Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O studiju

Opis programa preddiplomskoga studija

Studij traje tri godine (šest semestara) i izvodi se kao jednopredmetni (1P) i dvopredmetni (2P). 

 • Završetkom trogodišnjeg studija stječe se naslov sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice povijesti (univ. bacc. hist.).
 • Prvostupnici mogu nastaviti studij upisom diplomskoga studija povijesti na pulskom Sveučilištu, a mogu odabrati i odgovarajući studij na drugim visokim učilištima.

Tjedno opterećenje studenata u nastavi iznosi oko 20 sati, a ukupno trogodišnje opterećenje na temelju 40-satnog radnog tjedna, godišnje po 30 tjedana nastave i 12 tjedana ispitnih rokova iznosi 180 bodova. Jedan bod znači opterećenje s 28 sati rada (40 sati tjedno x 42 tjedna x 3 god. = 5040 sati / 180 = 28).

Predmeti (kolegiji) su jednosemestralni i izvode se u zimskom ili ljetnom semestru.

Student upisuje obvezne (jezgra) i izborne predmete (unutarnja izbornost) studija povijesti: na jednopredmetnom studiju oni donose najmanje 135 bodova (75%), na dvopredmetnom studiju najmanje 72 boda (40%). Student upisuje i vanjske izborne predmete (vanjska izbornost) iz ponude općih predmeta (strani jezici i dr.), iz ponude edukacijskoga paketa (EP, ako se odluči za dobivanje kvalifikacije za rad u školi) ili iz ponude drugih studija.

jednopredmetni studij povijesti:

jezgra (A) + unutarnja izbornost (B) = 135  bodova (75%)

vanjska izbornost:

45 bodova (25%)

dvopredmetni studij povijesti:

najmanje 72 boda (40%)

drugi dvopredmetni studij:

najmanje 72 boda (40%)

vanjska izbornost:

najviše 36 bodova (20%)

Obvezni predmeti (A) čine jezgru studija povijesti, a izborni predmeti (B) okupljeni su u tri modula. Predmeti jezgre pružaju uvid u osnove historiografije i daju pregled povijesnih razdoblja svjetske i nacionalne povijesti. Za njih se vežu modulski predmeti koji podrobnije obrađuju pojedine povijesne teme.

JEZGRA

Uvod u prapovijest

Uvod u stari vijek

Uvod u staru povijest hrvatskih zemalja

Uvod u srednji vijek

Uvod u hrvatski srednji vijek

Uvod u novi vijek

Uvod u hrvatski novi vijek

Uvod u suvremenu povijest

Uvod u hrvatsku suvremenu povijest

Istraživanje povijesti, Historiografija, Uvod u pomoćne povijesne znanosti,

Terenska nastava I.-III.

MODULI

Modul 1

Prapovijest i stari vijek

(vidi ponudu predmeta)

Modul 2

Srednji vijek

(vidi ponudu predmeta)

Modul 3

Novi vijek i suvremena povijest

(vidi ponudu predmeta)

VANJSKA IZBORNOST

opći predmeti (strani jezici i dr.), edukacijski paket (EP), ponuda drugih studija

Pojedini modul otvara se u semestru u kojem se sluša i uvodni predmet u povijesno razdoblje čime se u većoj mjeri čuva kronološki slijed nastave. Modul 1 otvara se u prvom, Modul 2 u trećem, Modul 3 u petom semestru. Svaki modul ostaje otvoren do kraja studija. Osnovna je razlika jednopredmetnog i dvopredmetnog studija u broju izbornih predmeta koji se moraju odabrati iz pojedinog modula: 1P – najmanje 4 predmeta po modulu, 2P – najmanje 1 predmet po modulu. Za modulske predmete (osim Poučavanja i prenošenja znanja i vještina) vrijedi ograničenje od 18 studenata po predmetu.

Svaki od modula prati održavanje obvezne terenske nastave (jednom godišnje). Osim terenske nastave koja po programu pripada određenoj godini studija, studenti kao izborne predmete mogu svake godine odabrati i preostale dvije terenske nastave te tako tijekom studija prikupiti najviše 9 bodova.

Studijski program sadrži i pojedine posebne predmete povijesne tematike koji nisu dio jezgre niti modula. Za njih također vrijedi ograničenje od 18 studenata po predmetu.

Najviše 4 boda tijekom studija je moguće ostvariti sudjelovanjem u izvannastavnim aktivnostima (npr. praksa u muzejima, arhivima i sl. ustanovama, uređivanje časopisa Epulon, objavljivanje znanstvenih radova ili druge izvannastavne aktivnosti).

Ispiti se polažu tijekom redovitih ispitnih rokova (zimski, ljetni, jesenski) i izvanrednih rokova tijekom semestra. Predmete odslušane u zimskom semestru najbolje je polagati u zimskom roku. Ispitne i sve ostale studentske obveze za svaki su predmet opisane u silabusu  i dostupne na mrežnim stranicama pojedinog kolegija.

Redoslijed polaganja ispita je slobodan, osim kada to nije drugačije određeno na temelju vezanosti predmeta:

 1.  Uvod u srednji vijek, Uvod u hrvatski srednji vijek i predmete iz Modula 2 nije moguće polagati prije Uvoda u prapovijest,  Uvoda u stari vijek i Uvoda u staru povijest hrvatskih zemalja;
 2.  Uvod u novi vijek nije moguće polagati prije Uvoda u srednji vijek; Uvod u hrvatski novi vijek nije moguće polagati prije Uvoda u hrvatski srednji vijek;
 3.  Uvod u suvremenu povijest nije moguće polagati prije Uvoda u novi vijek; Uvod u hrvatsku suvremenu povijest nije moguće polagati prije Uvoda u hrvatski novi vijek; predmete iz Modula 3 nije moguće polagati prije Uvoda u srednji vijek i Uvoda u hrvatski srednji vijek;

Na izbornim predmetima iz triju modula jednopredmetni studenti moraju tijekom studija napisati najmanje tri seminarska rada – po jedan iz svakog modula. Najmanje jedan rad iz Modula 1 moraju napisati prije upisa druge godine, iz Modula 2 prije upisa treće godine i iz Modula 3 do završetka preddiplomskog studija. Dvopredmetni studenti tijekom studija moraju napisati najmanje jedan seminarski rad, iz modula po vlastitom izboru. Svi studenti slobodno biraju kolegije i nastavnike kod kojih će pisati rad. Rad treba biti opsega oko deset kartica (18.000 znakova) i zamjena je za završni ispit iz dotičnog predmeta. Seminarskim radom moguće je položiti najviše dva predmeta po modulu.

Tijekom VI. semestra student uz pomoć mentora piše završni rad koji donosi 6 bodova. Rad se vezuje za jedan od predmeta jezgre ili unutarnje izbornosti studija povijesti. Dvopredmetni studenti biraju na kojoj će studijskoj grupi pisati rad. Rad je opsega 20-30 kartica (36.000-54.000 znakova).

Uvjeti za upis više godine na jednopredmetnom studiju

 • Uvjeti za upis druge godine: najmanje 42 boda, iz predmeta po vlastitom izboru.
 • Uvjeti za upis treće godine: najmanje 102 boda tijekom dvije godine (60 s prve godine studija te 42 ECTS boda s druge godine studija), uključujući položene predmete prve godine: Uvod u prapovijest, Uvod u stari vijek, Uvod u staru povijest hrvatskih zemalja, Istraživanje povijesti, Historiografija, i najmanje četiri predmeta iz Modula 1: Prapovijest i stara povijest, a Latinski jezik I. (morfologija) i Latinski jezik II. (sintaksa) samo za one studente kojima su ti predmeti bili obvezni (jer latinski nisu imali u srednjoj školi).
 • Uvjeti za završetak studija: 180 bodova, od čega najmanje 135 na studiju povijesti, uključujući položene ispite jezgre i najmanje po četiri predmeta iz svakog modula (od čega po jedan predmet iz svakog modula putem seminarskog rada), odrađene najmanje tri različite terenske nastave i napisan završni rad duljine 20-30 kartica.

Uvjeti za upis više godine na dvopredmetnom studiju

 • Uvjeti za upis druge godine: najmanje 42 boda, iz predmeta po vlastitom izboru.
 • Uvjeti za upis treće godine: najmanje 102 boda tijekom dvije godine (60 s prve godine studija te 42 ECTS boda s druge godine studija), uključujući položene predmete prve godine: Uvod u prapovijest, Uvod u stari vijek, Historiografija i najmanje jedan predmet iz Modula 1: Prapovijest i stara povijest.
 • Uvjeti za završetak studija: 180 bodova, od čega najmanje 72 na studiju povijesti, uključujući položene ispite jezgre i najmanje po jedan predmet iz svakog modula (od čega najmanje jedan putem seminarskog rada), odrađene najmanje tri različite terenske nastave i na jednoj od studijskih grupa napisan završni rad    duljine 20-30 kartica.

Svaki student dobiva nastavnika voditelja koji vodi brigu o njegovu radu i nudi potrebnu pomoć.

Osim u programu studija, dodatna pravila studiranja te opisi studentskih prava i obveza nalaze se u sveučilišnom Pravilniku o studiju, Pravilniku o ocjenjivanju, Pravilniku o završnom radu, Statutu Sveučilišta te Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.