Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Talijanski jezik i književnost

Smjer: književno-kulturološki

Diplomski studij traje dvije godine ili ukupno 4 semestra. Završetkom studija student stječe akademski naziv magistra talijanskog jezika i književnosti – ukupno 120 ECTS bodova. 


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Glotodidaktika / Glottodidattica (201332)
- 60
(45P+15S)
1 INFO
3.0 Jezična analiza 1 / Laboratorio di analisi linguistica 1 (214827)
Lalli-Paćelat, I.; Moscarda Mirković, E.
- 30
(15A+15S)
1 INFO
9.0 Moderna i suvremena talijanska književnost / Letteratura italiana moderna e contemporanea e laboratorio (201330)
Habrle, T.
- 90
(60P+30S)
1 INFO
4.0 Pravna obilježja višejezičnosti / Aspetti giuridici del multilinguismo (201323)
- 40
(20P+20S)
1 INFO
3.0 Talijansko novinarstvo / Giornalismo italiano (227488)
- 30
(20P+10S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dekadentizam i G. D Annunzio / Il Decantesimo e G. D Annunzio (147092)
Matković, R.
1,1,1
45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Dijalektologija/ Dialettologia (51599)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija / Competenza e comunicazione interculturale (158003)
Piršl, E.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
3.0 Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica (55813)
Blagoni, R.
- 30
(30P)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
3.0 Književnost i film / Letteratura e film (227533)
Habrle, T.
- 30
(20P+10S)
1 INFO
3.0 Kritički i teorijski pristup Calvina (169489)
Matković, R.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
5.0 Njemački jezik 1/ Lingua tedesca 1 (202336)
Djaković, M.
- 45
(30P+15SJ)
1 INFO
5.0 Teorija standardnoga jezika (96945)
Martinović, B.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Vulgarni latinitet / Latino volgare (146990)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 1 sem (dupla diploma)
=> obavezan za studente koji stječu i diplomu na Sveučilištu u Peruggi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 3 (215349)
- 75
(40A+35S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezična analiza 2 / Laboratorio di analisi linguistica 2 (214829)
Lalli-Paćelat, I.; Moscarda Mirković, E.
- 30
(15A+15S)
2 INFO
3.0 Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione (201346)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
6.0 Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana (227534)
- 60
(45P+15S)
2 INFO
3.0 Multikulturalni aspekti književnosti / Gli aspetti multiculturali della letteratura (201340)
Moscarda Mirković, E.; Adamo, S.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (201334)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
3.0 Sinkronijski i dijakronijski razvoj talijanskog jezika / Cambiamenti sincronici a diacronici della lingua italiana (201342)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Strategije učenja jezika/ Strategie di apprendimento linguistico (201343)
Moscarda Mirković, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Etimologija / Etimologia (146997)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Historijska gramatika / Gramamatica storica (146991)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P)
2 INFO
4.0 Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću (53078)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Izvannastavna aktivnost/Esperienze formative universitarie (202519)
Buršić, E.
- 40
(20A+20S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Kognitivna lingvistika / Linguistica cognitiva (146998)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
2 INFO
5.0 Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 (202537)
Djaković, M.
- 45
(30P+15SJ)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (200282)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157985)
- 40
(30A+10S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem. (dupla diploma)
=> obavezan za studente koji stječu i diplomu na Sveučilištu u Peruggi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 4 (215355)
Vunić, K.
- 75
(40A+35S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dimenzije talijanske književnosti / Dimensioni della letteratura italiana (201348)
Cergna, S.
- 60
(40P+20S)
3 INFO
6.0 Planiranje i priprema nastavnih materijala/Progettazione e costruzione di materiali didattici (201353)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
6.0 Računalni alati za jezičnu obradu / Strumenti computazionali per l'analisi linguistica (201349)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa dipl. tal. kulturološki 3 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Antički tekstovi i autori / Testi e autori antichi (66042)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Filmsko stvaralaštvo P. P. Pasolinija (146996)
Milovan, V.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija / Competenza e comunicazione interculturale (158003)
Piršl, E.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
4.0 Jezično savjetništvo (65043)
Vitković Marčeta, V.
1,0,0
45
(15P+30S)
3 INFO
3.0 Kontrastivna ligvistika / Lingvistica contrastiva (53189)
Blagoni, R.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Metodična praksa / Tirocinio didattico (187484)
Zancovich, S.
- 60
(60PK)
3 INFO
5.0 Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 (202534)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
3, 4 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 3 sem (dupla diploma)
=> obavezan za studente koji stječu i diplomu na Sveučilištu u Peruggi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 5 (227563)
- 75
(40A+35S)
3 INFO
3.0 Stručna praksa / Tirocinio pratico (202538)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(60PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad/Tesi di laura magistrale (201359)
- 900
(900PK)
4 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 4 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Glotodidaktika / Glottodidattica (201332)
- 60
(45P+15S)
1 INFO
3.0 Jezična analiza 1 / Laboratorio di analisi linguistica 1 (214827)
Lalli-Paćelat, I.; Moscarda Mirković, E.
- 30
(15A+15S)
1 INFO
9.0 Moderna i suvremena talijanska književnost / Letteratura italiana moderna e contemporanea e laboratorio (201330)
Habrle, T.
- 90
(60P+30S)
1 INFO
4.0 Pravna obilježja višejezičnosti / Aspetti giuridici del multilinguismo (201323)
- 40
(20P+20S)
1 INFO
3.0 Talijansko novinarstvo / Giornalismo italiano (227488)
- 30
(20P+10S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dekadentizam i G. D Annunzio / Il Decantesimo e G. D Annunzio (147092)
Matković, R.
1,1,1
45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Dijalektologija/ Dialettologia (51599)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija / Competenza e comunicazione interculturale (158003)
Piršl, E.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
3.0 Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica (55813)
Blagoni, R.
- 30
(30P)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
3.0 Književnost i film / Letteratura e film (227533)
Habrle, T.
- 30
(20P+10S)
1 INFO
3.0 Kritički i teorijski pristup Calvina (169489)
Matković, R.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
5.0 Njemački jezik 1/ Lingua tedesca 1 (202336)
Djaković, M.
- 45
(30P+15SJ)
1 INFO
5.0 Teorija standardnoga jezika (96945)
Martinović, B.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Vulgarni latinitet / Latino volgare (146990)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 1 sem (dupla diploma)
=> obavezan za studente koji stječu i diplomu na Sveučilištu u Peruggi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 3 (215349)
- 75
(40A+35S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezična analiza 2 / Laboratorio di analisi linguistica 2 (214829)
Lalli-Paćelat, I.; Moscarda Mirković, E.
- 30
(15A+15S)
2 INFO
3.0 Jezik struke i prevođenje / Lingue speciali e traduzione (201346)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
6.0 Metodika nastave talijanske književnosti / Didattica della letteratura italiana (227534)
- 60
(45P+15S)
2 INFO
3.0 Multikulturalni aspekti književnosti / Gli aspetti multiculturali della letteratura (201340)
Moscarda Mirković, E.; Adamo, S.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (201334)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
3.0 Sinkronijski i dijakronijski razvoj talijanskog jezika / Cambiamenti sincronici a diacronici della lingua italiana (201342)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Strategije učenja jezika/ Strategie di apprendimento linguistico (201343)
Moscarda Mirković, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Etimologija / Etimologia (146997)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Historijska gramatika / Gramamatica storica (146991)
Buršić Giudici, B.
- 45
(45P)
2 INFO
4.0 Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću (53078)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Izvannastavna aktivnost/Esperienze formative universitarie (202519)
Buršić, E.
- 40
(20A+20S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Kognitivna lingvistika / Linguistica cognitiva (146998)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
2 INFO
5.0 Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 (202537)
Djaković, M.
- 45
(30P+15SJ)
2 INFO
2.0 Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme / Educazione per il tempo libero (200282)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157985)
- 40
(30A+10S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem. (dupla diploma)
=> obavezan za studente koji stječu i diplomu na Sveučilištu u Peruggi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 4 (215355)
Vunić, K.
- 75
(40A+35S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dimenzije talijanske književnosti / Dimensioni della letteratura italiana (201348)
Cergna, S.
- 60
(40P+20S)
3 INFO
6.0 Planiranje i priprema nastavnih materijala/Progettazione e costruzione di materiali didattici (201353)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
6.0 Računalni alati za jezičnu obradu / Strumenti computazionali per l'analisi linguistica (201349)
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa dipl. tal. kulturološki 3 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Antički tekstovi i autori / Testi e autori antichi (66042)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Filmsko stvaralaštvo P. P. Pasolinija (146996)
Milovan, V.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija / Competenza e comunicazione interculturale (158003)
Piršl, E.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
4.0 Jezično savjetništvo (65043)
Vitković Marčeta, V.
1,0,0
45
(15P+30S)
3 INFO
3.0 Kontrastivna ligvistika / Lingvistica contrastiva (53189)
Blagoni, R.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Metodična praksa / Tirocinio didattico (187484)
Zancovich, S.
- 60
(60PK)
3 INFO
5.0 Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 (202534)
Djaković, M.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
3, 4 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 3 sem (dupla diploma)
=> obavezan za studente koji stječu i diplomu na Sveučilištu u Peruggi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 5 (227563)
- 75
(40A+35S)
3 INFO
3.0 Stručna praksa / Tirocinio pratico (202538)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(60PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad/Tesi di laura magistrale (201359)
- 900
(900PK)
4 INFO
ECTS Izborna grupa TJK K jednop. dipl 4 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima/ Alunni iperdotati (119160)
Debeljuh, A.
- 30
(15P+15PK)
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj