VALNEA DELBIANCO:
O djelatniku

prof. dr. sc. Valnea Delbianco

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: voditeljica Katedre za književnost

Konzultacije:

utorkom od 11:30 do 12:30 i srijedom od 10:30 do 11:30

Nastava

Životopis

Rođena je 1954. godine u Labinu, a osnovnu školu i gimnaziju završila je u Puli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za talijanistiku i Odsjeku za jugoslavistiku, 1979. godine. Kraće je vrijeme radila kao nastavnica te više od desetljeća kao novinarka i komentatorica u informativnom te brojnim emisijama dokumentarnoga i kulturnoga programa Hrvatske televizije.

Poslijediplomski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala 1995. godine obranivši rad Hrvatska književnost u Italiji (primjeri iz 20. stoljeća), pod mentorstvom prof. dr. sc. Mladena Machieda. Doktorski rad naslova Arturo Cronia (1896. – 1967.) utemeljitelj slavističkih i kroatističkih studija u Italiji obranila je na istom Fakultetu 2002. godine pod mentorstvom akademika Josipa Bratulića.

Od 1997. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku gdje predaje kolegije iz starije hrvatske književnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Godine 2003. izabrana je za docenta, 2009. za izvanrednoga profesora, a 2015. za redovitoga profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika. Upisana je u u registar istraživača u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstvenoga savjetnika (mat. broj 223101).

U svojim znanstvenim radovima bavi se temama vezanima uz razdoblje hrvatskoga ranonovovjekovlja, s naglaskom na hrvatsko-talijanske književne i kulturne doticaje. Radove izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima.

Recenzirala je četrdesetak radova u časopisima: Književna smotra, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Fluminensia, Croatica et Slavica Iardetina, Anafora, Crkva u svijetu, Vjesnik istarskog arhiva, Tabula, Metodički obzori te zbornicima radova znanstvenih skupova: Zborniku o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Zborniku o Ivi Frangešu, Zborniku o Đuri Šurminu.

Članica je Organizacijskoga odbora znanstvenih skupova Hrvatski književni povjesničari posvećenih Ivi Frangešu (2012.), Antunu Barcu (2014.), Đuri Šurminu (2016.) i Miloradu Mediniju (2017.) te uredništva časopisa Tabula i Metodički obzori.

U dva mandata, od 2011. do 2015., bila je pročelnicom Odjela za humanističke znanosti (danas Filozofskoga fakulteta), a sada je voditeljica je katedre za hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku. 

Odlukom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovana je članicom Matičnog odbora za polje filologije u sazivu 2017.-2021.

           

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Razumjeti drugoga. Kroatističke i talijanističke teme .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2014 (zbirka ogleda).

2. Delbianco, Valnea.
Talijanski kroatist Arturo Cronia (1896.-1967.) .
Split : Književni krug, 2004 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Delbianco, Valnea.
Kačićeva Pismarica u Istri // Tragovi tradicije, znakovi kulture : Zbornik u čast Stipi Botici / Rudan, Evelina ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018. Str. 73-83.

2. Delbianco, Valnea.
Philippa Lazea – Puljanka, plemkinja, pjesnikinja Philippa Lazea – a Noblewoman and Poetess from Pula // Istra u novom vijeku / Istria in the Modern Period / Bradara, Tatjana (ur.).
Pula : Arheološki muzej Istre, 2017. Str. 223-233.

3. Delbianco, Valnea.
Talijanska čitanja hrvatske ranonovovjekovne književnosti // Hrvatska književnost u susjedstvu / Biletić, Boris Domagoj (ur.).
Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2017. Str. 38-46.

4. Delbianco, Valnea.
Učena Puljanka Philippa Lazea // Cronotopi slavi / Di Giacomo Lazarević, Persida ; Roić, Sanja (ur.).
Firenze : Firenze University press, 2013. Str. 25-34.

5. Delbianco, Valnea.
Ivo Frangeš i hrvatska talijanistika // Hrvatski književni povjesničari, sv. 13. Zbornik o Ivi Frangešu / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 235-244.

6. Delbianco, Valnea; Dulibić-Paljar, Dubravka.
Stranci u dubrovačkoj komediji 17. stoljeća // Zbornik radova. Knj. 2. / Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Susret kultura“ / Ljiljana Subotić ; Ivana Živančević-Sekeruš (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013. Str. 1015-1022.

7. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku // Riječki filološki dani Zbornik radova 8 / Bačić-Karković, Danijela ; Badurina, Lada ; Car-Mihec, Adriana ; Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. Str. 33-47.

8. Delbianco, Valnea.
Dalla Fortuna di Držić alla Ruota della fortuna di Gundulić // Contesti adriatici. Studi di italianistica comparata / Kilibarda, Vesna ; Vučo, Julijana (ur.).
Rim : Aracne editrice, 2008. Str. 49-67.

9. Delbianco, Valnea.
Arturo Cronia o hrvatskom petrarkizmu // Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti : zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu / Lučin, Bratislav ; Tomasović, Mirko (ur.).
Split : Književni krug, 2006. Str. 501-510.

10. Delbianco, Valnea.
Jesu li samoprijevodi nova djela ili prijevodi izvornog teksta? // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Roić, Sanja (ur.).
Zagreb : AKD, 2005. Str. 241-247.

11. Delbianco, Valnea.
Arturo Cronia i poznavanje slavenskog svijeta u Italiji // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Hermes izdavaštvo, 2002. Str. 319-333.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Il viaggio adriatico nella letteratura rinascimentale croata .
Bari : Universita' di Bari, 2008.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Delbianco, Valnea.
Danteova Božanstvena komedija u čakavskom prijevodu. // Književna smotra. 45 (2013) , 169/170; 131-139 (članak, znanstveni).

2. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Istarski i riječki autori o odlasku i ostanku : književnost ili memorijalistika?. // Književna smotra. 45 (2013) , 167 (1); 115-121 (članak, znanstveni).

3. Delbianco, Valnea.
Ilirska Sapfo – Philippa Lazea (1546. – 1576.). // Književna smotra. 163 (2012) ; 113-121 (članak, znanstveni).

4. Delbianco, Valnea.
Prvi talijanski prijevod Držićeva Skupa. // Književna smotra. 155 (2010) ; 123-130 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Delbianco, Valnea.
Strah i grijeh u religioznoj lirici Mavra Vetranovića. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. XIX (2008) , 4; 292-303 (članak, znanstveni).

2. Delbianco, Valnea.
Biblijske žene u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do renesanse. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 43 (2006) , 2; 135-148 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Delbianco, Valnea.
Tin Ujević i Talijani. // Mogućnosti. I (1989) , 10-11; 1102-1113 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Delbianco, Valnea.
Od Držićeve Fortune do Gundulićeva kola od sreće. // Književna smotra. 39 (2007) , 146; 123-129 (članak, stručni).

2. Delbianco, Valnea.
O crnogorskoj kulturi i njenu odnosu s Hrvatskom, prikaz knjige Milorada Nikčevića "Filološke rasprave (interkulturalni kontekst)". // Nova Istra. I (2003) , 2; 222-225 (prikaz, stručni).

3. Delbianco, Valnea.
Zvjezdani sjaj "Krhotina": prikaz knjige Ante Stamaća, "Na prijelazu". // Nova Istra. IV (1997) , 1; 216-218 (prikaz, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku // Riječki filološki dani. Zbornik radova 8 / Badurina, Lada ; Bačić Karković, Danijela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. 33-47 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku // .
(plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Problemi prijevoda renesansnoga teksta: Dundo Maroje na talijanskom // Marin Držić, svjetionik dubrovačke renesanse / Anđelković, Sava ; Thomas, Paul-Louis (ur.).
Zagreb : Disput, 2009. 175-196 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
I viaggi adriatici di Petar Hektorović (Pietro Hettoreo) // Il viaggio adriatico / Scianatico, Giovanna ; Ruggiero, Raffaele (ur.).
Bari : Palomar, 2007. 219-233 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Delbianco, Valnea.
Najstariji hrvatski rukopisi u filološkim istraživanjima talijanskog slavista Artura Cronie // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Lukežić, Irvin (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2004. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Delbianco, Valnea.
Najstariji hrvatski rukopisi u filološkim istraživanjima talijanskog slavista Artura Cronie // Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2004. 121-128 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Delbianco, Valnea.
Kukuljević i nezaboravljena Istra // Hrvatski književni povjesničari, sv. 12. Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 269-283 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Delbianco, Valnea.
Pitanje izvora i izvornosti u Čalinoj interpretaciji // Stil i izvornost / Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.).
Zagreb : FF press, 2010. 231-242 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Delbianco, Valnea.
Šime Ljubić u talijanskoj leksikografiji // Hrvatski književni povjesničari, sv. 11. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2009. 293-307 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Delbianco, Valnea.
Kroatističke teme u talijanskoj slavistici (1940-1990) // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Lukežić, Irvin (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2002. 89-94 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

2. Delbianco, Valnea.
Miroslava Krležu - najprevođenijeg ovostoljetnog hrvatskog autora - Talijani otkrivaju među posljednjima u Europi // Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002. 115-120 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

3. Delbianco, Valnea.
Recepcija hrvatske književnosti XX. stoljeća u Italiji // 1. hrvatski slavistički kongres : zbornik radova ; 3.sv. / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997. 7-10 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

4. Delbianco, Valnea.
Prijevodi i odjeci hrvatske književnosti 20. stoljeća u Italiji // Atti del Convegno internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croata-italiana = Zbornik radova s Međunarodnog skupa o hrvatsko-talijanskom i talijansko-hrvatskom književnom prevođenju / Čale Knežević, Morana ; Grgić, Iva ; Ružić, Zlatka (ur.).
Zagreb : Istituto Italiano di Cultura ; Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 1996. 57-64 (poster,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Delbianco, Valnea.
Što je čitala Philippa Lazea? // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Delbianco, Valnea.
Što je čitala Philippa Lazea? // .
(predavanje,sažetak).

3. Delbianco, Valnea.
Šime Ljubić u talijanskoj leksikografiji // Zbornik o Šimi Ljubiću :bornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa (Zadar-Stari Grad, o. Hvar ; ) / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2009. 125-136 (poster,sažetak,znanstveni).

4. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Problemi prijevoda renesansnoga teksta: Dundo Maroje na talijanskom // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Delbianco, Valnea.
Šime Ljubić u talijanskoj leksikografiji // Knjižica sažetaka Međunarodnog znanstvenog skupa o Šimi Ljubiću.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Delbianco, Valnea.
Figure straha i grijeha u religioznoj lirici Mavra Vetranovića // Četvrti hrvatski slavistički kongres : Zbornik sažetaka / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, 2006. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Delbianco, Valnea.
Hrvatski glagolizam i glagoljska književnost u znanstvenom djelu Artura Cronie // Treći hrvatski slavistički kongres : Knjiga sažetaka / Milanja, Cvjetko (ur.).
Zagreb : Slavistički komitet Hrvatskog filološkog društva, 2002. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Delbianco, Valnea.
Dante tra i Croati // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Ancora sui viaggi adriatici e sulla pesca di Petar Hektorović / Pietro Ettoreo, 2018. (znanstveni).

2. Delbianco, Valnea.
Arturo Cronia, 2009. (enciklopedijska natuknica).

3. Delbianco, Valnea.
Hrvatsko-talijanske polemike, 2009. (enciklopedijska natuknica).

4. Delbianco, Valnea; Roić, Sanja.
Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku, 2009. (audio/video zapis).

5. Delbianco, Valnea.
Kažuni, kamena zdanja i krajolici središnje i južne Istre: inventar za povijesno pamćenje, 1996. (prijevod (koautorstvo)).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Dulibić-Paljar, Dubravka.
Lik zarobljene žene u dramskim djelima hrvatske renesansne književnosti / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski Fakultet, 7. 03. 2014, 200 str. Voditelj: Delbianco, Valnea.
 

Profesionalni interesi i članstva

Članica je Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika.

Izabrani projekti

Kao istraživač suradnik sudjelovala je u radu sljedećih domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata:

  • od 2002. do 2006. na projektu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu „Hrvatsko-talijanski književni odnosi“
  • od 2006. do kraja 2013. na projektu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu „Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi“
  • INTERREG T.I.O.R.C.A.S. (Trasferimento, innovazione ed organizzazione nella ricerca, nella cultura, nell'ambiente e nella sanità), Università degli Studi di Molise (Sveučilište iz Molisea – Italija). Riječ je o projektu prekojadranske suradnje koja je rezultirala objavljivanjem knjige Contesti Adriatici – Studi di italianistica comparata, Aracne editrice S.r.l., Roma, 2008.
  • QUESTIONI ODEPORICHE – Modelli e momenti del viaggio adriatico, Università degli Studi di Bari (Sveučilište u Bariju – Italija), Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico – CISVA (Međusveučilišni međunarodni Centar za studije o jadranskom putovanju). U sklopu projekta (u koautorstvu s prof. dr. sc. Sanjom Roić), autorica je nastavnoga modula – priručnika Il viaggio adriatico nella letteratura rinascimentale croata  (Putovanje Jadranom u hrvatskoj renesansnoj književnosti), koji je od 2008. do danas dio programa talijanskoga Međunarodnoga međusveučilišnog centra za studije o jadranskom putovanju, Odsjek talijanistike Sveučilišta u Bariju.
  • CRONOTOPI SLAVI, Biblioteca di Studi slavistici, projekt „Associazione italiana degli slavisti“ (Talijanska udruga slavista) i izdavačke kuće Firenze University Press, 2011. – 2013.