Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović

Zvanje: izvanredni profesor
Funkcija:voditeljica Katedre za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"
Telefon:052/377-504
E-mail: E-mail
Katedra/služba: Katedra za hrvatski jezik "Ivan Zoričić"

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski

Konzultacije

e-poštom za vrijeme nastave na mreži

Životopis

Rođena je 1977. u Novoj Gradiški gdje je i maturirala na kraju općega gimnazijskog usmjerenja. Na Filozofskome fakultetu u Puli studirala je hrvatski jezik i književnost i povijest. Kratko je radila u osnovnim školama u Puli. Poslijediplomski znanstveni studij kroatistike (jezični smjer) upisala je 2001. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Godine 2008. obranila je disertaciju iz područja normativne akcentologije naslova Naglasna kolebanja imenica u hrvatskome standardnom jeziku, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Zoričića.

Od 2001. do 2008. bila je znanstvena novakinja, zatim od 2008. do 2010. viša asistentica, od 2010. do 2016. docentica te od 24. ožujka 2016. izvanredna je profesorica na Katedri za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli.

Akademske 2003./2004. godine bila je lektorica hrvatskoga jezika (Intermediate and Advanced Croatian) na Sveučilištu u Indiani (Indiana University, Campus Bloomington) u Sjedinjenim Američkim Državama. Gostovala je i na Institutu za slavistiku u Grazu u siječnju 2009.

Na Odsjeku za kroatistiku Odjela za humanističke znanosti u Puli predaje sljedeće kolegije: Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika, Teorija standardnoga jezika i Lektoriranje tekstova te je nositeljicom kolegija Kultura govorenja i pisanja na drugim studijskim programima.

Glavna su područje njezina znanstvenoga rada normativna akcentologija, ortografija, ortoepija,  morfologija i teorija standardnoga jezika. Dosad je izlagala na dvadesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila je i suradnicom na dvama domaćim znanstvenim projektima (voditelja prof. dr. sc. Ivana Zoričića i prof. dr. sc. Josipa Silića) te na jednome međunarodnome (voditelja prof. dr. sc. Branka Tošovića).

Članica je Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Predsjednica je Savjeta za jezik HRT-a. Na Sveučilištu je članicom radnih skupina koje prate usklađenost studijskih programa na principu ishoda učenja te je neovisna stručnjakinja za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete (u bazi AZVO-a). Od 2013. voditeljica je Katedre za jezik.

Izabrane publikacije

Autorska knjiga

Dio u knjizi:

 • Istarska toponimija (u suradnji sa S. Vukušićem i I. Lukežić), Istarska enciklopedija, LZ "Miroslav Krleža", Zagreb, 2005., 929 - 944.
 • Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga, bosanskoga/bošnjačkoga jezika, ur. B. Tošović i A. Wonisch, Izvori, 2010., str. 289 - 309; 309 - 331; 399 - 427.

Znanstveni članci:

 • Naglasak glagola u najnovijim rječnicima hrvatskoga jezika, Jezik, 49/5, 2002., 176 - 182.
 • Naglasne dvostrukosti imenica, Riječki filološki dani - Zbornik radova 5, Rijeka, 2004., 319 - 327.
 • Odmaci od preskriptivne naglasne norme, Riječki filološki dani – Zbornik radova 6, 2006., 247 - 259.
 • O jednome lektoratu iz perspektive dvaju lektora (u suautorstvu s V. Štimac), Strani jezici, 36/1, 2007., 47 - 55.
 • Josip Gopić kao istraživač hrvatskoga naglasnog sustava, Zadarski filološki dani - Zbornik radova, Zadar, 2007., str. 113 - 125.
 • Akcenatske razlike između hrvatskoga i srpskoga jezika, u monografiji: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, ur. B. Tošović, Münster et al., LITVerlag, 2008., str. 385 - 404.
 • Leksički naglasak kao razlika (primjer prefigiranih odglagolnih izvedenica sufiksom -0), u monografiji: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik - Wortbildung - Phraseologie, ur. B. Tošović, Münster et al., LITVerlag, 2009., str. 393 - 415.
 • Pisanje i izgovor imeničnih jednosložnica s jatom, Jezik, Zagreb, 56/4, 2009., 133 – 144.  
 • Kolebanja leksičkoga naglaska imenica i-vrste; Croatica et Slavica Iadertina, V., Zadar, 2009., 51 - 78.   
 • Oblični naglasak kao razlika (primjer tipologije imenica), u: B. Tošović (ur.);Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen/Kroatischen und Serbischen Grammatik; Münster et al., 2009: LitVerlag, str. 221 - 246.
 • Pravopisna norma u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika (u suautorstvu s D. Mandićem i V. Vitković), Zbornik članaka s Međunarodne znanstvene konferencije "Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve", od 7. do 8. svibnja 2010. u Žalcu (Slovenija), Ljubljana 2010.: str. 22 - 37.
 • Živost naglasnoga sustava, Jezik, Zagreb, 58/3, 2011., 97 - 107.
 • Naglasak genitiva množine, Tabula, 9, 2011., 114 - 126.
 • Božidar Finka kao akcentolog, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 18, Zagreb, 2013., str. 61 - 75.
 • Naglasak pridjeva u govornoj praksi (u suautorstvu s J. Pudić), Tabula, 11, 2013., str. 149 - 159. 
 • Klaićev pedagoški pokušaj u akcentologiji, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/2, 2014., 455 - 468.
 • Od jezičnoga "pomuškarčivanja" do jezičnoga "poženčivanja", Tabula, 13/1, 2015., 91-110.
 • Metode mjerenja naglasnih kompetencija (u suautorstvu s. E. Pletikos Olof i J. Vlašić Duić), Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zbornik radova HDPL-a, Zagreb: Srednja Europa, 2016., 293-307.
 • Kodifikacija hrvatske naglasne norme (ili kako naši priručnici govore), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43/1, 2017., 95-106.
 • Govorna riječ hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu, Zagreb, 2018., 101-115.
 • Naglasna norma neutralnoga varijeteta suvremenoga hrvatskog jezika, Od norme do uporabe 1, Filozofski fakultet u Osijeku i Hrvatska sveučilišna naklada, Osijek 2018., 123-140.
 • Raznozvučnost istoslovnica, Jezik i njegovi učinci, Zbornik radova HDPL-a, Zagreb, Srednja Europa, 2018., 195-207.
 • U potrazi za kompetentnim govornikom (u suautorstvu s M. Matešić), Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu, 11, 2018., 153-168.
 • Kiša, sunce, trava, rosa - o učenju i poučavanju naglasaka hrvatskoga jezika (u suautorstvu s Elenmari Pletikos Olof i Jelenom Vlašić Duić), Ususret dijalogu - zbornik posvećen Mirjani Benjak, Novigrad-Pula-Ljubljana, 2019., 146-165.
 • Zanaglasne dužine u osječkom govoru (u suautorstvu s Lornom Rajle i Elenmari Pletikos Olof), Jezikoslovlje, 21.1, 2020., 53-80.
 • Od gramatike do komunikacije i natrag - primjer zanaglasnih dužina, Jezikoslovlje, 21.1, 2020., 27-51.
 • Bog u leksikografskoj mreži (u suautorstvu s Teodorom Fonović Cvijanović i Vanessom Vitković Marčeta), Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46/2, 2020., 103-123.
 • Croatian accentual norm at the beginning of the 21st century (from theory to practice and back), Književni jezik, 31, Institut za jezik, Sarajevo, 2021., 115-149.

 Prikazi:

 • Putovanje jezičnom zbiljom (prikaz knjige Tragom jezičnih nedoumica I. Zoričića), Glas Istre, 16. siječnja 2005.
 • S naglaskom o naglasku (prikaz knjige Naglasak u hrvatskome književnom jeziku S. Vukušića, I. Zoričića, M. Grasselli-Vukušić), Jezik, 2008., 55/2: 74-76. 
 • Stoljeće pravopisnih polemika (prikaz pretiska - Marćel Kušar: Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga; pogovor napisala L. Badurina); Vijenac, Matica hrvatska, god. XVIII, br. 418, 11. ožujka 2010., str. 13.
 • Hrvatski u profesorovoj praksi, Tabula, 9, 2011., 11-14.

 

Lista radova iz bibliografije CROSBI

ORCID  (0000-0002-7010-0344)

ResearcherID  (T-1556-2018)