OGLASNA PLOČA FFPU-A:
Dijalog EU s mladima - konzultacijski...
Što je Dijalog Europske unije s mladima?
Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem
2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od
2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s
mladima, nasljednik dosadašnjeg procesa strukturiranog dijaloga.
Putem procesa Dijaloga EU-a s mladima, institucije Europske unije i tijela
javne vlasti savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od
velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Proces se odvija u
ciklusima od 18 mjeseci. Trenutno je u tijeku 7. ciklus Dijaloga EU-a s
mladima koji se provodi na temu Stvaranje mogućnosti za mlade, a u fokusu
su tri podteme:
1. Kvalitetni poslovi za sve
2. Kvalitetan rad s mladima za sve
3. Mogućnosti za mlade iz ruralnih područja.

Dijalog EU-a s mladima omogućuje mladima da izravno utječu na oblikovanje
najznačajnijih europskih politika za mlade te pruža priliku za konkretno
poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama. To je metoda
uključivanja mladih u procese donošenja odluka i dijalog s onima koji
odluke donose. Radi se o metodi koja je osmišljena unazad 10-ak godina na
razini Europske unije s ciljem uključivanja najšireg kruga mladih u
procese odlučivanja na europskoj razini. Danas se Dijalog EU-a s mladima
primjenjuje i na nacionalnoj, regionalnoj te lokalnoj razini, a
predstavlja koristan alat kako bi se prikupila mišljenja mladih o tome što
im je važno u njihovoj školskoj i lokalnoj zajednici. Više o navedenoj
temi možete pročitati na: http://eupita.eu/

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je "Mogućnosti za mlade u ruralnim
područjima". Rezultati konzultacijskog procesa Dijaloga EU-a s mladima
uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća
Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje,
mlade, kulturu i sport. Na taj način zajednički kreiramo politike za mlade
na Europskoj razini na nacionalnim razinama u državama članicama.
U Republici Hrvatskoj na nacionalnoj razini osnovana je Nacionalna radna
skupina za provedbu Dijaloga EU s mladima (odluka  o osnivanju dostupna
putem poveznice
https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages//MLADI//Odluka%2009-04.pdf<https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/MLADI/Odluka%2009-04.pdf>),
čija je zadaća među ostalim promovirati Dijalog EU s mladima.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom
procesu, izrađen je konzultacijski upitnik, u kojem mladi mogu izravno
iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i
donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj
uniji. Navedeni upitnik je anoniman i dostupan na mrežnim stranicama
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na
poveznici eupita.eu (na
http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/). Stoga,
pozivamo sve mlade u dobi od 15 do 30 godina starosti da se uključe u
konzultacijski proces Dijaloga EU-a s mladima, kojem je cilj prikupiti
mišljenje mladih na temu "Stvaranje prilika za mlade", pritom stavljajući
fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve, Kvalitetno učenje
te Poticaj mladima iz ruralnih sredina.

Rok za ispunjavanje upitnika je 30. rujna 2019. godine.
Popis obavijesti