Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Centar za interdisciplinarna...

Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  pristupio je Sporazumu o osnivanju Međunarodnog centra za istraživanje povijesti i arheologije Jadrana: Centro internazionale di studi sulla storia e l’archeologia dell’Adriatico (CISA) – International  centre for studies on history and archaeology of the Adriatic – Centre  international des études sur l’histoire et l’archéologie de l’Adriatique.

Centar su osnovala sveučilišta u Macerati, Bariju, Chieti-Pescari, Ferrari, Foggi, Padovi, Salentu, Trstu, Veroni (Italija), sveučilišta Aix-Marseille, Bordeaux Montaigne te Institut CNRS u Parizu i Francuska škola u Rimu (Francuska), sveučilišta u Puli, Zadru i Rijeci (Hrvatska), Arheološki institut u Tirani (Albanija), Znanstvenoistraživački centar SAZU u Ljubljani (Slovenija), a u tijeku je pridruživanje sveučilišta Ca' Foscari u Veneciji (Italija), CNRS Sveučilišta Franche-Comté u Besançonu i CNRS u Dijonu (Francuska), te ga sada čine 22 sveučilišne i istraživačke ustanove.

Većina ustanova koje čine Centar surađuje već od 2009. u projektu AdriAtlas koji je započeo izradu digitaliziranog atlasa s bibliografijom arheologije i povijesti Jadrana od prapovijesti doranog srednjeg vijeka (http://adriaticummare.org/it/), te su na taj način postavljeni temelji široke suradnje među ustanovama, suradnje koja se sada provodi koordinirano na cijelom prostoru Jadranskoga mora.

Glavni su ciljevi Centra:

  • priprema znanstvenih projekata,
  • priprema i izdavanje znanstvenih radova,
  • izrada digitalnog i georeferenciranog kataloga arheoloških nalazišta,
  • ostvarivanje projekata za vrednovanje i upravljanje baštinom,
  • doprinos očuvanju povijesnoarheološke baštine,
  • razvoj javne arheologije i arheologije u zajednici,
  • priređivanje seminara, konferencija i izložbi,
  • ostvarivanje obrazovnih programa doktorske razine i cjeloživotnog učenja.

Sjedište Centra je na Sveučilištu u Macerati, članovi se sastaju jednom godišnje na skupštini, kada se priređuje i konferencija, čija se tema, uvijek u okvirima jadranske povijesti i arheologije od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka, dogovara od godine do godine.

Detaljnije:

Popis obavijesti