Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest

Programi preddiplomskoga i diplomskoga studija povijesti postigli su dobru ravnotežu obveznih i izbornih predmeta uz kvalitetan pristup jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju na način da dvopredmetni studenti nisu zakinuti za određena znanja iz povijesti, a jednopredmetni studenti imaju prostora za dopunu svojega studija predmetima povijesnog i nepovijesnog sadržaja.

Ponuda predmeta unutarnje izbornosti (predmeti s iste razine studija povijesti) odraz je kako specifičnosti ponuđenih istarskih, sredozemnih i srednjoeuropskih tema, tako i znanstvenog interesa članova Odsjeka koji rezultate svojih istraživanja redovito prenose u nastavu. Sukladno Europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS) studenti mogu upisati i predmete vanjske izbornosti (edukacijski paket, niža razina studija povijesti, drugi studiji na sveučilištu). Na svakoj godini studija jedan od obaveznih predmeta jest i terenska nastava koja se odvija u zemlji i inozemstvu.

Pravo upisa imaju sveučilišni prvostupnici iz područja humanističkih i društvenih znanosti na temelju uspjeha (prosjek ocjena) ostvarenog na preddiplomskom studiju. Za sve pristupnike stvara se zajednička rang-lista, jedna za jednopredmetni, druga za dvopredmetni studij. Pristupnici koji nisu sveučilišni prvostupnici povijesti mogu upisati samo jednopredmetni diplomski studij povijesti, a do kraja studija moraju odslušati i položiti određene predmete s preddiplomskoga studija.

  • Studij traje dvije godine (četiri semestra) i izvodi se kao jednopredmetni (1P) i dvopredmetni (2P). 
  • Završetkom dvogodišnjeg diplomskog studija stječe se naslov magistra ili magistre povijesti (mag. hist.). 

Tjedno opterećenje studenata u nastavi iznosi oko 20 sati, a ukupno dvogodišnje opterećenje na temelju 40-satnog radnog tjedna, godišnje po 30 tjedana nastave i 12 tjedana ispitnih rokova iznosi 120 bodova. Jedan bod znači opterećenje s 28 sati rada (40 sati tjedno x 42 tjedna x 2 god. = 3360 sati / 120 = 28).

Predmeti su jednosemestralni i izvode se u zimskom ili ljetnom semestru.

Najpreglednija informacija o studijskom programu:
Izvedbeni plan diplomskog studija povijesti 2021/22. (PDF)

Izvedbeni plan diplomskog studija povijesti 2022/23. (PDF)
Izvedbeni plan diplomskog studija povijesti 2023/24. (PDF)

Studij se izvodi na Odsjeku za povijest.