JAVNA NABAVA:

UNWTO Affiliate Member


Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16),  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016):

  • F&F d.o.o., Žabica 2, Rijeka, OIB: 24824704216
  • MF ARHITEKTI d.o.o., Baštijanova 9, Rijeka, OIB: 47262155122
  • SIGNON INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Hirčeva 10, Zagreb, OIB: 82350572589
  • ULJANIK d.d. u stečaju, Flaciusova 1, Pula, OIB: 56243843109
  • TEHNIKA d.d., Ulica Grada Vukovara 274, Zagreb, OIB: 73037001250
  • ADUT d.o.o., Ulica Eugena Kumičića 10, Opatija, OIB: 35313586302

Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).


Repozitorij