Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvena djelatnost

Znanstvenici

Na Odsjeku za kroatistiku djeluje jedanaest znanstvenika u polju filologija, od kojih osmero u grani kroatistika, a troje u grani teorija i povijest književnosti:

Područje: humanističke znanosti

Polje: filologija

Grana: kroatistika

 • prof. dr. sc. Valnea Delbianco
 • prof. dr. sc. Lina Pliško
 • izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović
 • doc. dr. sc. Marko Ljubešić
 • doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović
 • dr. sc. Dubravka Dulibić Paljar, poslijedoktorandica
 • dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta, poslijedoktorandica
 • Samanta Milotić Bančić, asistentica

Grana: teorija i povijest književnosti

 • doc. dr. sc. Daniel Mikulaco
 • doc. dr. sc. Boris Koroman
 • doc. dr. sc. Matija Jelača

 

Vanjski su suradnici prof. dr. sc. Milan Mihaljević te naslovna asistentica Majda Čolak.

Odsjek njeguje i suradnju s drugim fakultetima i srodnim institucijama te svake godine ugošćuje nastavnike i znanstvenike s drugih fakulteta i institucija, a trenutačno je to prof. dr. sc. Milan Mihaljević (s Instituta za staroslavenski jezik).

Od samih su početaka u izvedbu nastavnoga plana uključeni i nastavnici s drugih sastavnica Sveučilišta u Puli.

Nastavnici Odsjeka izlažu na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, pozvani su predavači na domaćim i stranim sveučilištima (Bloomington (Indiana), Graz, Ljubljana…), objavljuju znanstvene i stručne radove, recenziraju i uređuju članke, recenziraju testove iz hrvatskoga jezika za školsku, županijsku i državnu razinu natjecanja, u uredništvu su brojnih zbornika i časopisa.

Tematika znanstvenog istraživanja

Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"

Glavna su područja znanstvenoga interesa nastavnika na Katedri standardnojezična, povijesnojezična i dijalektološka, a uže se nameću posebice ove teme: standardnojezične norme (posebice akcentologija, morfologija, sintaksa, leksikologija i terminologija) i normiranje hrvatskoga jezika, ortoepija i ortografija, jezično raslojavanje, stavovi o jeziku, jezici u kontaktu, kontrastivna lingvistika (hrvatsko-talijanska, hrvatsko-ruska), novija povijest hrvatskoga standardnoga jezika (s posebnim naglaskom na Istru), mjesni govori u Istri, jezične i grafijske analize staroslavenskih tekstova. Svim je nastavnicima zajednička tema promicanje hrvatskoga jezika i jezične kulture.

Na Katedri za hrvatski jezik "Ivan Zoričić" održavaju se tečajevi hrvatskoga jezika kao inoga (za strane studente na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli) te se provodi testiraje poznavanja hrvatskoga jezika prema europskome kvalifikacijskome okviru.

Katedra za hrvatsku književnost

Primarno područje znanstvenoga interesa nastavnika Katedre za hrvatsku književnost povijest je hrvatske književnosti. Podjednaka se pozornost posvećuje svim razdobljima povijesti hrvatske književnosti, pri čemu se pojedini znanstvenici usmjeravaju prema starijoj (srednjovjekovlje i ranonovovjekovlje), dok se drugi bave novijom i suvremenom hrvatskom književnošću. U pristupu temama iz starije hrvatske književnosti zastupljeni su klasično filološki i komparatistički pristup (s naglaskom na hrvatsko-talijanske književne i kulturne doticaje), te feministička književnoteorijska perspektiva (proučavanje fenomena spola, roda i seksualnosti u književnim tekstovima toga razdoblja, osobito promjenama u literarnim reprezentacijama religijskih koncepata djevičanstva). Temama iz novije i suvremene književnosti pristupa se iz različitih teorijskih perspektiva (naratologija, teorija sistema, sociologija književnosti, kulturalni studiji, postkolonijalna kritika…), pri čemu se znatna pozornost posvećuje i odnosu književnosti, umjetnosti i kulture i političko-ideoloških paradigma (književnost, postsocijalizam i tranzicija, popularna kultura i socijalizam, književnost i konstrukcije identiteta). Uz književnopovijesna istraživanja članovi Katedre bave se i pitanjima teorije književnosti (funkcija umjetničkog djela (sistema), modernitet/postmodernitet) te suvremene književne i kulturne teorije (spekulativni realizam i književnost).

Katedra za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti "Tone Peruško"

Znanstveni interesi nastavnika vezani su uz metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti te uz zavičajnu nastavu.

Katedra usko surađuje s nastavnicima koji izvode kolegije iz tzv. nastavničkoga paketa (edukacijski modul).

Znanstveni projekti

Nastavnici Odsjeka za kroatistiku kao istraživači sudjelovali su na ovim projektima:

Katedra za jezik "Ivan Zoričić"

 • 2001 – 2008.  Stilske vrijednosti u standardnome naglašavanju (voditelj prof. dr. sc. Ivan Zoričić) – suradnica izv. prof. dr. sc. B. Martinović
 • 2007. – 2009. Razlike između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika (Institut za slavistiku u Grazu, voditelj prof. dr. sc. Branko Tošović) – suradnica izv. prof. dr. sc. B. Martinović
 • 2008. – 2013. Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik (Filozofski fakultet u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Josip Silić) – suradnica izv. prof. dr. sc. B. Martinović
 • 2013. – 2015. Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik (Filozofski fakultet u Rijeci, voditeljica doc. dr. sc. Mihaela Matešić) – suradnica izv. prof. dr. sc. B. Martinović
 • 2014. – 2017. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelja izv. prof. dr. sc. I. Dude) – suradnice dr. sc. T. Fonović Cvijanović i dr. sc. V. Vitković Marčeta.
 • 2015. – 2019. Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika (Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, voditelj prof. dr. sc. Josip Lisac) – suradnica. izv. prof. dr. sc. L. Pliško

Katedra za hrvatsku književnost

 • 2002. – 2006. Hrvatsko-talijanski književni odnosi (projekt Filozofskoga fakulteta u Zagrebu) - suradnica prof. dr. sc. V. Delbianco
 • 2006. – 2013. Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi (projekt Filozofskoga fakulteta u Zagrebu) - suradnica prof. dr. sc. V. Delbianco
 • 2008. INTERREG T.I.O.R.C.A.S. (Trasferimento, innovazione ed organizzazione nella ricerca, nella cultura, nell'ambiente e nella sanità, (Sveučilište iz Molisea – Italija) - suradnica prof. dr. sc. V. Delbianco
 • QUESTIONI ODEPORICHE – Modelli e momenti del viaggio adriatico (Sveučilište u Bariju – Italija), Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico – CISVA (Međusveučilišni međunarodni Centar za studije o jadranskom putovanju) – suradnica prof. dr. sc. V. Delbianco
 • 2011. – 2013. CRONOTOPI SLAVI (Biblioteca di Studi slavistici, projekt „Associazione italiana degli slavisti“ (Talijanska udruga slavista) i izdavačke kuće Firenze University Press – suradnica prof. dr. sc V. Delbianco
 • 2014. – 2017. Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Duda) – suradnik dr. sc. B. Koroman
 • 2014. – 2015. Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi (Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija, MZOS) – suradnik dr. sc. B. Koroman
 • 2014. – 2015. Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj / The Politics of National Identity and Democratization in Austria and Croatia (Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija / Bilateral cooperation Croatia-Austria (MZOS) – suradnik dr. sc. B. Koroman
 • 2007. – 2016. Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju (projekt Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, MZOS, voditeljica. izv. prof. E. Piršl) – suradnici prof. dr. sc. M. Benjak (prof. u miru) i dr. sc. M. Jelača

Stručni projekti

 • Institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije (projekt Istarske županije) – suradnik doc. dr. sc. M. Ljubešić

Znanstveni skupovi odsjeka i odbori

U povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli Odsjek za kroatistiku održao je 1. Međunarodni znanstveni skup: Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta koji se održao od 15. do 17. listopada 2015.

Nastavnici sudjeluju i u organizacijskim i programskim odborima skupova na drugim sveučilištima: prof. dr. sc. V. Delbianco bila je članica organizacijskoga odbora znanstvenih skupova Hrvatski književni povjesničari posvećenih Ivi Frangešu (2012.), Antunu Barcu (2014.), Đuri Šurminu (2016.) i Miloradu Mediniju (2017.); izv. prof. dr. sc. B. Martinović članica je programskoga odbora skupa CLARC u Rijeci (2018.).

Članstva i suradnje

Znanstvenici s Odsjeka članovi su: Društva hrvatskih književnika (V. Delbianco), Matice hrvatske (prof. dr. sc. V. Delbianco, izv. prof. dr. sc. B. Martinović, doc. dr. sc. D. Mikulaco), Hrvatskoga filološkoga društva (izv. prof. dr. sc. B. Martinović), Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (izv. prof. dr. sc. L. Pliško, izv. prof. dr. sc. B. Martinović), (izv. prof. dr. sc. L. Pliško), Mediterranean Studies Association (izv. prof. dr. sc. L. Pliško).

Odlukom Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u ožujku 2017. prof. dr. sc. V. Delbianco imenovana je članicom Matičnoga odbora za polje filologije u sazivu 2017. – 2021.

Izv. prof. dr. sc. L. Pliško članica je Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU.

Od 2015. izv. prof. dr. sc. B. Martinović članica je Savjeta za jezik HRT-a.