanj – prosinac, Split, 2007., str. 323–338.

Lina Pliško: Deklinacija imenica u mjesnim govorima Barbanštine, Zadarski filološki dani 1., Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i 21. svibnja 2005., Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar, 2007., str. 61–82.

Lina Pliško: Štakavsko-čakavski govori Tinjanštine – mjesni govor Hlistića, Croatica et Slavica Iadertina, br. 3, Zadar, 2007., str. 95-106.

Lina Pliško: Mjesni govor naselja Peruški - prilog opisu govora Marčanštine, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006., knj. 7,  Rijeka, 2008., str. 739-751.

Lina Pliško, Elvi Piršl: Bolonjski proces na pulskoj kroatistici, Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvškega slavističnega srečanja, ki je bil v Jeruzalemu v Slovenskih goricah, 13. - 14. junija 2008., Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2009., str. 93-103.

Lina Pliško: Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt u svjetlu Hrastina istraživanja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 15, HAZU, Zagreb, 2009. , str. 111-124.

Lina Pliško, David Mandić: Mjesni govor Kacane, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 35, Zagreb, 2009., str. 201-215.

Lina Pliško, Tatjana Ljubešić: Novija istraživanja mjesnoga govora Kringe, Croatica et Slavica Iadertina, br. 5, Zadar, 2009., str. 97-105.  

Lina Pliško, Melani Ivetić: O govoru Butora, Fluminensia, god. 22, br. 2, Rijeka, 2010.,  str. 127-135.  

Lina Pliško: Novija istraživanja mjesnoga govora Ližnjana, Filologija, br. 55, Zagreb, 2010., str. 105-115.

Lina Pliško: Mjesni govor Loborike, Tabula, br. 9, 2011., str. 176-187.

Lina Pliško: Roverska čakavština u "Peruškanki" Vladimira Gagliardija, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 18, Zagreb, 2013., str. 255-268.

Lina Pliško: Istročakavština" Orlićeva prijevoda "Libra o Jobu", Croatica et Slavica Iadertina, br. 9, 2013., str. 99-110.

Lina Pliško, Marina Diković: Pogreške u hrvatskom jeziku učenika talijanskih osnovnih škola. Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura - zbornik radova. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013., knj. I, str. 125-138.

Lina Pliško Punterska čakavština u Mirkovićevu "Didu" Barbanski zapisi, sv. 2, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2014., str. 215-228.

Lina Pliško: Mali glosar kuhinjskih romanizama u govoru Manjadvoraca, Barbanski zapisi, sv. 3, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2015., str. 265-284.

Lina Pliško Romanizmi u hreljićkoj spavaćoj sobi, Fluminensia, god. 28, br. 2, Rijeka, 2016., str. 27-38.

Lina Pliško, Romana Percan: Iz rakljanske frazeologije, Barbanski zapisi sv. 5, Zbornik radova znanstvenoga skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Općina Barban, Barban, 2017., str. 221-246.

Lina Pliško: Čakavština Bacaljine poezije, Domaća rič 12, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Domaća rič 12" održanoga 25. travnja 2015. u gradu Pagu, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Pagu, Pag-Zadar, 2017., str. 61-72.

Lina Pliško, Katarina Matanović: Iz fonologije Šegotića, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 9(2016), Split, 2017., str. 123-134.

Lina Pliško: Mjesni govor Kavrana u kontekstu sjeverozapadnih ližnjanskih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik, 21(2017), str. 249-265.

Lina Pliško, Tatjana Ljubešić: Govor Voštena, Jezikoslovlje 18.1 (2017), Osijek, 2017, str. 347-356.

Lina Pliško, Tatjana Ljubešić:  Govor Banki - prilog opisu porečkih govora, Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43/2(2017), str. 443-456.

Lina Pliško: Čakavština kozerija Franina i Jurina iz Naše Sloge, Tragovi tradicije, znakovi kulture: Zbornik u čast Stipi Botici, Sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, Zagreb, 2018. str. 671-685.

Renata Šamo, Lina Pliško: The linguistic landscape in the Brijuni National Park, HUM: časopis Filozofskog fakulteta u Mostaru, XIII(2018)20, str. 66-86.

Lina Pliško: Krnička čakavština u "Čerišnji" Darije Rojnić, Domaća rič 13, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Domaća rič 13" održanoga 22. travnja 2017. u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar 2019, str. 17-30.

Lina Pliško: Hreljićka čakavština u pjesmama Živke Kancijanić, Barbanski zapisi, sv. 8, Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Barban i Barbanština od prapovijesti do danas", Deveti memorijal Petra Stankovića "Barban u srcu", Općina Barban, Katedra čakavskog sabora Barban, Barban 2020., str. 251-266.

Lina Pliško: Zoonimni frazemi u mjesnome govoru Medulina, Kroz prostor i vrijeme: Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić, FF press, Zagreb 2021., str. 511-524.

Lina Pliško: Čakavština u "Škatuli ud spomeni Nevie Kožljan", Studia Polensia XI(2022), 1, str. 36-54.

Lina Pliško: Čakavština Kalčićeva prijevoda Danteova Raja, Kontaktna dialektologia na območju med Alpami in Jadranom, V spomin akademiku Goranu Filipiju. Koper: Libris, 2022., str. 175-192.

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU

Članica je predsjedništva Katedre Čakavskog sabora Susreti na dragom kamenu u Raklju

Članica je Mediterranean Studies Association

Članica je Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Članica je Upravnog vijeća Studentskog centra Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (do kraja ak. god. 2022./23.)

Izabrani projekti

Istraživač na projektu HRZZ Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika; voditelj: prof. dr. sc. Josip Lisac (IP-2014-09-1946; trajanje projekta 2015. - 2019.).

Istraživač na projektu Archivio della momoria linguistica e culturale istriana / Arhiv jezične i kulturne baštine Istre; voditeljica doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

Istraživač na projektu: Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okruženju, HAZU 3688; voditeljica prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević

Istraživač na institucijskom projektu: Istarska dijalektalna frazeologija. Istromletački, istriotski i čakavski frazemi u doticaju; voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro

Nagrade i priznanja

"Za izuzetan doprinos u promicaju i promoviranju autohtonih tradicijskih i kulturnih vrijednosti Barbana i Barbanštine" 6. prosinca 2012. proglašena je počasnom građankom općine Barban.

O Danu Grada Zagreba, 31. svibnja 2021., dodijeljena joj je Nagrada Grada Zagreba kao članici radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća.  

Istarska županija joj je 17. prosinca 2021. dodijelila nagradu Istriana 2021. u kategoriji znanost i obrazovanje.