HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST:
Hrvatski jezik i književnost i latinski jezik i rimska književnost

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij


Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska srednjovjekovna književnost (42102)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe (96387)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30A )
1 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika I (145717)
Moretti, V.
1,0,0
60
(15P+45S )
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti I (186540)
Matan, A.
- 30
(30P )
1 INFO
2.0 Teorija književnosti I (46893)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Uvod u filologiju (145718)
Moretti, V.
- 30
(30P )
1 INFO
2.0 Uvod u staroslavenski jezik (63312)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS HRV 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glagoljski spomenici Istre i Kvarnera (63305)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+30A )
1 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 1 (169326)
- 30
(30PK )
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1 INFO
3.0 Metodologija znanstvenoga rada (96466)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (63306)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 1 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (64897)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija hrv. standardnoga jezika (41921)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Fonologija i morfologija starosl. jezika (63314)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika II (145729)
Milanović, Z.
- 60
(15P+45S )
2 INFO
2.0 Naglasni sustav hrv. standardnog jezika (96390)
Martinović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti II (186542)
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Repetitorium Latinum (186543)
Matan, A.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Teorija književnosti II (46894)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
ECTS HRV 2 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (63309)
0,0,0
45
(15P+30A )
2 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Interpretacija književnog teksta (41977)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 2 (169327)
- 30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Recepcija antike u zapadnoj kulturi (186641)
Moretti, V.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186544)
- 60
(60PK )
2 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezik 2 semestar HRV
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (64899)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (64900)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (96393)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
3.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (42111)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika III (145742)
Milanović, Z.
- 60
(15P+45S )
3 INFO
3.0 Morfologija hrvatskoga standardnog jezika (41986)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Povijesna gramatika (64902)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15A )
3 INFO
6.0 Rimska književnost - historiografija (145748)
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
3.0 Svjetska književnost I (169341)
Grbić, I.
- 45
(45P )
3 INFO
2.0 Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika (146617)
Pliško, L.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
ECTS Izborna grupa hrv. pred. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čakavski idiomi u Istri (42006)
Pliško, L.
- 45
(15P+30A )
3 INFO
3.0 Hrvatski barokni teatar (51465)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 3 (169329)
- 30
(30PK )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Ciceron 1 (133408)
Matan, A.
- 30
(30S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezici hrv. pred. 3 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik III. (64890)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
3.0 Njemački jezik III. (64891)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost sudjelovanje na međ konferenciji od 3 do 7.06.2019 (200895)
- 30
(30PK )
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dijalektologija hrvatskoga jezika (146619)
Pliško, L.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42115)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika IV (145750)
Milanović, Z.
- 60
(15P+45S )
4 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146618)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
6.0 Rimska književnost - retorika (171542)
- 60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika (58033)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Svjetska književnost II (169342)
Grbić, I.
- 45
(45P )
4 INFO
ECTS Izborna grupa hrv. pred. 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 4 (169330)
- 30
(30PK )
4 INFO
3.0 Roman Šenoina doba (42008)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Starije hrvatsko jezikoslovlje (51466)
Pliško, L.
- 30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa IV. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Terenska nastava (186547)
- 60
(60PK )
4 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezici hrv. pred. 4 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik IV. (64895)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Njemački jezik IV. (64896)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 4 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost za djecu i mladež (42319)
Riman, K.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Lingvistika teksta (42318)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Moderna hrvatska književnost (42320)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
6.0 Rimska književnost - epika (145745)
Matan, A.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
3.0 Starolatinski natpisi I (51499)
Matan, A.
- 30
(30P )
5 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 5 semestar jezik
=> zabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
5 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
5 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
5 INFO
ECTS Izborna grupa Hrvatski 5 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Avangardnost u djelima hrvatske moderne (42017)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Hrvatska usmena književnost (59104)
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Hrvatski dječji roman (42016)
Riman, K.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 5 (169331)
- 30
(30PK )
5 INFO
3.0 Makedonski jezik i civilizacija (169018)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Uporabni tekstovi (52634)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Vergilije (42550)
Matan, A.
- 30
(30S )
5 INFO
3.0 Osnove grčkog jezika (51502)
Milanović, Z.
- 30
(30S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 5 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest likovnih umjetnosti (39222)
Rotar, A.
- 45
(15P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Leksikologija hrv. standardnog jezika (96418)
Martinović, B.
- 30
(30P )
6 INFO
6.0 Rimska književnost - lirika (145751)
Matan, A.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Starolatinski natpisi II (51503)
Matan, A.
- 30
(30P )
6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost (78046)
Mikulaco, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
2.0 Tvorba riječi hrv. standardnog jezika (96416)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
6.0 Završni rad (42026)
- 30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 6 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa Hrvatski 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 6 (169332)
- 30
(30PK )
6 INFO
3.0 Kreativno pisanje (42029)
Ljubešić, M.
1,1,0
45
(15P+30SJ )
6 INFO
3.0 Lektoriranje tekstova (42027)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+30A )
6 INFO
4.0 Makedonski jezik I (169019)
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Popularna književnost i kultura (96419)
Ljubešić, M.
- 30
(15P+15S )
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Terenska nastava (186549)
- 60
(60PK )
6 INFO
3.0 Vulgarni latinitet (42558)
- 30
(15P+15S )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 6 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska srednjovjekovna književnost (42102)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Jezične vježbe (96387)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30A )
1 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika I (145717)
Moretti, V.
1,0,0
60
(15P+45S )
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
- 45
(30P+15A )
1 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti I (186540)
Matan, A.
- 30
(30P )
1 INFO
2.0 Teorija književnosti I (46893)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Uvod u filologiju (145718)
Moretti, V.
- 30
(30P )
1 INFO
2.0 Uvod u staroslavenski jezik (63312)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS HRV 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Glagoljski spomenici Istre i Kvarnera (63305)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15P+30A )
1 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 1 (169326)
- 30
(30PK )
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1 INFO
3.0 Metodologija znanstvenoga rada (96466)
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (63306)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 1 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (64897)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P )
1 INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija hrv. standardnoga jezika (41921)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Fonologija i morfologija starosl. jezika (63314)
Mihaljević, M.
0,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika II (145729)
Milanović, Z.
- 60
(15P+45S )
2 INFO
2.0 Naglasni sustav hrv. standardnog jezika (96390)
Martinović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Pregled rimske književnosti II (186542)
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Repetitorium Latinum (186543)
Matan, A.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Teorija književnosti II (46894)
Mikulaco, D.
1,0,0
30
(15P+15A )
2 INFO
ECTS HRV 2 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (63309)
0,0,0
45
(15P+30A )
2 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Interpretacija književnog teksta (41977)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 2 (169327)
- 30
(30PK )
2 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Recepcija antike u zapadnoj kulturi (186641)
Moretti, V.
- 30
(30P )
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186544)
- 60
(60PK )
2 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezik 2 semestar HRV
=> Izabrati jedan od ponuđenih izbornih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (64899)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II. (64900)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorno izražavanje (96393)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
3.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (42111)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika III (145742)
Milanović, Z.
- 60
(15P+45S )
3 INFO
3.0 Morfologija hrvatskoga standardnog jezika (41986)
Martinović, B.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Povijesna gramatika (64902)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15A )
3 INFO
6.0 Rimska književnost - historiografija (145748)
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
3.0 Svjetska književnost I (169341)
Grbić, I.
- 45
(45P )
3 INFO
2.0 Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika (146617)
Pliško, L.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
ECTS Izborna grupa hrv. pred. 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čakavski idiomi u Istri (42006)
Pliško, L.
- 45
(15P+30A )
3 INFO
3.0 Hrvatski barokni teatar (51465)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 3 (169329)
- 30
(30PK )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Ciceron 1 (133408)
Matan, A.
- 30
(30S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezici hrv. pred. 3 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik III. (64890)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
3.0 Njemački jezik III. (64891)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost sudjelovanje na međ konferenciji od 3 do 7.06.2019 (200895)
- 30
(30PK )
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dijalektologija hrvatskoga jezika (146619)
Pliško, L.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42115)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
6.0 Latinska deskriptivna gramatika IV (145750)
Milanović, Z.
- 60
(15P+45S )
4 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146618)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
6.0 Rimska književnost - retorika (171542)
- 60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika (58033)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Svjetska književnost II (169342)
Grbić, I.
- 45
(45P )
4 INFO
ECTS Izborna grupa hrv. pred. 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 4 (169330)
- 30
(30PK )
4 INFO
3.0 Roman Šenoina doba (42008)
Mikulaco, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Starije hrvatsko jezikoslovlje (51466)
Pliško, L.
- 30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS Izborna grupa IV. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Terenska nastava (186547)
- 60
(60PK )
4 INFO
ECTS Izborna grupa strani jezici hrv. pred. 4 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik IV. (64895)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Njemački jezik IV. (64896)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 4 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost za djecu i mladež (42319)
Riman, K.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Lingvistika teksta (42318)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Moderna hrvatska književnost (42320)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
5 INFO
6.0 Rimska književnost - epika (145745)
Matan, A.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
3.0 Starolatinski natpisi I (51499)
Matan, A.
- 30
(30P )
5 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 5 semestar jezik
=> zabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
5 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
5 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
5 INFO
ECTS Izborna grupa Hrvatski 5 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Avangardnost u djelima hrvatske moderne (42017)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Hrvatska usmena književnost (59104)
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Hrvatski dječji roman (42016)
Riman, K.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 5 (169331)
- 30
(30PK )
5 INFO
3.0 Makedonski jezik i civilizacija (169018)
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Uporabni tekstovi (52634)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski proseminar - Vergilije (42550)
Matan, A.
- 30
(30S )
5 INFO
3.0 Osnove grčkog jezika (51502)
Milanović, Z.
- 30
(30S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 5 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
3, 5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
- 30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest likovnih umjetnosti (39222)
Rotar, A.
- 45
(15P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Leksikologija hrv. standardnog jezika (96418)
Martinović, B.
- 30
(30P )
6 INFO
6.0 Rimska književnost - lirika (145751)
Matan, A.
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Starolatinski natpisi II (51503)
Matan, A.
- 30
(30P )
6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost (78046)
Mikulaco, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
2.0 Tvorba riječi hrv. standardnog jezika (96416)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
6.0 Završni rad (42026)
- 30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa HRV 6 semestar jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
6 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa Hrvatski 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost 6 (169332)
- 30
(30PK )
6 INFO
3.0 Kreativno pisanje (42029)
Ljubešić, M.
1,1,0
45
(15P+30SJ )
6 INFO
3.0 Lektoriranje tekstova (42027)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+30A )
6 INFO
4.0 Makedonski jezik I (169019)
- 60
(30P+30S )
6 INFO
3.0 Popularna književnost i kultura (96419)
Ljubešić, M.
- 30
(15P+15S )
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI. sem Latinski jezik i rimska književnost (dvop)
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Terenska nastava (186549)
- 60
(60PK )
6 INFO
3.0 Vulgarni latinitet (42558)
- 30
(15P+15S )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 6 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK )
6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A )
6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
- 120
(15P+105PK )
2, 4, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj