Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Naziv zanimanja (profil):

  • magistar/ magistra povijesti (mag. hist.)

Razina kvalifikacije: 7.1

Obujam kvalifikacije: 120 ECTS-a

Preduvjet: 6. razina kvalifikacije iz područja humanističkih ili društvenih znanosti

Temeljni cilj povijesnih predmeta jest da studenti nauče razrješavati ključne probleme vezane uz politički, društveni, gospodarski i kulturni razvoj kako hrvatskih, tako i ostalih europskih zemalja u različitim povijesnim razdobljima, te da uoče sličnosti i razlike razvojnih procesa s ostalim europskim zemljama, posebice onima na prostoru Sredozemlja te srednje i jugoistočne Europe, potom upoznavanje studenata s bitnim problemima razvoja društava u različitim povijesnim razdobljima te produbljivanje znanja o povijesnim događajima i društvenim procesima. Cilj studija je i razvijanje umijeća znanstvene analize te kritike izvora i literature, kao i upoznavanje s najnovijim trendovima u povijesnim istraživanjima, te pružanje teorijske i praktične potpore studentima pri istraživanju i pisanju diplomskoga rada.
Dalje će se razvijati vještine pismenoga izražavanja, vještine upravljanja informacijama, razvijat će se sposobnost rada u timu i sposobnost primjene znanja u praksi.
Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem predmeta Edukacijskoga paketa.

Nakon dvogodišnjega studija studenti će moći:

  • objasniti i tumačiti razvitak historiografije;
  • uspoređivati različite rezultate i zaključke istraživanja;
  • kritički prosuđivati podatke različitih vrsta izvora;
  • analizirati, interpretirati i definirati metodološke značajke i zasebnosti različitih povijesnih grana i srodnih disciplina (usmene povijesti, povijesne antropologije, rodne povijesti, demografije, kartografije i dr.);
  • interpretirati, kritički ocijeniti i komparirati društvene, vjerske, političke, vojne, gospodarske, intelektualne, zdravstvene aspekte različitih povijesnih razdoblja;
  • protumačiti, usporediti, analizirati, povezati i kritički ocijeniti povijesne procese;
  • koristiti povijesnu literaturu i analizirati povijesne izvore;
  • argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku;
  • definirati osnovne probleme pri formiranju modernih nacija i komparirati ih s formiranjem hrvatske nacije.

Profesionalni status

Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistra/magistre povijesti. Studij je zasnovan na usvajanju složenih znanja iz hrvatske i svjetske povijesti te histori ografije, teorije povijesti i metodologije povijesnog istraživanja. Magistri su stekli potrebna znanja i vještine iz polja povijesti i bliskih humanističkih znanosti koja mogu koristiti u poslovima edukacije, obrade i korištenja podataka, medijima, upravi, turizmu i drugim gospodarskim granama. Magistri mogu nastaviti studij na poslijediplomskoj razini, usavršavati se za znanstvenoistraživački i visokostručni rad u području humanističkih znanosti ili samostalno obavljati složene poslove u znanstvenim, kulturnim i obrazovnim ustanovama, državnoj upravi, gospodarskom sektoru i nevladinim organizacijama.

Zahtjevi i rezultati

Diplomski studij povijesti traje dvije godine, a upisati ga mogu sveučilišni prvostupnici iz područja humanističkih i društvenih znanosti na temelju uspjeha ostvarenog na preddiplomskom studiju. Za pristupnike koji nisu sveučilišni prvostupnici povijesti vrijede posebna pravila pri upisu studija i predmeta. Temeljni cilj povijesnih predmeta jest da studenti nauče razrješavati ključne probleme vezane uz politički, društveni, gospodarski i kulturni razvoj Hrvatske i drugih europskih zemalja u različitim povijesnim razdobljima. Cilj studija je i razvijanje umijeća znanstvene analize te kritike izvora i literature, kao i upoznavanje s najnovijim trendovima u povijesnim istraživanjima, uz naglasak na metodološke značajke i zasebnosti različitih povijesnih grana i srodnih disciplina. Studenti razvijaju vještinu pisanog i usmenog izražavanja na hrvatskom i stranim jezicima, vještinu upravljanja informacijama, sposobnost rada u timu i široke primjene znanja u praksi. Magistri su sposobni protumačiti, usporediti, analizirati, povezati i kritički ocijeniti složene povijesne procese. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem predmeta Edukacijskoga paketa. Studijski program uspješno je svladan kad student izvrši sve predviđene obveze, čime dobiva pravo na akademski naslov magistra/magistre povijesti (mag. hist.).