Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Nakon završetka studija studenti će moći:

  • definirati i tumačiti pojmove povezane s pojedinim granama arheologije (prapovijesna, antička, srednjovjekovna i novovjekovna arheologija);
  • analizirati procese formiranja arheoloških nalazišta;
  • koristiti, interpretirati i tumačiti metode istraživanja i dokumentiranja arheoloških nalazišta;
  • klasificirati arheološke nalaze u kronološkom i tipološkom smislu;
  • kritički vrednovati arheološka nalazišta i nalaze;
  • interpretirati osnovne postavke zaštite arheoloških spomenika;
  • analizirati temeljne postavke nužne za adekvatno gospodarenje arheološkom baštinom;
  • definirati, opisati i kritički vrednovati osnovna zbivanja i procese bitna za kulturno-povijesni razvoj čovječanstva od prapovijesti do novog vijeka;
  • povezivati zbivanja i procese u cjelinu.