Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Opći ishodi ogledaju se u kompetencijama (znanjima, vještinama i sposobnostima) koje su očekivane u humanističkim znanostima primjerice moći ćete primijeniti metodologiju znanstvenoga rada, razvijat ćete sposobnost služenja računalom, s naglaskom na standardne tekstne programe i računalni pravopis, vještine pismenoga i usmenoga izražavanja, vještine upravljanja informacijama, razvijat ćete sposobnost rada u timu i svakako sposobnost primjene znanja u praksi).

Specifični ishodi koji slijede razdijeljeni su na one koji su u okviru jezičnih i u okviru književnih kolegija. Ishodi izbornih kolegija većma dopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa.

Nakon trogodišnjega studija moći ćete:

  • definirati i tumačiti pojmove iz jezikoslovne kroatistike i temeljne pojmove iz povijesno-poredbene lingvistike
  • objasniti odnos staroslavenskog jezika prema ostalim slavenskim i indoeuropskim jezicima, osobito hrvatskomu, interpretirati povijest hrvatskoga jezika te prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u dijalektologiji
  • interpretirati i jezično analizirati na fonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini suvremene tekstove i tekstove starijih razdoblja
  • kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na svim razinama te ocijeniti i preispitati vlastito pismeno i usmeno izražavanje 
  • samostalno obrađivati građu, pisati tekstove i izricati (što uključuje primjerice služenje normativnim priručnicima; prepoznavanje pogrešaka, tj. (ne)poštivanje pravopisne, gramatičke i leksičke norme; samostalno interpretiranje jezičnih podataka dobivenih terenskim istraživanjem; sastavljanje i izricanje govora u zadanom vremenu; bilježenje i razlikovanje naglasaka hrvatskoga standardnoga jezika; transliteriranje staroslavenskih ćiriličnih i glagoljičnih tekstova; pisanje znanstvene proze i sl.).
  • prepoznavati, opisivati i uspoređivati temeljne književnopovijesne (nacionalne, europske, svjetske) dijakronijske i sinkronijske tijekove, razdoblja, tendencije, modele, djela i autore
  • poznavati, opisivati, i rabiti temeljna znanja o književnoteorijskim područjima, školama, pristupima, modelima, pripadajućem pojmovlju i metodama te uspoređivati različite tipove književnih tekstova unutar žanrovskog sustava, njihove razine, strukturne i stilskoformacijske osobitosti
  • analizirati i interpretirati različite tipove književnih predložaka u skladu s osnovnim teorijskim, poetičkim, estetičkim i kritičkim načelima, pristupima i književnim postupcima
  • objasniti i povezivati književni sadržaj s ostalim srodnim umjetničkim, znanstvenim i općekulturnim sadržajima te u njima prepoznavati osnovne estetske, moralne i etičke vrijednosti književnog (umjetničkog) djela
  • posjedovati iskustvo suradnje s različitim obrazovnim, medijskim i kulturnim institucijama te osnovne stručne kompetencije za nastavak studija i/ili pomoćne poslove u područjima obrazovanja, medija i kulture uopće.