Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveni projekti

Znanstveni projekti u tijeku

Znanstvenici Filozofskoga fakulteta glavni su istraživači ovih projekata Hrvatske zaklade za znanost:

Institucijski znanstveni projekti:

 • Visokoškolsko obrazovanje novinara u digitalnom okruženju (GI Tijana Vukić, 2021.-2024.)
 • Strip - crtana književnost - primjer "Dylan Doga" (GI Roberta Matković, 2019. - 2024.)
 • Demografske i biopsihosocijalne odrednice uspješnog starenja (GI Neala Ambrosi Randić, 2020. - 2023.)
 • Svjetotvornost jezika u književnosti (GI Igor Grbić, 2020. - 2023.)
 • Istra 80-ih godina 20. stoljeća uoči demokrafskih promjena (GI Nevio Šetić, 2020. - 2023.)
 • Nastavničke kompetencije i psihološko-pedagoški procesi u odgoju i obrazovanju (GI Marlena Plavšić, 2020. - 2023.)
 • Istra i Kvarner u doba Venecije i Austrije: mikropovijesne teme (GI Slaven Bertoša, 2020. - 2023.)
 • Metodički sustavi nastave hrvatskog jezika i književnosti (GI Marko Ljubešić, 2020. - 2025.)
 • Aspekti suvremenog japanskog jezika i kulture (GI Dragana Špica, 2020. - 2023.)
 • Antički nalazi s lokaliteta Monte Ricco kraj Vrsara (GI Davor Bulić, 2021. - 2023.)
 • Jezik prava i poslovna komunikacija (GI Irena Mikulaco, 2021. - 2024.)
 • Visoki varijetet hrvatskoga standardnog jezika na primjeru akademskoga diskursa (GI Blaženka Martinović, 2021. - 2024.)
 • Tipologija latinskog heksametra na primjeru J. Schneidera (GI Ante Matan, 2021. - 2023.)
 • Korpusi u jezičnim istraživanjima – unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva (GI Ivana Lalli Paćelat, 2021. - 2024.)
 • Polja, granice i koncepti hrvatske književnosti (GI Daniel Mikulaco, 2021. - 2024.)
 • Kontinuiteti i preobrazbe pulskih obrazovnih ustanova između Austrije i Italije (GI Mihovil Dabo, 2021. - 2023.)
 • Eksperimentalna psiholingvistika/neurolingvistika (GI Renata Šamo, 2021. - 2024.)
 • Omladinci, radnici i pisci. Od samoupravne kulture 1960-ih do suvremene postmoderne književnosti (GI Andrea Matošević, 2022. - 2025.)
 • Geoarheološka analiza arheoloških nalazišta u špiljama i na otvorenom (GI Katarina Gerometta, 2022. - 2025.)
 • Stanovništvo Rovinja u ranom novom vijeku (GI Marija Mogorović Crljenko, 2022. - 2025.)
 • Dijalog kultura u istarskom novinarstvu: jezične i književne perspektive (GI Martina Damiani, 2022. - 2025.)
 • Dall'archivio del Centro di Ricerche storiche di Rovigno: trascrizione, analisi e traduzione in lingua italiana dei dieci Quaderni manoscritti in dialetto istrioto di Giovanni Obrovaz (GI Sandro Cergna, 2022. - 2025.)
 • Jezična preplitanja u Istri (GI Sandra Tamaro, 2022. - 2025.)
 • Prapovijesna naselja tijekom brončanog i željeznog doba Istre (GI Klara Buršić Matijašić, 2022. - 2024.)
 • Književna i kulturalna teorija pred izazovima informacijskog doba (GI Matija Jelače, 2022. - 2025.)

Detaljniji podatci o svakome projektu mogu se pronaći u bazi CroRis.

Dovršeni projekti (nakon 2017.)

Projekti 1991.-2017.

Podatci o završenim znanstvenim projektima (1991. - 2017.) čiji su voditelji bili znanstvenici Filozofskoga fakulteta dostupni su u Arhivima projekata.


Obavijesti

Dan institucijskih projekata
Najava Dana institucijskih projekata