Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa i kompetencije koje se stječu završetkom studijskog programa, jesu sljedeći:

 • izvršavati poslove u interdisciplinarnom području kulture i turizma s posebnim naglaskom na poznavanje talijanske kulturne baštine i jezika
 • pravilno definirati i interpretirati vrijednosti i temeljne pojmove talijanske književne i kulturne baštine u europskom civilizacijskom i kulturološkom kontekstu od XII. do XX. stoljeća te kritički analizirati djela predstavnika tih razdoblja
 • definirati i tumačiti temeljne pojmove i procese vezane za povijest talijanskoga jezika, za povijesne okvire koji su doveli do stranih jezičnih utjecaja u talijanskom jeziku te za osnovne dimenzije jezične varijacije u suvremenom talijanskom jeziku
 • objašnjavati utjecaj društveno-političkih i povijesnih događaja na zbivanja u talijanskoj književnosti i kulturi uopće
 • prepoznati, kritički analizirati i interpretirati najvažnija kulturna obilježja i elemente kulture s posebnim osvrtom na talijansku književnost i film, te shvatiti važnost i ulogu književnih djela i filma u talijanskoj kulturi
 • objasniti i primijeniti osnovne varijacije i načine uporabe talijanskog suvremenog jezika te osnove sintaktičke norme talijanskoga standardnog jezika
 • odrediti temeljne pojmove iz kulturne antropologije s posebnim osvrtom na antropologiju turizma, koje uključuje povijesni razvoj znanstvene grane i njezine metodologije
 • tumačiti i raspraviti dinamičnost sektora turizma i kulture
 • obavljati poslove promocije novih turističkih proizvoda i/ili usluga u organizacijama kulture i turizma koristeći društvene mreže i druge vrste dostupnih alata
 • razumijeti, primjeniti i argumentirati odgovarajuće strategije kojima se postižu ciljevi organizacija kulture i turizma
 • razumijeti uloge i procese koje koriste menadžeri u organizacijama kulture i turizma s ciljem lakšeg prilagođavanja procesa kreiranja novih turističkih proizvoda i/ili usluga i proizvoda i/ili usluga u kulturi
 • organizirati javna izlaganja na teme iz područja kulture i turizma.

Ishodi učenja ovog studijskog programa usklađeni su s ishodima učenja svakog pojedinog kolegija definiranog izvedbenim nastavnim planom studija.

Nakon završetka prijediplomskog studija, od studenata se očekuje da budu upoznati s kompleksnošću i dinamičnošću sektora kulture i turizma, da uspješno koriste stečene vještine i znanja kojima će približiti atraktivnost ovih sektora ključnom tržištu, uspješno implementirati stečene vještine u projektima revitalizacije prostora, ruralnih i urbanih sredina kojima će se potaknuti prelijevanje pozitivnih učinaka na ekonomiju i društvo, te svojim vještinama i znanjima dodatno djelovati u smjeru podizanja atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskih turističkih destinacija. Znanje talijanskog jezika i kulture dodatno će olakšati njihovu integraciju na tržištu rada zbog specifičnosti stečenih kompetencija.