Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Naziv zanimanja (profil):

  • sveučilišni prvostupnik/prvostupnica povijesti (univ. bacc. hist.)

Razina kvalifikacije: 6

Obujam kvalifikacije: 180 ECTS

Uvjet: kvalifikacija na 4.2 razini (gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)

Opći ishodi ogledaju se u kompetencijama (znanjima, vještinama i sposobnostima) koje su očekivane u humanističkim znanostima (primjerice studenti će moći primijeniti metodologiju znanstvenoga rada, razvijat će sposobnost služenja računalom, s naglaskom na standardne tekstne programe i računalni pravopis, vještine pismenoga i usmenoga izražavanja, vještine upravljanja informacijama, razvijat će sposobnost rada u timu i sposobnost primjene znanja u praksi).
Specifični ishodi koji slijede odnose se na povijesne predmete. Ishodi izbornih predmeta uglavnom dopunjuju i prate ishode obveznih predmeta.
Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem predmeta Edukacijskoga paketa.

Nakon trogodišnjega studija studenti će moći:

  • definirati i tumačiti pojmove vezane uz pojedina povijesna razdoblja (prapovijest, stari vijek, srednji vijek, novi vijek, suvremenu povijest);
  • pravilno definirati i koristiti temeljne pojmove vezane uz različite grane povijesne znanosti;
  • koristiti povijesnu literaturu i analizirati povijesne izvore, koristiti fundus knjižnica, arhiva i muzeja prilikom istraživanja i pisanja rada;
  • argumentirano raspravljati u usmenom i pisanom obliku;
  • prepoznavati i kritički analizirati kvalitativne, osobito kulturološko-historijske pristupe prilikom istraživanja pojedinog povijesnog razdoblja;
  • razviti vještine prepoznavanja, analiziranja i interpretiranja političke, vojne, gospodarske, društvene, vjerske, intelektualne i druge problematike pojedinih povijesnih razdoblja te njihova sintetiziranja;
  • kritički ocijeniti, ne samo kvantitativne, već i kvalitativne podatke relevantne za uzajamnu usporedbu/komparaciju razvoja hrvatskih zemalja u određenom povijesnom razdoblju s ostalim zemljama srednje, jugoistočne i zapadne Europe.

Profesionalni status

Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišnoga prvostupnika/sveučilišne prvostupnice povijesti te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv.
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz hrvatske i svjetske povijesti te historiografije, teorije povijesti i metodologije povijesnog istraživanja. Prvostupnici su stekli potrebna znanja i vještine iz polja povijesti i bliskih humanističkih znanosti, široku opću kulturu i sposobnost razumijevanja društvenih odnosa, te mogu nastaviti studij na diplomskoj razini ili obavljati srednje složene stručne poslove u znanstvenim, kulturnim i obrazovnim ustanovama, državnoj upravi, gospodarskom sektoru i nevladinim organizacijama.

Zahtjevi i rezultati

Prijediplomski studij povijesti traje tri godine, a upisati ga mogu pristupnici sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i uspješnim plasmanom u razredbenom postupku. Studij omogućava ovladavanje znanjima, vještinama i sposobnostima očekivanima u humanističim znanostima, poput metodologije znanstvenog istraživanja, pisanog i usmenog izražavanja, upravljanja podacima, rada u timu i uz uporabu računala te široke primjene znanja u praksi. Prvostupnici su sposobni definirati i tumačiti pojmove vezane uz pojedina povijesna razdoblja i različite grane povijesne znanosti, prepoznavati i kritički analizirati različite kulturološko-historijske pristupe te ocijeniti povijesni razvoj hrvatskih zemalja i usporediti ga s povijesnim procesima u europskom okruženju. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem predmeta Edukacijskoga paketa. Studijski program uspješno je svladan kad student izvrši sve predviđene obveze, čime dobiva pravo na akademski naslov sveučilišnog prvostupnika/sveučilišne prvostupnice povijesti (univ. bacc. hist.).