IVAN JURKOVIĆ:
O djelatniku

prof. dr. sc. Ivan Jurković

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: voditelj Katedre za srednjovjekovnu povijest

Lokacija:
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Konzultacije:

ponedjeljkom 18.00 - 19.00 h

utorkom 18.00 - 19.00 h

četvrtkom 9.00 - 10.00 h

Telefon kućni:
052 377 553
Katedra/služba :
Katedra za srednjovjekovnu povijest
Godina diplomiranja:
1996
Godina doktoriranja:
2004

Nastava

Životopis

Rođen je 1961. god. u Puli. Na Zagrebačkom sveučilištu je od 1979. studirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Teološkom katoličkom fakultetu i na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Poslijediplomski studij je upisao 1994. na Odsjeku za srednjovjekovnu povijest (Medieval Department) Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti (Central European University – Budapest), gdje je magistrirao i doktorirao na temama sudbine hrvatskih (ne)plemenitih prognanika za trajanja osmanske opasnosti. Od 1994. je bio stipendist Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti, Štajerskoga zemaljskog arhiva (Steiermärkische Landesarchiv – Graz) i Yale sveučilišta (Yale University – New Haven), suradnik domaćih i međunarodnih projekata (Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) te sudionik tuzemnih i inozemnih znanstvenih skupova. Od 2007. do 2014. voditelj je znanstvenog projekta “Srednjovjekovna Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. st.)”, a od 2012. do 2016. voditelj partnerskog udjela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u međunarodnom projektu “IPA: Adriatic fortresses and military areas – ADRIFORT”. Na Odsjeku za povijest FF-a u Puli Sveučilišta u Rijeci od 1996. do kraja 2006. i potom na Odjelu za humanističke znanosti, odnosno na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli drži kolegije iz hrvatske srednjovjekovne povijesti. U znanstveno-nastavnom je zvanju docenta bio od 15. rujna 2005. te izvanrednog profesora od 10. srpnja 2010., a 30. studenog 2015. je potvrđen u zvanje redovitog profesora. Znanstveni mu je pisani i urednički opus (knjige, znanstveni, stručni i pregledni članci) u najvećoj mjeri tematski definiran sudbinom hrvatskog plemstva u vrijeme osmanske ugroze (XV.-XVI. st.) te kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom povješću Istre.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Jurković, Ivan; Bak, János M.
Chronicon. Medieval Narrative Sources. A chronological guide with introductory essays .
Turnhout : Brepols, 2013 (monografija).

2. Jurković, Ivan; Moretti, Violeta.
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia. Govor za Hrvatsku (1522.) .
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2010 (monografija).

3. Jurković, Ivan; Maček, Pavao.
Rodoslov plemića i baruna Kaštelanovića od Svetog Duha (od 14. do. 17. stoljeća) .
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2009 (monografija).

4. Jurković, Ivan; Horvat, Zorislav; Houška, Mladen.
Sveta Helena .
Sveti Ivan Zelina : Matica hrvatska ogranak Sveti Ivan Zelina ; Muzej Sveti Ivan Zelina, 2007 (monografija).

5. Geiger, Vladimir; Jurković, Ivan.
Pisma iz Krndije .
Zagreb : Njemačka narodnosna zajednica, 1994 (zbirka dokumenata).

6. Geiger, Vladimir; Jurković, Ivan.
Što se dogodilo s Folksdojčerima? Sudbina Nijemaca u bivšoj Jugoslaviji .
Zagreb : Njemačka narodnosna zajednica, 1993 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Bertošin zbornik : Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 1 / Jurković, Ivan (ur.).
Pula – Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013 (zbornik).

2. Bertošin zbornik : Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2 / Jurković, Ivan (ur.).
Pula – Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013 (zbornik).

3. Bertošin zbornik : Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 3 / Jurković, Ivan (ur.).
Pula – Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Jurković, Ivan.
Vojni ustroj i obrana Kraljevstva: Cito. Cito. Cito. Citissime! // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 115-133.

2. Jurković, Ivan.
Migracije. Raseljenička kriza za osmanske ugroze: »U bašćini mojoj ne dadu mi priti« // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 99-113.

3. Jurković, Ivan.
Gorski kotar, Gacka, Lika i Krbava: »Izginuše izabrani momci, sjajni vitezovi … koji su oslobodili iz turskih ruku Apuliju« // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 327-339.

4. Jurković, Ivan; Szende, Katalin.
Variations on Nobility in Central and South- Eastern Europe. An Introduction // Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe / Jovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.).
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018. Str. 29-35.

5. Jurković, Ivan.
“Dostojno jest da mi za grih zla patimo” – osmanska osvajanja hrvatskih zemalja kao Božja pokora? // Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru / Religio, fides, superstitiones...: Faith and Piety int he Adriatic Area, Zbornik radova / Coference Papers: 7. istarski povijesni biennale / The 7th Istrian History Biennale, sv. 7 / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Zavičajni muzej Poreštine, 2017. Str. 9-19.

6. Jurković, Ivan.
Demográfiai válság az oszmánellenes háborúk idején: Magyar és horvát főurak és a horvát kizelepülők / Demografska kriza u razdoblju protuosmanskih ratova: ugarski i hrvatski velikaši i hrvatski raseljenici // A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura / Fodor, Pál – Šokčević, Dinko – Turkalj, Jasna – Karbić, Damir (ur.).
Budimpešta : Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti – Hrvatski institut za povijest, 2015. Str. 242 (294)-249 (301).

7. Jurković, Ivan.
Prozopografska analiza "teštamenta" gospe Jeleni, sestri pokojnoga kneza Petra Kružića // Raukarov zbornik. Zbornik u čast Tomislava Raukara / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF Press, 2005. Str. 381-419.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Jurković, Ivan.
Šesnaestostoljetna hrvatska raseljenička kriza i moderna sociološka terminologija. // Društvena istraživanja. 14 (2005) , 4-5; 759-782 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Jurković, Ivan.
Vizualni identitet Stjepana III. Frankapana Ozaljskog u crkvi »Blasene Dywe Marie na Zmolcha Warhu«. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 42 (2018) , 82; 1-10 (članak, znanstveni).

2. Jurković, Ivan.
O grbovima u molitvenicima koje su dali tiskati 1518. u Veneciji Krsto Frankapan sa suprugom Apolonijom Lang i 1560. u Padovi Katarina Frankapan, supruga Nikole Zrinskog Sigetskog. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 35 (2017) ; 61-84 (članak, znanstveni).

3. Jurković, Ivan.
Model uzročno-posljedičnih veza osmanske ugroze, klimatskih nepogoda, gladi i kuge na privredu hrvatskih i slavonskih vlastelinstava u zadnjim desetljećima 15. i tijekom 16. stoljeća. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 12 (2014) ; 139-149 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Jurković, Ivan.
U potrazi za slavom mučeništva? Sv. Nikola Tavelić i martirski pokret u Córdobi – razlike i sličnosti. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 37 (2013) , 72; 1-19 (članak, znanstveni).

5. Jurković, Ivan.
Ugrinovići od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubića Bribirskih za trajanja osmanske ugroze. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 26 (2008) ; 71-85 (članak, znanstveni).

6. Jurković, Ivan.
“Veliki i osobit razbojnik” u službi pape - Petar Kružić, kapetan najjužnijeg dijela protuosmanskoga obrambenog sustava Hrvatske. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 25 (2007) ; 153-181 (članak, znanstveni).

7. Jurković, Ivan.
Vrhrički i hlivanjski plemeniti rod Čubranića do sredine 15. stoljeća. Njihov društveni položaj, prostorni smještaj, posjedi i gospodarska moć. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24 (2006) ; 25-69 (članak, znanstveni).

8. Jurković, Ivan.
Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet. // Povijesni prilozi. 25 (2006) , 31; 39-69 (članak, znanstveni).

9. Maček, Pavao; Jurković, Ivan.
Rodoslov Berislavića Vrhričkih i Malomlačkih (od 15. do 18 stoljeća). // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 48 (2006) ; 285-341 (članak, znanstveni).

10. Jurković, Ivan.
Socijalni status i prisilni raseljenici podrijetlom iz hrvatskih plemićkih obitelji u zemljama njihovih doseoba za trajanja osmanske ugroze. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 23 (2005) ; 63-85 (članak, znanstveni).

11. Jurković, Ivan.
Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka. Dio drugi – Nasljednici Stjepana Berislavića tijekom 16. st.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 21 (2003) ; 119-181 (članak, znanstveni).

12. Jurković, Ivan.
Klasifikacija hrvatskih raseljenika za trajanja osmanske ugroze (od 1463. do 1593.). // Migracijske i etničke teme. 19 (2003) , 2-3; 147-174 (članak, znanstveni).

13. Jurković, Ivan.
Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka (Dio prvi: Stjepan Berislavić Vrhrički i Malomlački). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 20 (2002) ; 125-164 (članak, znanstveni).

14. Jurković, Ivan.
Das Schicksal des kroatischen Kleinadels unter dem Druck des Osmanenreichs. // East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift. 29 (2002) , 1-2; 235-248 (članak, znanstveni).

15. Jurković, Ivan.
Tadija Smičiklas profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 18 (2000) ; 145-157 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Jurković, Ivan.
Bibliografija radova objavljenih u Vjesniku istarskog arhiva (sv. 1–25). // Vjesnik Istarskog arhiva. 25 (2018) ; 247-341 (bibliografija, stručni).

2. Jurković, Ivan.
Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, 7 (2017), 351 stranica. // Povijesni prilozi. 55 (2018) ; 382-384 (prikaz, stručni).

3. Jurković, Ivan.
Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, br. 6 (2016.), 391 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 24 (2017) ; 204-207 (prikaz, stručni).

4. Jurković, Ivan.
Dražen Vlahov, Glagoljske matice krštenih i vjenčanih iz Draguća u Istri 1579. – 1650., Posebna izdanja, sv. 34, Glagoljski rukopisi, sv. 11, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2015., 334 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 24 (2017) ; 177-179 (prikaz, stručni).

5. Jurković, Ivan.
Denis Visintin – David Di Paoli Paulovich – Rino Cigui, Le confraternite istriane: Una sintesi, Fonti e Studi per la storia dell’Adriatico orientale, Vol. III, Pirano / Piran: Società di studi storici e geografici / Društvo za zgodovinske in geografske študije, 2014., 246 str.. // Vjesnik istarskog arhiva. 23 (2016) ; 236-238 (prikaz, stručni).

6. Jurković, Ivan.
Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva / Rivista della Società Storica Istriana / Revija Istrskega zgodovinskega društva / The Istrian Historical Society Review, br. 5 (2015.), 426 str.. // Vjesnik istarskog arhiva. 23 (2016) ; 263-266 (prikaz, stručni).

7. Jurković, Ivan.
Tadija Smičiklas (Reštovo, 1. listopada 1843. – Zagreb, 8. lipnja 1914.). // Hrvatska revija. XIV (2014) , 4; 44-50 (zivotopis, stručni).

8. Jurković, Ivan.
Krešimir Kužić, Hrvatska obala u putopisima njemačkih hodočasnika XIV. – XVII. st.: opora – vinorodna – kršćanska, ser. Biblioteka znanstvenih djela, knj. 174, Književni krug, Split 2013., 623 str. + 1 CD. // Vjesnik Istarskog arhiva. 21 (2014) ; 208-211 (prikaz, stručni).

9. Jurković, Ivan.
Dodjela počasnog doktorata prof. Draženu Vlahovu, arhivskom savjetniku u miru, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. // Vjesnik Istarskog arhiva. 20 (2013) ; 275-276 (vijest, ostalo).

10. Jurković, Ivan.
Histria – Godišnjak Istarskog povijesnog društva, br. 1 (2011.), 335 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 19 (2012) ; 253-255 (prikaz, ostalo).

11. Jurković, Ivan.
Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka: nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polivici 17. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2012., 312 str. (18 tablica, 2 karte). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30 (2012) ; 442-445 (prikaz, ostalo).

12. Jurković, Ivan.
4. istarski povijesni biennale – The 4th Istrian History Biennale. Filii, filiae..: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru – Filii, filiae..: Position and Role of Children in the Adriatic Area, Zbornik radova / Conference Papers, sv. / vol. 4, Poreč: Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Zavičajni muzej Poreštine, 2011., 288 str.. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 9 (2011) ; 267-270 (prikaz, ostalo).

13. Jurković, Ivan.
Nella Lonza – Jakov Jelinčić, Vodnjanski statut – Statuto di Dignano MCDXCII, u: Neven Budak (gl. ur.), Kolana od statuti / Collana degli Statuti, knj. 2, Vodnjan – Pazin – Zagreb: Grad Vodnjan – Državni arhiv u Pazinu – Humaniora d.o.o. – Leykam international d.o.o., 2010., 574 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 17 (2010) ; 223-228 (prikaz, ostalo).

14. Jurković, Ivan.
Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Statuta Communis Duorum Castrorum – Statut Dvigradske općine: Početak 15. stoljeća, Pazin – Kanfanar: Državni Arhiv u Pazinu, 2007., 358 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2010) ; 413-417 (prikaz, ostalo).

15. Jurković, Ivan.
Pavao Maček, Plemeniti rodovi Jelačića: I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine): II. Rod Jelačića od Biševića: S priloženim rodoslovnim stablima, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Radovi, knj. 20, Zagreb, 2010., 1001 str. + 2 rodoslovne tablice. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 293-296 (prikaz, ostalo).

16. Jurković, Ivan.
In memoriam: Lujo Margetić (1920.-2010.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 371-376 (nekrolog, ostalo).

17. Jurković, Ivan.
Paul Freedman, Out of the East: Spices and the Medieval Imagination, New Haven – London: Yale University Press, 2008., X + 275 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (2009) ; 386-389 (prikaz, ostalo).

18. Jurković, Ivan.
Pavao Maček, Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca: Rodoslovna rasprava: S priloženim rodoslovnim stablom, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Radovi, knj. 17, Zagreb, 2008., 584 str. + 2 rodoslovne tablice. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (2009) ; 391-393 (prikaz, ostalo).

19. Jurković, Ivan.
Međunarodni znanstveni skup 4. istarski povijesni biennale, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 21.-23. svibanj 2009.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (2009) ; 402-405 (prikaz, ostalo).

20. Jurković, Ivan.
Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele: Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju, uvod. studija Peter Štih, prir. i ur. Miha Kosi, Thesaurus memoriae, ser. Dissertationes, 5, Ljubljana: Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2006., 324 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 26 (2008) ; 357-360 (prikaz, ostalo).

21. Jurković, Ivan.
Dražen Vlahov, Glagoljski rukopisi iz Roča: iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523.-1611.), Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 15., Glagoljski rukopisi 5, Pazin: DAPA, 2007., 643 str.. // Acta Histriae. 15 (2007) , 1; 352 (prikaz, stručni).

22. Jurković, Ivan.
Statuimus et ordinamus, quod...: sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru, 1. istarski povijesni biennale, sv. 1, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, gl. ur. Robert Matijašić, Državni arhiv u Pazinu – Filozofski fakultet u Puli – Pučko otvoreno učilište Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, Poreč 2005., 280 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24 (2006) ; 311-314 (prikaz, ostalo).

23. Jurković, Ivan.
In memoriam: István György Tóth (1956.-2005.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 23 (2005) ; 341-346 (članak, ostalo).

24. Jurković, Ivan.
Nataša Štefanec, Heretik Njegova Veličanstva: povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu, Biblioteka: Homines, tempora, loci [u prilozima: Fridericus Latom, Victoria Sarakanzigethana ... - Sárkányszigetska pobjeda, lat. prev. Zrinka Blažević], Zagreb: Barbat, 2001., XIII + 316 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 20 (2002) ; 332-338 (recenzija, ostalo).

25. Jurković, Ivan.
Hrvatska i Europa ; kultura, znanost i umjetnost, ur. Ivan Supičić, sv. I., Srednji vijek (VII-XII. stoljeće): Rano doba hrvatske kulture, ur. I. sv. Josip Bratulić et al. (Zagreb: HAZU - AGM, 1997.), 632. str. + 550 ilustr. u bojama, tlorisa i zemljovida. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 254-258 (prikaz, stručni).

26. Jurković, Ivan.
Catherine Wendy Bracewell, Senjski uskoci: piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću, prev. Nenad Popovoć et al., ur. Drago Roksandić, Zagreb: Barbat, 1997., 319 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 246-252 (prikaz, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Blagoni, Robert; Jurković, Ivan.
Che farò io, dolorosa la vita mia, quando non ti potrò più, Ysotta, vedere? – Što da radim, tužan je moj život, kad te više neću moći vidjeti, Ižota? // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Jurković, Ivan.
Family Ties and Written Multilingual Heritage of the Frankapani at the Dawn of the Early Modern Period // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Jurković, Ivan.
Obitelj Lenkovića i njezina uloga u protu-osmanskom obrambenom sustavu 16. stoljeća (Povodom 450. obljetnice bitke kod Svete Helene) // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Jurković, Ivan.
Crvljivi biškoti i slastice – hrana i branitelji na istočnojadranskom Predziđu kršćanstva u 16. stoljeću // Cerealia, oleum, vinum… : kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru. Zbornik / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Zavičajni muzej Poreštine, 2009. 99-106 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Jurković, Ivan.
Vrhrički i hlivanjski plemeniti rod Čubranića u Dalmaciji i Hrvatskoj od mira u Zadru (1358.) do prodaje Zadra i Dalmacije (1409.) // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Jurković, Ivan.
The importance of King Matthias Corvinus’ s anti-Ottoman defence system in Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Jurković, Ivan.
Nikola Stariji i Nikola Sigetski // Povijest obitelji Zrinski. Zbornik / Ladić, Zoran ; Vidmarović, Đuro (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2007. 11-19 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Jurković, Ivan.
Hrvatsko raseljeno plemstvo u korespondenciji Antuna Vrančića // Zbornik o Antunu Vrančiću. Zbornik radova sa zvanstvenog skupa o Antunu Vrančiću. Šibenik, 11.-12. lipnja 2004. / Lakić, Vilijam (ur.).
Šibenik : Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, 2005. 41-50 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Jurković, Ivan.
Originalni primjerci i kritička izdanja Govora za Hrvatsku kneza Bernardina Frankapana // Modruški zbornik 3 / Olujić, Boris (ur.).
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2009. 143-163 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Jurković, Ivan.
Pop Šimić, opat molstira sv. Petra u šumi - posredničke uloge raseljenog svećenika, kliškog potkneza i bilježnika za trajanja osmanske ugroze // Sacerdotes, iudices, notarii...: posrednici među društvenim skupinama / Budak, Neven (ur.).
Poreč : Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Pučko otvoreno učilište Poreč - Zavičajni muzej Poreštine, 2007. 109-129 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Jurković, Ivan.
Vertikalna mobilnost hrvatskog plemstva na granici s Osmanskim Carstvom – primjer Berislavića od Vrhrike i Male Mlake // Izabrane teme iz hrvatske povijesti / Miljan, Suzana ; Jerković, Marko (ur.).
Zagreb : Društvo studenata povijesti Ivan Lučić-Lucius, 2007. 183-197 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Jurković, Ivan.
Hrvatski identitet plemstva austrijskog dijela Istre krajem XV. i tijekom XVI. stoljeća // Identitet Istre – ; ishodišta i perspektive / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. 47-65 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Jurković, Ivan.
Grgur Veliki u Njemačko-rimskom brevijaru (1518.) i Raju duše (1560.) koje su dali tiskati Frankapani Modruški i Ozaljski // Knjiga sažetaka Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem: Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskog sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj / Roman Breviaries from the 13th Century to the Council of Trent: Language, Script, Text, Image, Function, Structure (Pazin – Poreč: Staroslavenski institut, Zagreb – Associazione Archivistica Ecclesiastica, Rim – Državni arhiv u Pazinu, 4.-6. listopada 2018.) / Mihaljević, Milan ; Radošević, Andrea (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2018. 25-26 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Jurković, Ivan.
Family Ties and Written Multilingual Heritage of the Frankapani at the Dawn of the Early Modern Period // Knjiga sažetaka Međunarodnog znanstvenog skupa: Mare Internum Culture. Humanistic Ideas, Relationships, and Parallels in the Early Modern Age / Kultura Mare Internum. Humanističke ideje, veze i paralele u ranom novom vijeku (Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 12.-14. listopada 2018.) / Bulić, Nada ; Glavan, Maria Mariola (ur.).
Pula : Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2018. 19-19 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Jurković, Ivan.
Identiteti hrvatskih raseljenika u zemljama njihova doseljavanja (15.–16. st.) // Colloquia Mediaevalia Croatica III: Nacionalne ideje i etnička lojalnost u renesansnoj Hrvatskoj / National Ideas and Ethnic Loyalities in Renaissance Croatia / Špoljarić, Luka ; Vedriš, Trpimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, FF-press, 2017. 20 (hrv.) i 22 (eng.)-21 (hrv.) i 23 (eng.) (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Jurković, Ivan.
Ne bez silne neugode po moj ponos – ugroza i obrana časti u govoru Bernardina Frankapana pred njemačkim staležima (1522.) // V. kongres hrvatskih povjesničara u Zadru – Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi – Zbornik sažetaka / Agičić, Damir – Galović, Tomislav – Holjevac, Željko (ur.).
Zadar : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb – Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, 2016. 91-91 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Jurković, Ivan.
Plemeniti prognanici za osmanske ugroze i preobrazba srednjovjekovnih hrvatskih zemalja u jedinstveno Kraljevstvo // Znanstveni skup Nikola Šubić Zrinski i Siget 1566. / Nicholas Šubić Zrinski and Szigetvár 1566, Sažetci radova / Summaries / Raukar, Tomislav – Karbić, Damir (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Hrvatski institut za povijest – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatsko katoličko sveučilište – Katolički bogoslovni fakultet, 2016. 23 (94)-25 (97) (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Jurković, Ivan.
Identity Crisis of the Croatian Nobility at the Time of the Ottoman Pressure // Past, Present, Future 2015 – Identity in Flux, Book of Abstracts / Duda, Igor – Kurelić, Robert – Milovan Delić, Iva – Doblanović, Danijela (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015. 29-29 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Jurković, Ivan.
Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet // Glasnik Hrvatskoga plemićkoga zbora 4 / Cindro, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatski plemićki zbor, 2006. 33-34 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Jurković, Ivan.
Visoki stupanj autonomije – želja ; ovisne komune i komuni – krajnji dosezi istarskih srednjovjekovnih gradskih zajednica // Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti. II. kongres hrvatskih povjesničara / Benyovsky, Irena ; Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF press, 2004. 121-122 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Jurković, Ivan.
Between Dynastic Struggles and Ottoman Invasion: Croatian Aristocracy and Nobility towards Central Authority at the End of the Fifteenth Century // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Prijatelj Pavičić, Ivana; Jurković, Ivan.
Nova interpretacija sadržaja slike Lazzara Bastianija iz samostana sv. Frane u Zadru // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Jurković, Ivan.
Podrijetlo i sudbina plemića u službi Nikole Šubića Sigetskog // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Jurković, Ivan.
Glagoljski rukopisi – izdavački niz Državnog arhiva u Pazinu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

4. Jurković, Ivan.
Nikola Zrinski – predaja Sigeta i plaćanje otkupnine kao izlaz iz pogibelji? Sudbina zarobljenika u Osmanskom Carstvu / Zrínyi Miklós – Sziget feladása és váltságdíj fizetése, mint megmenekülés a veszedelemből? A rabok sorsa az Oszmán Birodalomban // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Jurković, Ivan.
Krv, znoj i suze // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Jurković, Ivan.
Progonjeni, ali ne napušteni ; obarani, ali ne oboreni… – “ turska opasnost” , istočnojadranske komune i svećenici iz Hrvatske // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Jurković, Ivan.
Nikola Šubić Zrinski Sigetski – prognanik i branitelj // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Jurković, Ivan.
Everyday Life Along the Croatian and Hungarian Military Frontier (the Sixteenth Century) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Jurković, Ivan.
Legende hrvatskog srednjovjekovlja // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Jurković, Ivan.
The Fate of the Croatian Noble Families in the face of Ottoman Advance / doktorska disertacija.
Budapest : Department of Medieval Studies, 15.03. 2004., 430 str. Voditelj: Bak, János M..
 
  Druge vrste radova
 

1. Jurković, Ivan.
Historical Maps of Istria (the Sixteenth Century), 2019. (izrada povijesnih karata).

2. Jurković, Ivan.
Povijesne karte hrvatskih zemalja u ranom srednjem vijeku (6 karata), 2018. (izrada povijesnih karata).

3. Jurković, Ivan.
Bertold Andechs-Meranski, istarski markgrof i akvilejski patrijarh, 2018. (popularan rad).

4. Jurković, Ivan.
Jedinstvo kultura sjevernog Jadrana, 2018. (popularan rad).

5. Jurković, Ivan.
Njemačko-rimski brevijar 1518. (500. obljetnica), 2017. (popularan rad).

6. Jurković, Ivan.
Povijesne karte crkvene organizacije u Istri i vizitacije Ignacija Kajetana Buzetskog god. 1788. (4 karte), 2016. (ostalo).

7. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Istre i teritorija grada Labina od 15. do 17. stoljeća (4 karte), 2016. (ostalo).

8. Jurković, Ivan.
[W]altersteinov grafit u Barbanu – hrvatski identitet njemačkog plemića krajem 15. stoljeća, 2016. (popularan rad).

9. Jurković, Ivan.
Historical map of Dalmatian borders in the Early Middle Ages and a map of the Glagolitic inscriptions spread on the Northern and Southern Dalmatia (2 maps), 2015. (ostalo).

10. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Istre i Dalmacije u 19. stoljeću (6 karata), 2015. (ostalo).

11. Jurković, Ivan.
Historical Map of late medieval Dalmatian places with a statutory law and a map of Istrian places with a statutory law (2 maps)., 2015. (ostalo).

12. Jurković, Ivan.
O bosanskim doseljenicima u Istru (15. – 16. st.), 2015. (popularan rad).

13. Jurković, Ivan.
Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci, 2015. (ostalo).

14. Jurković, Ivan.
Srednji vijek je najhumanije razdoblje u povijesti čovječanstva, 2015. (popularan rad).

15. Jurković, Ivan.
Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci, 2014. (ostalo).

16. Karbić, Damir; Jurković, Ivan.
Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci. Izvori i metodologija za kulturnu i društvenu povijest, 2013. (moderator).

17. Jurković, Ivan.
Povijesne karte hrvatskih zemalja u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (6 karata), 2012. (povijesne karte).

18. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Istre i Dalmacije u srednjem i ranom novom vijeku (2 karte), 2012. (povijesne karte).

19. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Hrvatske od kraja 18. do sredine 19. stoljeća (6 karata), 2011. (izrada povijesnih karata).

20. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Istre: prva polovica 20. stoljeća (7 karata), 2011. (izrada povijesnih karata).

21. Jurković, Ivan.
Historical Maps of the Fifteenth and Sixteenth Century Adriatic Basin (2 Maps), 2010. (izrada povijesnih karata).

22. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Istre i Hrvatske u antici (6 karata), 2009. (izrada povijesnih karata).

23. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Istre i Hrvatske u predhistoriji (4 karte), 2008. (izrada povijesnih karata).

24. Jurković, Ivan.
Povijesne karte hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku (9 karata), 2007. (izrada povijesnih karata).

25. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Istre u ranom srednjem vijeku (4 karte), 2007. (izrada povijesnih karata).

26. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Vojne krajine i osmanskog teritorija u ranom novom vijeku (8 karata), 2007. (izrada povijesnih karata).

27. Jurković, Ivan.
Povijesne karte Istre, Dalmacije i Dubrovnika u ranom novom vijeku (8 karata), 2007. (izrada povijesnih karata).

28. Jurković, Ivan.
Povijesne karte hrvatskih zemalja u razdoblju renesanse (2 karte), 2007. (izrada povijesnih karata).

29. Jurković, Ivan.
Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. 3 ; Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), 2003, 2004. (izrada povijesnih karata).