Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dostupne informacije

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspolaže informacijama o:

 • ustroju i djelatnosti Sveučilišta
 • pravnim i ostalim aktima Sveučilišta
 • osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete na Sveučilištu
 • aktivnostima suradnje Sveučilišta s okruženjem (uključujući međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju)
 • događanjima na Sveučilištu
 • zaposlenicima
 • podacima iz urudžbenog zapisnika
 • javnoj nabavi roba, radova i usluga
 • podacima o tehničkom održavanju
 • izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta
 • financijskoj dokumentaciji Sveučilišta

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na mrežne stranice Sveučilišta koje sadrže informacije predviđene Zakonom.

Opći akti i odluke koje je donijelo Sveučilište, a kojima se utječe na interese korisnika

Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvještaji o radu, financijska izvješća i drugi dokumenti koji se odnose na područje rada tijela Sveučilišta

Izvještaji o radu čelnika sastavnica - nalaze se na mrežnim stranicama svake sastavnice.

Financijska izvješća, podaci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna te informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa

Informacije o unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt su dostupne na stranicama:

Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela Sveučilišta i službeni dokumenti usvojeni na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora

Obavijesti o raspisanim natječajima i natječajna dokumentacija