Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja na razini programa

Naziv zanimanja (profil): magistar/ magistra talijanskog jezika i književnosti (mag. philol. tal.). (područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika)
Razina kvalifikacije: 7.1
Obujam kvalifikacije: 120 ECTS-a

Preduvjet: 6. razina kvalifikacije iz područja humanističkih ili društvenih znanosti

Dvopredmetni diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti u kombinaciji s hrvatskim jezikom i književnosti, s povijesti, s latinskim jezikom i rimskom književnosti, omogućuje studentima da kvalitetno usvoje nova jezična, književna, povijesna znanja i vještine.

Cilj studija je razvijanje umijeća znanstvene analize te kritike izvora i literature, kao i upoznavanje s najnovijim trendovima u istraživanjima iz područja talijanistike (romanistike), te pružanje teorijske i praktične potpore studentima pri istraživanju i pisanju diplomskoga rada.

Dalje će se razvijati vještine pismenoga izražavanja, vještine upravljanja informacijama, razvijat će se sposobnost rada u timu i sposobnost primjene znanja u praksi.

Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa.

Diplomskim studijem studenti su osposobljeni za sve oblike rada u okviru predmeta Talijanski jezik u osnovnim i srednjim školama i u institucijama u kojima se talijanski jezik poučava kao strani jezik ili kao jezik sredine.

Studenti završetkom ovog diplomskog studija stječu naziv Magistar Talijanskog jezika i književnosti.

Sve bogatije, sve raznovrsnije ali i sve zahtjevnije tržište rada traži sposobne, kreativne i visokoobrazovane i višejezične mlade ljude završenog sveučilišnog studija humanističkoga tipa s jezikoslovnom odnosno književnom i prevoditeljskom specijalizacijom. Potražnja takvih kadrova izrazita je na području:

 • poučavanja jezika u osnovnim, srednjim školama, učilištima, veleučilištima kao i u školama za strane jezike,
 • redaktorski i lektorski poslovi.
 • rada u nakladništvu i novinskim kućama,
 • rada u turizmu,
 • odnosa s javnošću,
 • prevoditeljske djelatnosti
 • rada u industriji i gospodarstvu itd.

Nakon dvogodišnjega studija studenti će moći:

 • pravilno koristiti pojmove vezane uz različite grane temeljne znanosti o jeziku i znanosti o književnosti obuhvaćene programom diplomskog studija;
 • definirati i tumačiti pojmove i sadržaje vezane uz pojedina povijesna razdoblja talijanskog jezika s naglaskom na Romansku lingvistiku i Historijsku gramatiku;
 •  pravilno odrediti podrijetlo riječi koristeći se svim relevantnim etimološkim rječnicima talijanskoga jezika;
 • kritički pristupiti problematici jezičnoga planiranja i jezične politike;
 • koristiti literaturu i analizirati povijesne izvore, koristiti fundus knjižnica, arhiva i muzeja prilikom istraživanja i pisanja rada;
 • argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku;
 • prepoznavati i kritički analizirati kvalitativne, osobito kulturološko-književne pristupe prilikom istraživanja pojedinog područja i/ili razdoblja talijanske književnosti obuhvaćene programom diplomskog studija (Dekadentizam i G. D'Annunzio, Realizam i Neorealizam, Pjesnički izričaji u talijanskoj književnosti XX. st.);
 • smjestiti talijansku književnost u europski, odnosno svjetski kontekst kojemu pripada te samostalno komparatistički analizirati izabrana djela talijanske književnosti u odnosu prema izabranim djelima svjetske književnosti;
 • primijeniti metodologiju teorije književne kritike na književna djela talijanske i svjetske književnosti;
 • pisati znanstvenu prozu (diplomski rad) i pokazati originalnost u obradi teme.