Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja na razini programa

Naziv zanimanja (profil): sveučilišni prvostupnik/prvostupnica talijanskog jezika i književnosti, (područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika) (univ. bacc. tal.).

Razina kvalifikacije: 6

Obujam kvalifikacije: 180 ECTS

Uvjet: kvalifikacija na 4.2 razini (gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)

 

Dvopredmetni prijediplomski studij talijanskoga jezika i književnosti u kombinaciji s hrvatskim jezikom i književnosti, s povijesti, s latinskim jezikom i rimskom književnosti, s japanskim jezikom i kulturom omogućuje studentima da kvalitetno usvoje nova jezična, književna, povijesna znanja i vještine.

Sve bogatije, sve raznovrsnije ali i sve zahtjevnije tržište rada traži sposobne, kreativne i visokoobrazovane i višejezične mlade ljude završenog sveučilišnog studija humanističkoga tipa s jezikoslovnom odnosno književnom kompetencijom. Potražnja takvih kadrova izrazita je na području:

 • rada u nakladništvu i novinskim kućama,
 • rada u turizmu,
 • odnosa s javnošću,
 • prevoditeljske djelatnosti
 • rada u industriji i gospodarstvu itd.

Riječ je dakle o studiju koji omogućava visok stupanj stručnosti kako zbog uljudbenih tako i zbog čisto stručnih kompetencija. Studijem se postiže sposobnost fluentnog razumijevanja pisanog i govorenog izraza na talijanskom jeziku i općih kulturoloških sadržaja talijanistike. Tako stečena sposobnost trebala bi omogućiti studentima izgradnju sintetiziranih spoznajnih sklopova, koji bi, uz mnoštvo usko specijaliziranih sadržaja povezanih s budućom profesijom, uobličili stručan i kvalitetan kadar. Opći ishodi ogledaju se u kompetencijama (znanjima, vještinama i sposobnostima) koje su očekivane u humanističkim znanostima (primjerice studenti će moći primijeniti metodologiju znanstvenoga rada, vještine pismenoga i usmenoga izražavanja, vještine upravljanja informacijama, razvijat će sposobnost rada u timu i sposobnost primjene znanja u praksi).

Specifični ishodi koji slijede odnose se na kolegije talijanistike te jezikoslovlja i književnosti. Ishodi izbornih kolegija uglavnom dopunjuju i prate ishode obveznih kolegija.
Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa.

Nakon trogodišnjega studija studenti će moći:

 • definirati i tumačiti pojmove i sadržaje vezane uz pojedina povijesna razdoblja talijanskog jezika i talijanske književnosti obuhvaćene programom prijediplomskog studija;
 • pravilno definirati i koristiti temeljne pojmove vezane uz različite grane znanosti o jeziku i znanosti o književnosti obuhvaćene programom prijediplomskog studija;
 • koristiti literaturu i analizirati povijesne izvore, koristiti fundus knjižnica, arhiva i muzeja prilikom istraživanja i pisanja rada;
 • argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku;
 • prepoznavati i kritički analizirati kvalitativne, osobito kulturološko-jezikoslovno-književne pristupe prilikom istraživanja pojedinog područja i/ili razdoblja talijanskog jezika i talijanske književnosti obuhvaćene programom prijediplomskog studija;
 • razviti vještine prepoznavanja, analiziranja i interpretiranja političke, društvene, vjerske, intelektualne i druge problematike pojedinih sadržaja i razdoblja talijanske književnosti i povijesti talijanskog jezika te njihova sintetiziranja;
 • kritički ocijeniti, ne samo kvantitativne, već i kvalitativne podatke relevantne za uzajamnu usporedbu/komparaciju razvoja talijanskog jezika i talijanske književnosti u određenom povijesnom razdoblju obuhvaćenom programom prijediplomskog studija.
 • analizirati sustav suglasničkih i samoglasničkih fonema talijanskoga jezika;
 • prepoznavati i tumačiti najvažnije pojave u fonologiji talijanskog jezika;
 • prepoznavati i tumačiti morfologiju talijanskog jezika;
 • opisivati i grupirati vrste riječi; sintaktičke kategorije i vrste rečenica;
 • opisivati, prepoznati i razlikovati sve semantičke pojave u jeziku na paradigmatskoj i na sintagmatskoj razini;
 • prepoznati posuđenice unutar leksika talijanskoga jezika kao i tvorbene načine unutar riječi;
 • uočavati, prepoznavati i opisivati pogreške (tj. (ne)poštivanje pravopisne, gramatičke i leksičke norme);
 • služiti se gramatikama i rječnicima;
 • pravilno razlikovati razvitak talijanskoga kroz povijest (od prvih dokumenata na narodnom jeziku do danas);
 • pisati znanstvenu prozu (esej, seminarski rad, završni rad);
 • definirati i opisati temeljne discipline znanosti o književnosti (povijest književnosti, teorija književnosti, književna kritika);
 • definirati, opisati i razlikovati temeljna poimanja književnosti (književnost kao mimesis, ekspresija, simbolička forma, oblik komunikacije, umjetnost riječi, moderne teorije teksta i tekstualnosti); temeljne pojmove nužne za analizu strukture književnog teksta; glavne značajke temeljnih književnih vrsta; povijesni razvoj poetike; osnovne značajke najvažnijih književnih teorija;
 • definirati i analizirati smjerove unutar talijanske književnosti;
 • definirati, razumijevati i tumačiti temeljna poetičko-stilska i žanrovska obilježja književnosti određenih književnih razdoblja (talijanska srednjovjekovna književnost, talijanska renesansna književnost, talijanska barokna, prosvjetiteljska književnost i književnost XIX. stoljeća);
 • analizirati i interpretirati književne tekstove, u skladu s metodologijom suvremenih književnih teorija.