Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Ishodi učenja učiteljsko-nastavničkog modula:

  1. interpretirati temeljne pojmove iz psihologije, pedagogije i didaktike, važne elemente, ciljeve i karakteristike odgojno-obrazovnoga procesa te osnovne dimenzije odgojno-obrazovnoga rada u različitim odgojno-obrazovnim institucijama 
  2. kritički analizirati literaturu, zakone i pravilnike vezane uz teme odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama
  3. kritički i argumentirano komentirati suvremenu i tradicionalnu pedagošku/didaktičku problematiku
  4. pravilno objasniti temeljne pedagoške kompetencije prema zajedničkim europskim principima
  5. analizirati ulogu i odnose učenica/učenika i učiteljica/učitelja i nastavnika/nastavnica u razredu, ali i u sklopu cjelokupne školske kulture
  6. analizirati motivacijske elemente sudionika nastavnoga procesa
  7. razlikovati važna obilježja pojedinih poremećaja kod učenika/učenica te analizirati rizične i zaštitne čimbenike u razvoju poremećaja
  8. obrazložiti funkciju i značaj formalnog, neformalnog i informalnog cjeloživotnog obrazovanja kako za pojedinca, tako i za društvo u cjelini
  9. pravilno upotrijebiti didaktičke/metodičke nastavne metode, sustave, pristupe, oblike rada i izvore ovisno o razini i vrsti odgojno-obrazovnoga procesa kao i o sposobnostima i specifičnostima dobne skupine učenica/učenika
  10. koristiti strategije aktivnoga učenja, samoevaluacije i evaluacije.

Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se izbornim kolegijima.