Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović

Zvanje: izvanredni profesor
Telefon:052/377-504
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"
Godina doktoriranja:2014.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

u zimskome semestru četvrtkom 9:30 - 11

Životopis

Teodora Fonović Cvijanović rođena je 1977. godine u Vinežu (općina Labin). Osnovnu školu završila je Potpićnu, a jezičnu gimnaziju u Srednjoj školi Mate Blažine u Labinu. Na Filozofskome fakultetu u Puli studirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Diplomski rad na temu Oživljenice u današnjem hrvatskom književnom jeziku pod mentorstvom dr. sc. Ivana Vukušića obranila je 2000. godine. Od 2000. do 2004. godine radi u Srednjoj školi Mate Balote kao profesor hrvatskoga jezika i književnosti. Poslijediplomski znanstveni studij kroatistike (jezični smjer) upisala je 2001. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Obranila je disertaciju iz područja novije povijesti hrvatskoga standardnog jezika naslova Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Zoričića.

Od 2004. godine bila je znanstvena novakinja, zatim od 2014. do 2017. godine poslijedoktorandica te od 1. studenog 2017.docentica na Katedri za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli.

Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli predaje sljedeće kolegije: Hrvatski jezik u Istri u 19. i 20. stoljeću, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Lingvistika teksta, Tvorba riječiUporabni tekstovi i Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću. 

Glavno je područje njezina znanstvenoga rada novija povijest hrvatskoga standardnoga jezika s posebnim naglaskom na Istru te sintaksa hrvatskoga standardnoga jezika. Dosad je izlagala na petnaest znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavila je jedanaest znanstvenih radova (od toga šest u suautorstvu) i jedan prikaz, a jedan joj je rad u postupku objavljivanja. 

Od 2014. do 2017. bila je suradnicom na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelja izv. prof. dr. sc. Igora Dude). 

Sudjelovala je u radionicama o promicanju kvalitete nastave u školi te završila I. i II. fazu projekta Teorija izbora u školi: Put ka kvalitetnoj školi - školi bez prisile.

           

Izabrane publikacije

Znanstvena knjiga:

Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 2022.

Poglavlja u knjizi: 

 • Jezik socijalističkoga čovjeka: slučaj istarske periodike  (u suautorstvu s Vanessom Vitković Marčeta), Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, ur. Igor Duda, Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017., 153 - 176

Znanstveni članci:

 • Hrvatski jezik u Istri potkraj 19. i u početku 20. stoljeća, Zadarski filološki dani III - Zbornik radova, Zadar, 2011., 305 - 322.
 • Briga i svijest o hrvatskome jeziku u Istri na početku XX. stoljeća (s primjerima iz Naše sloge), Peti hrvatki slavistički kongres - Zbornik radova, knjiga 1, Rijeka, 2012., 395 - 403.
 • Odnos sintaktičke norme u hrvatskim normativnim priručnicima i u mladih (u suautorstvu s Vanessom Vitković), Studia Slavica XVI, Uniwersytet Opolski, Opole, 2012., 105 -118.
 • Najčešće sintaktičke pogreške u publicističkome stilu (na primjeru Glasa Istre) (u suautorstvu sa Samantom Paronić), Tabula 11, Tiskara Zelina, Pula, 2013., 115 - 126.
 • Hrvatski jezik u Hrvatskome listu (u suautorstvu s Vanessom Vitković), Riječki filološki dani 9 - Zbornik radova, Rijeka, 2014., 541 - 549.
 • Jezične značajke Dobriline poslanice iz 1867. godine, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Dr. Juraj Dobrila (1812. - 1882.) i stoljeće Krasne zemlje (1912. - 2012.), Pazin - Pula, 2015., 179 - 200.
 • Jezična analiza lista Naš glas, Tabula 13/1, Tiskara Kerschoffset Zagreb d. o. o.,Pula, 2015, 45 - 62.
 • Jezik četiriju izdanja molitvenika Otče, budi volja tvoja biskupa Jurja Dobrile, Croatica christiana periodica 79, Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017, 47 - 60. 
 • Jezik Raškoga rudara ( u suautorstvu s Vanessom Vitković Marčeta), Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No 9, Filozofski fakultet u Splitu, Split, 2017., 19 - 36.
 • Jezik radnika pulskoga biltena Uljanik u vrijeme socijalizma (u suautorstvu s Vanessom Vitković Marčeta), Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol 43, No 1, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2017., 55 - 66.
 • The Language of the Socialist Man. The Case of Istrian Periodicals. Südost-Forschungen: Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, 76, Regensburg, 2017., 43 - 63
 •  Jezik i pravopis bujskoga Hrvatskoga glasa (u suautorstvu s V. Vitković Marčeta i M. Čolak), Ususret dijalogu, zbornik posvećen Mirjani Benjak, Novigrad – Pula – Ljubljana, 2019., 220. – 235.
 • Naša sloga između administrativnoga i publicističkoga stila (u suautorstvu s V. Vitković Marčeta), Od norme do uporabe 2, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Od norme do uporabe 2, ur. M. Glušac, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Hrvatska sveučilišna naklada, Osijek – Zagreb 2020., str. 109-140.

 Prikazi:

 • Čuvar domaće beside (prikaz Rječnika medulinskoga govora Marije Peruško), Tabula 9, Stega tisak d.o.o., Pula, 2011., 266