Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Istraživači

Robert Matijašić

Redovni je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje predaje predmete iz stare povijesti. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao je arheologiju (A) i engleski jezik i književnost (B) 1979. te arheologiju magistrirao 1985. i doktorirao 1994. Radio je kao kustos u Arheološkom muzeju u Puli (1979.-1996.; ravnatelj 1991.-1994.). Sudjelovao je u brojnim arheološkim istraživanjima u okolici Zagreba, Slavoniji, Dalmaciji i Istri. Bio je voditelj istraživanja nalazišta Campus Martius i Forum u Puli. U više je navrata bio na studijskim boravcima na Sveučilištu u Padovi, u Francuskoj školi u Rimu, na Sveučilištu u Macerati, Sveučilištu u Oxfordu i Sveučilištu u Bordeauxu.

Klara Buršić-Matijašić

Redovna je profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje predaje predmete iz prapovijesti i stare povijesti. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirala je arheologiju (A) i talijanski jezik i književnost 1982. te magistrirala (1997.) i doktorirala (2001.) arheologiju. Od 1982. do 2001. radila je kao kustos u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Sudjelovala je na brojnim arheološkim istraživanjima u Dalmaciji i Istri. Voditeljica je istraživanja na lokalitetu Monte ricco kraj Vrsara. Boravila je na studijskom usavršavanju u Francuskoj školi u Rimu.

Davor Bulić

Poslijedoktorand je na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje predaje predmete iz stare povijesti. Na Sveučilištu u Zadru diplomirao je arheologiju i povijest 2006. te doktorirao arheologiju 2015. Od 2006. do 2008. radio je u Arheološkom muzeju Istre u Puli, a od 2008. zaposlen je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Sudjelovao je na mnogobrojnim arheološkim istraživanjima u Istri u Dalmaciji. Bio je voditelj arheoloških istraživanja u Fažani, okolici Pule i Plomin Luci.

Katarina Gerometta

Poslijedoktorandica je na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje predaje predmete iz prapovijesti i stare povijesti. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirala je arheologiju, povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost, na istom je sveučilištu doktorirala arheologiju 2017. Sudjelovala je na mngobrojnim arheološkim istraživanjima u Hrvatskoj, Italiji, Srbiji, Francuskoj, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Usavršavala se iz mikromorfologije tla na tečajevima i radionicama sveučilišta u Pisi, Londonu, Tübingenu i Cambridgeu.