Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni); smjer: književno-kulturološki

Diplomski studij omogućuje stjecanje kompetencija potrebnih za:

 • obavljanje složenih poslova u područjima kulture, medija, izdavaštva, poslovne komunikacije i dvojezičnog/višejezičnog posredništva,
 • obavljanje složenijih prevoditeljskih poslova s hrvatskog jezika na talijanski jezik i obrnuto, u vidu primjene suvremenih teorija i modaliteta prevođenja složenijih stilističko-funkcionalnih tekstova,
 • razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća te književno-kritičkih pristupa i njihovih zakonitosti za definiranje i interpretiranje vrijednosti i temeljnih smjernica talijanske književne baštine u europskom civilizacijskom i kulturološkom kontekstu u suvremenoj i komparatističkoj perspektivi, 
 • primjenu suvremenih metoda primijenjene lingvistike u okviru sociolingvističke, pragmalingvističke, kontrastivne i etimološke analize, teorije jezika i kultura u doticaju, jezične politike i jezičnog planiranja te istarske kontaktne dijalektologije,
 • osmišljavanje i realizaciju kvalitetnih i učinkovitih didaktičkih materijala i metoda u odgojno-obrazovnom procesu poučavanja talijanskog jezika i književnosti u okviru njihove primjene u školskom okruženju,
 • uspješnu valorizaciju talijanske književne baštine i društveno-odgovorno upravljanje višejezičnom i višekulturnom baštinom
 • uspješno upravljanje resursima za rad u višejezičnom i višekulturnom okruženju u vidu interkulturalne kompetencije i komunikacije,
 • kritičko promišljanje i rad na istraživačkim projektima o jeziku, kulturi i književnosti,
 • uspješno upravljanje komunikacijskim procesom uporabom suvremenih informacijsko-komunikacijskih  rješenja,
 • provođenje istraživanja jezičnih i književnih sadržaja te društvenih okruženja u svrhu održive valorizacije kulturne baštine. 

Završetkom studija, magistri talijanskog jezika i književnosti mogu se zaposliti u javnom i privatnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, od samostalnog prevoditeljskog rada s hrvatskog jezika na talijanski jezik i obrnuto, u znanosti i visokom obrazovanju, na zahtjevnijim poslovima u kulturnom, medijskom, izdavačkom i poslovnom sektoru, u sklopu gospodarskih subjekata, posredničkih, savjetodavnih i razvojnih agencija do nacionalnih i međunarodnih ustanova, organizacija i projekata iz područja jezika, književnosti i kulture. Nadalje, magistri talijanskog jezika i književnosti koji su tijekom petogodišnjeg visokoškolskog obrazovanja izvršili sve obveze predviđene učiteljsko-nastavničkim modulom, osposobljeni su za rad u nastavi talijanskog jezika kao materinskog, drugog ili stranog jezika te talijanske književnosti. Ujedno, magistri talijanskog jezika i književnosti posjeduju kvalifikacije za nastavak studija na poslijediplomskoj razini (specijalistički i doktorski studij).

Ishodi za diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti

 • pravilno definirati i interpretirati vrijednosti i temeljne pojmove talijanske književne i kulturne baštine u europskom civilizacijskom i kulturološkom kontekstu od XIX. do XXI. stoljeća te kritički analizirati književna djela predstavnika tih razdoblja  
 • argumentirati temeljne karakteristike talijanskih književnih djela od XIX. do XXI. stoljeća
 • kritički promišljati o važnosti promjena u talijanskoj književnosti posljednjih desetljeća XIX. stoljeća te XX. i XXI. stoljeća
 • definirati i opisati temeljne karakteristike marginalne književnosti u Italiji te kritički analizirati književna djela te tematike
 • prepoznati i analizirati strukturalne elemente kriminalističkog romana u povjesnom kontekstu; pravilno objasniti specifičnost kriminalističkog romana kroz analizu odabranih romana
 • pravilno definirati pojmove iz povijesti i teorije književnosti te znanstveno promišljati o njihovoj primjeni
 • prepoznati, analizirati i interpretirati kulturološke dimenzije književnih problema; usporediti određene književne fenomene s cjelokupnom kulturnom tradicijom u kontekstu europske i ostale svjetske književnosti
 • kritički analizirati intertekstualnost i temeljne pojmove književnih tekstova
 • tumačiti nastanak i razvoj književnosti talijanske etničke zajednice na području Hrvatske i Slovenije te kritički analizirati književna djela reprezentativnih autora
 • pravilno tumačiti psihoanalitičku teoriju u tumačenju književnog teksta i kritički analizirati njezinu primjenu
 • definirati i tumačiti temeljne pojmove iz područja opće lingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike, etimologije, kontrastivne lingvistike, teorije jezika u kontaktu, romanske filologije i istarske kontaktne dijalektologije
 • opisati i tumačiti karakteristike romanskih jezika; analizirati probleme vezane za razvoj talijanskoga jezika od ranog srednjeg vijeka do modernog jezika
 • definirati i tumačiti pojmove iz područja jezične politike i jezičnog planiranja
 • analizirati jezik i govor na općelingvističkoj, sociolingvističkoj i pragmalingvističkoj razini
 • provoditi kritičku etimološku analizu riječi talijanskoga jezika; analizirati modele jezičnih dodira na različitim jezičnim razinama
 • analizirati značajke i jezičnu strukturu različitih tekstnih vrsta
 • opisati i analizirati važne pojmove iz metodike talijanskoga jezika i talijanske književnosti te ih primijeniti u poučavanju talijanskoga jezika i književnosti u talijanskim (talijanski kao materinski jezik) i hrvatskim školama (talijanski kao drugi jezik – L2)
 • usporediti osnovne pojmove i teorije iz područja sociologije odgoja i obrazovanja odnosno odgojno-obrazovnoga sustava te iz sociologije kulture 
 • kritički analizirati temeljne odnose između društva, njegovih vrijednosti i kulturnih promjena te argumentirano razmatrati kulturu kao društvenu činjenicu i kao važan proces za reprodukciju društva 
 • definirati i usporediti temeljne pojmove estetike i komunikacije 
 • imenovati, opisati, argumentirati i razlikovati te primijeniti pojmove i krakteristike iz područja ljudskoga odnosno umjetničkoga stvaranja
 • prenijeti stečene spoznaje na druge u svojoj školskoj i obiteljskoj okolini te lokalnoj zajednici
 • analizirati komunikacijske poruke i razlikovati različite oblike i elemente verbalne i neverbalne komunikacije te prepoznati smetnje u komunikaciji
 • koristiti se temeljnim pojmovima iz područja nacionalnoga i kolektivnoga identiteta 
 • argumentirati i objasniti interkulturalnu kompetenciju i komunikaciju te prepoznati interkulturalnu osjetljivost u školskom okruženju.