Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Naziv zanimanja (profil):

 • magistar/magistrica hrvatskoga jezika i književnosti (područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika)

Razina kvalifikacije: 7.1

Obujam kvalifikacije: 120 ECTS-a

Preduvjet: 6. razina kvalifikacije iz područja humanističkih znanosti

Temeljni je cilj jezičnih kolegija ovladavanje standardnojezičnom teorijom i praksom (što podrazumijeva i razumijevanje i analizu, ali i evaluaciju), s naglaskom na naznačivanje kompetencija određenih standardnojezičnih norma. Temeljni je cilj književnih kolegija približiti Vam problematiku i osobitosti hrvatske književnosti te, uz stalnu uputu na dopunjavanje književnopovijesnih i književnokritičkih znanja, osposobljavati Vas za teorijsko i analitičko mišljenje sadržaja. Dalje će se razvijati vještine pismenoga izražavanja, vještine upravljanja informacijama, razvijat će se sposobnost rada u timu i svakako posobnost primjene zna nja u praksi.

Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa.

Nakon dvogodišnjega studija moći ćete:

 • služiti se metajezikom struke 
 • lingvostilistički pristupati tekstu i stilistički diferencirati pisani i govoreni iskaz
 • analizirati jezik kao sustav i jezik kao standard; funkcionalne stilove hrvatskoga jezika; modele jezičnih dodira na različitim jezičnim razinama te značenja na paradigmatskoj i na sintagmatskoj razini
 • kritički prikazati literaturu (stariju i noviju) koja se bavi standardnojezičnim temama
 • kritički opisivati, uspoređivati, klasificirati i kontekstualizirati književnopovijesne (nacionalne, europske, svjetske; povijesne i suvremene) sadržaje, dijakronijske i sinkronijske tijekove, razdoblja, tendencije, modele, prakse, djela i autore
 • kritički promišljati književnopovijesnu i književnokritičku literaturu i periodiku (povijesnu i suvremenu)
 • kompetentno analizirati, interpretirati i komparirati različite tipove književnih tekstova u skladu s odgovarajućim teorijskim, poetičkim, estetičkim, kritičkim i tekstološkim načelima, pristupima i književnim postupcima
 • interdisciplinarno i intermedijalno analizirati, uspoređivati i povezivati dramske, prozne, pjesničke, diskurzivne tekstove i sadržaje s ostalim srodnim umjetničkim, znanstvenim te općekulturnim
 • pisati znanstvenu prozu (diplomski rad) i pokazati originalnost u obradi teme
 • posjedovati iskustvo stručne suradnje s različitim obrazovnim, medijskim i kulturnim institucijama te sustavne kompetencije za nastavak studija i/ili stručne poslove u područjima obrazovanja, medija i kulture uopće.