LINGUISTIC ADVISING:
Linguistic Advising
Linguistic Advising

Linguistic Advising


BASIC DATA

Code:

65043

ECTS:

4.0

Lecturers in charge:

izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović

Lecturers:

Majda Čolak , mag. philol. croat. - Seminar
doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta - Seminar

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

  • Lectures 15
  • Seminar 30

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

  1. Barić, E. i dr.; Hrvatski jezični savjetnik; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1999)
  2. Zoričić, I.; Hrvatski u praksi; ZN "Žakan Juri" (1998)
  3. Frančić, A. i dr.; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005)
  4. Pranjković, I.; Ogledi o jezičnoj pravilnosti; Disput (2010)


CLASSES

3. SEMESTER

Mandatory course - Mandatory studij - Croatian Language and Literature
Izborna grupa dipl. tal. kulturološki 3 sem - Mandatory studij - Italian Language and Literature, Stream: Literary-Cultural


CONSULTATIONS SCHEDULE